Go Green & Care – Hyvinvointia ja kuntoutusta vihreillä hoivamuodoilla


Ylä-Savon ammattiopiston koordinoimassa ja Erasmus+ -ohjelmasta vuosina 2014-2016 rahoitetussa hankkeessa pyrittiin tuomaan Green Care –ajattelua ammatilliseen peruskoulutukseen. Hankkeessa lähdettiin miettimään, kuinka saataisiin tietoa Green Care -toiminnoista muotoon, jossa se olisi selkeämmin ja konkreettisemmin hyödynnettävissä oppilaitosten ja yritysten käyttöön. Lopputuloksena syntyi aiheesta kiinnostuneille suunnattu kattava verkkosivu, jonne hankkeessa kerätystä materiaalista koottiin opettajan opas Green Care –koulutukseen ammatillisen koulutuksen perustutkintotasolle.


Green Care toiminta tarkoittaa niin sanottuja vihreitä hoivamuotoja, joiden avulla voidaan edistää terveyttä ja hyvinvointia. Niistä voidaan myös saada koulutuksellista ja sosiaalista hyötyä hyvin erilaisille kohderyhmille, kuten syrjäytyneille, vammautuneille, vanhuksille ja monille muille kuntoutusta tarvitseville ryhmille. Esimerkiksi eläinavusteinen terapia ja luontolähtöinen kuntoutustoiminta ovat tällaisia toimintoja. Suomessa Green Care –toiminta on jo vakiintuneempaa ja tunnetumpaa kuin monissa muissa Euroopan maissa, ja siksi Ylä-Savon Ammattiopisto olikin oiva koordinaattori hankkeelle. Vaikka Suomessa osaamista aiheesta olikin jo entuudestaan melko paljon, eri maiden välinen yhteistyö onnistui herättämään uudenlaista pohdintaa ja antamaan näkökulmaa puolin ja toisin. ”Osassa partnerimaissa tämä oli täysin uusi aluevaltaus”, hankkeen koordinaattorit, Leena Toivanen ja Kaj Jääskeläinen, iloitsevat. Myös maat, joissa kokemusta aiheesta oli vielä melko vähän, pystyivät antamaan tuoretta näkökulmaa myös suomalaisille.

Materiaali tiivistyi opettajan oppaaseen

Hankkeessa luotiin muun muassa opettajan opas yhteistyössä neljän eri maan partnereiden kesken. Partnerit olivat Suomesta, Virosta, Kyprokselta ja Englannista. Opettajan oppaan tarkoituksena oli antaa tietoa Green Care –toiminnoista erityisesti toisen asteen opettajille, joille ne eivät vielä olleet entuudestaan tuttuja sekä koota yhteen konkreettista tietoa aiheesta helposti hyödynnettävässä muodossa. Jokainen partneri myös tuotti oppaaseen yhden tai kaksi selkeää opintomodulia heille läheisestä Green Care –toimintamuodosta helpottamaan toimintojen käyttöönottoa oppilaitoksissa. Suomella oli laajaa osaamista eläinavusteisista toiminnoista sekä vanhustenhoidosta. Englannilla puolestaan oli pitkät perinteet puutarhojen ja puistojen hyödyntämisestä vastaavanlaisessa toiminnassa. Viro keskittyi luontolähtöiseen toimintaan, ja Kypros kestävän kehityksen soveltamiseen matkailussa.

Nykyajan maailmassa tarvetta Green Care -toiminnalle

Tarve hankkeelle tuli erityisesti siitä, että Suomessa aiheesta löytyi jo osaamista, mutta myös kiinnostusta asian edelleen kehittämiseen. ”Vaikka Suomessa vastaavanlainen toiminta on melko tuttua, silti meillä on vielä paljon esimerkiksi maatilamatkailuyrityksiä, joilta puuttuu paljon osaamista ja työkaluja lähteä viemään eteenpäin nimenomaan hoiva- ja terapiapuolta”, huomauttaa Jääskeläinen. Eli tarve myös yritysten puolelta tuli hankkeen aikana yhä selkeämmäksi. Green Care –toiminta ja siihen liittyvä koulutus ovat myös vahvasti kytköksissä tämän päivän sekä tulevaisuuden tarpeisiin. ”Nykyään resurssit tiukkenevat ympäri Eurooppaa ja toisaalta tällainen luonto-orientaatio ja ympäristön merkitys on alettu ymmärtää paljon laajemmin”, Jääskeläinen toteaa. Tällä hetkellä luontoläheisyys ja hyvinvointi ovat jo nousseet suureksi trendiksi, joten on tärkeää saada niitä myös osaksi tutkintoja eri koulutusasteille entistä konkreettisemmin. Tällaisen toiminnan kautta yritykset ja koulutusorganisaatiotkin voivat päästä hieman lähemmäksi toisiaan, mihin tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa halutaan erityisesti panostaa.

Yhteistyötä yli rajojen

Tärkeänä tavoitteena hankkeessa oli myös testata ja kehittää niin sanottuja crossover –käytäntöjä eri maiden, organisaatioiden ja koulutusalojen välille. ”Yhteistyön kautta syntyi tällainen crossover, että oli tavoitteena hieman rikkoa tätä perinteistä ja aika tiukkaa rajaa ja näkemystä siitä, että meillä on koulutusaloja ja sitten meillä on oppilaitoksia, jotka ovat profiloituneet johonkin tiettyyn koulutukseen. Hankkeessa esimerkiksi eläinavusteisuus ja hoivatyö haluttiin yhdistää”, Jääskeläinen kertoo. Opiskelijat pääsivät oppimaan yli koulutusalarajojen esimerkiksi pilotoinnin aikana, jolloin lähi- ja pieneläinhoitajaopiskelijat tekivät yhteistyötä toistensa kanssa. Pilotointiviikon aikana pieneläinhoitajaopiskelijat olivat muun muassa vanhainkodeissa kaverikoirien kanssa ja lähihoitajaopiskelijat mukana toiminnassa. Näin opiskelijat pääsivät oppimaan toisiltaan. Juuri tällainen koulutusalat ylittävä yhteistyö kehittää opiskelijoiden ammattitaitoa, koska työelämässä moniammatillisuudesta ja kyvystä yhdistellä asioita on paljon hyötyä. Tavoitteena oli siis myös perinteisen ammatillisen koulutuksen haastaminen ja sen muuttaminen joustavampaan suuntaan. Hankkeen koordinaattorit toivovatkin, että juuri tällainen oppilaitosten ja koulutusalojen välinen yhteistyö avautuisi tulevaisuudessa enemmän.


Lue lisää hankkeesta: www.gogreencare.euTeksti: Emmi Jelekäinen
Kuvat: Go Green & Care -hanke/Kaj Jääskeläinen ja Leena Toivanen