Italian opiskelijatiimi esittäytyi

DIG IT- me digattiin!
Sukelluksia työelämään

Mikä yhdistää Kreikkaan muuttaneen viisikymppisen siirtolaisen, nuoren suomalaisen pelialan opiskelijan, portugalilaisen potentiaalisen koulupudokkaan, teini-ikäisen italialaisen taiteilijan ja romanialaisen romanivähemmistöön kuuluvan opiskelijan? Vastaus on DIG IT -hanke.

Pohjois-Karjalan ammattiopiston koordinoima ja Erasmus+ ohjelmasta rahoitettu DIG IT- hanke toteutettiin vuosina 2015-2017. Hanke jatkoi jo vuosia sitten ammattiopisto Outokummussa aloitettua työpajatoimintaa median ja digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen opetuksessa. Oppilaitoksen opettajat ja opiskelijat ovat vetäneet aiheeseen liittyviä työpajoja yli kymmenen vuoden ajan.

DIG IT: Digital Storytelling Meets the World of Work hankkeen aikana sukellettiin työelämään yhdessä kreikkalaisen, italialaisen, portugalilaisen ja romanialaisen oppilaitoksen kanssa. Hankeessa keskityttiin työelämän ja koulumaailman yhteistyön kehittämiseen, yrittäjyyskasvatukseen yritysvierailujen ja vierailujen reflektoinnin avulla, koulupudokkuuden ehkäisemiseen, opiskelumotivaation kasvattamiseen, digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen ja uusien innovaatisten opetusmenetelmien kartoittamiseen. Erityistavoitteena oli parantaa varsinkin heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden avaintaitoja. Tavoitteena oli kasvattaa työmarkkinatietoutta sekä aktiivista kansalaisuutta, kulttuurien välistä vuoropuhelua, sosiaalista osallisuutta ja yhteisvastuuta.

Hankkeen aikana työskenneltiin viiden päivän mittaisissa työpajoissa eri maissa. Hankkeen aikana tutustuttiin yli viiteenkymmeneen yritykseen. Työpajojen ohjelma koostui työpaikkavierailuista ja digitaalisen tarinnankerronnan menetelmin vierailujen reflektoinnista ja kokemuksen jakamisesta yleisön kanssa. Opiskelijat valmennettiin työpaikkavierailuihin ja vierailujen anti, oman ammatinvalinnan, oman työelämätietouden pohdinta tapahtui digitaalisen tarinnankerronnan avulla.

Työpajoja järjestettiin neljä, joihin osallistui yli sata opiskelijaa ja useita kymmeniä opettajia. Hankkeen aikana luotiin verkkosivusto, jossa esitellään hankkeen toimintaa ja digitaalisen tarinankerronnan metodi. Sivuilla on myös digitaalisen tarinankerronnan opas opettajille useilla eri kielillä. Hankkeen aikana tuotettiin lähes sata digitaalista tarinaa, jotka ovat esillä hankkeen YouTube-kanavalla. Muita sosiaalisen median kanavia, kuten Tumblr, Facebook ja Google Drive käytettiin ahkerasti koko hankkeen ajan.

Ice breakers eli lämmittelyharjoitukset muokkaavat tunnelman työpajaviikoille

Syvyyttä ja sisältöä työelämään tutustumiseen

Työpajojen perusrakenne muotoutui hankkeen alkumetreillä. Tietoa opiskelijoiden ja opettajien kokemuksista kerättiin koko hankkeen ajan. Työpajoja muokattiin palautteen perusteella toimivammaksi. Lämmittelyharjoitusten (ice breakers) merkitys korostui palautteissa. Kokosimme käytännössä parhaimmiksi nousseet harjoitukset hankkeen verkkosivuille.

Opettajien asenne heijastuu koko ryhmän toimintaan. Tsemppaus ja läsnäolo, mutta sopivasti sivussa varsinaisesta toiminnasta, toimi hyvin. Opettajan rooli ja opiskelijoiden itseohjautuvuuden tukeminen nousivat esille jokaisessa tapaamisessa. Opettajien kesken käytiin vilkasta ja hyvin avointa keskustelua opettajan roolista eri kulttuureissa. Opettajat jakoivat ajatuksiaan ja esille nousi uusia näkökulmia perinteisen opettajan roolin muuttumisesta valmentajaksi ja mukana kulkijaksi.

Työelämään tutustuminen suunniteltiin ja toteutettiin pienissä kansainvälisissä ryhmissä. Yhteinen päämäärä yhdisti. Pienet kommellukset ja suuret onnistumiset hitsasivat työryhmät tiiviiksi. Kuvaus ja äänitystekniikkaan oli perehdytty jo omassa oppilaitoksessa, aiemmin työpajoissa olleiden opiskelijoiden ja opettajien johdolla. Näkökulma, taltiointitapa ja digitaalisen tarinan raaka käsikirjoitus laadittiin työpajojen ensimmäisten päivien aikana. Vierailujen järjestäminen oli isäntä oppilaitoksen vastuulla. Vierailukohteet olivat hyvin monipuolisia. Thessalonikissa pienryhmät toimivat vierailujen aikana mm. yksityisessä ja julkisessa sairaalassa, hotelleissa, graafisen suunnittelun yrityksessä, valokuvaajaan studiolla, radioasemalla, maatilalla, taitelijan ateljeessa, videotuotantoyhtiössä, filmifestivaalien tuotantotoimistossa jne.

Työpajaviikkojen kulku noudatti samaa kaavaa niin rakenteeltaan kuin tunnelmaltaan. Alun epävarmuuden ja arkuuden hiljaisuus vaihtui jo ensimmäisen päivän aikana välittömään puheensorinaan ja naurunpurskahduksiin. Monelle opiskelijalle matka työpajaan oli ensimmäinen ulkomaanmatka ja ainutkertainen mahdollisuus tavata opiskelijoita toisesta maasta. Opiskelijat pääsivät käyttämään vierasta kieltä ja saivat omakohtaista kokemusta työskentelystä kansainvälisessä ryhmässä. Opiskelijat saivat rohkeutta ja itsevarmuutta työpajaviikon aikana. Opiskelijapalautteissa positiivisina asioina nousivat esille työelämätietouden karttumisen lisäksi uusien ystävyyssuhteiden luominen, itsetuntemuksen kasvaminen ja yllättävistä tilanteista selviäminen. Työapajan viikon kuvailtiin olleen koko elämään suuresti vaikuttanut tapahtuma. Työelämäyhteydet ja aidot kohtaamiset työelämän edustajien kanssa avasivat silmiä ja auttoivat hahmottamaan omaa tulevaa uraa ja niitä lukemattomia mahdollisuuksia, joita elämä tarjoaa.

Lue lisää DIG IT-hankkeesta: http://digitproject.weebly.com

Kuvat ja teksti: Merja Karvinen