Katso myös

ECVET Expert -toiminta Suomessa

EU:n Erasmus+ -ohjelma tukee osaltaan näiden tavoitteiden saavuttamista.

Muualla verkossa

Riga Conclusions 2015

Copenhagen process (Euroopan komissio)

Bruggen julkilausuma (Euroopan komissio, pdf)

CEDEFOP (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus)

Kööpenhaminan prosessi (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020") (Euroopan komissio)

Europassi (Opetushallitus)


ammatillisen koulutuksen eurooppalainen yhteistyö

Kuva: Esko Koivisto

Kööpenhaminan prosessi ohjaa eurooppalaista yhteistyötä ammatillisessa koulutuksessa

Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua, lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja edistää ammatillisessa koulutuksessa olevien sekä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta.

Kööpenhaminan prosessin keskeiset välineet

Mikä väline?

Miten toimii käytännössä?

ECVET eli ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (European Credit system for Vocational Education and Training)

ECVET-järjestelmä auttaa eri maissa suoritettujen opintojen tai muuten hankitun osaamisen yhdenmukaista hyödyntämistäosana tutkintoja Euroopan alueella. Tämä helpottaa esimerkiksi opiskelijan lähtemistä ulkomaan jaksolle, kun sekä opiskelija että koulutuksen järjestäjä tietävät, mitä vaihdossa suoritettuja opintoja voi hyödyntää osana tutkintoa.

EQF eli eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework)

EQF helpottaa eri maiden koulutusjärjestelmissä suoritettujen tutkintojen vertailtavuutta. Viitekehyksessä on kahdeksan tasoa. Ne kattavat tutkinnot oppivelvollisuuskoulutuksesta korkeimpaan ammatilliseen ja akateemiseen koulutukseen saakka.

EUROPASSI koostuu viidestä eri asiakirjasta:

  1. ansioluettelo
  2. kielipassi
  3. ammattitutkinnon liite
  4. korkeakoulututkinnon liite
  5. liikkuvuustodistus

Europassi on kehitetty helpottamaan opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa. Sen avulla opiskelijat ja työntekijät voivat dokumentoida osaamisensa ja pätevyytensä työmarkkinoilla ja koulutuksessa.

EQARF eli ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training)

EQARF tavoitteena on tukea laadunhallintaa ammatillisessa koulutuksessa. Viitekehys perustuu yhteisiin laatuvaatimuksiin sekä ohjeellisiin kuvaajiin ja indikaattoreihin. Näitä voidaan soveltaa ammatillisen koulutuksen järjestelmien että koulutuksen järjestäjien tarvitsemaan laadunhallintaan.

Miten prosessi sai alkunsa?

Kööpenhaminan prosessi käynnistyi vuonna 2002, jolloin EU-maiden sekä jäsenehdokasmaiden opetusministerit ja työmarkkinajärjestöjen edustajat hyväksyivät nk. Kööpenhaminan julistuksen.

Kööpenhaminan julistus on tuottanut konkreettisia välineitä (mm. Europassi, ECVET, EQF) koulutuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja liikkuvuuden edistämiseksi. Prosessin aikana on myös kehitetty jäsenmaiden vertaisoppimisen välineitä (esim. peer learning) ja perustettu mm. ammatillisen koulutuksen eurooppalainen laatuverkosto sekä ohjauksen verkosto.

Kööpenhaminan prosessin seurantakokoukset

Kööpenhaminan prosessin viimeisin seurantakokous järjestettiin joulukuussa 2010 Belgian puheenjohtajakaudella Bryggessä. Seuraava seurantajakso on sovittu nelivuotiseksi. Edelliset seurantakokoukset ovat olleet Maastrichtissa 2004, Helsingissä 2006 ja Bordeaux'ssa 2008.

Bordeaux’ssa tavoitteiksi asetettiin seuraavat asiat:

  • ECVETin, EQF:n ja EQARFin käyttöönotto kansallisella ja Euroopan tasolla
  • ammatillisten koulutusjärjestelmien laadun ja vetovoimaisuuden parantaminen
  • ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden välisten yhteyksien parantaminen
  • eurooppalaisen yhteistyön järjestelyjen parantaminen.

Bryggessä asialistalle nousivat edelleen ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoiman parantaminen, opettajien ja kouluttajien koulutus sekä ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyö. Seurantakokokuksessa annettiin kansallisia ja EU-tason toimenpidesuosituksia.

Kööpenhaminan prosessi Suomessa

Opetusministeriö on perustunut ammatillisen koulutuksen EU-yhteistyön ohjausryhmän, jonka tavoitteena on tukea, ohjata ja edistää Kööpenhaminan prosessiin liittyvää yhteistyötä Suomessa sekä yhteisten välineiden (ECVET, EQF, Europassi) käyttöönottoa ja kehittämistä. CIMO on ohjausryhmän jäsen.

Opetushallitus toimii kansallisena EQF-, ECVET- ja EQARF -asioiden tiedotuspisteenä. Lisäksi se tukee erilaisia kansallisia EQF- ja ECVET-hankkeita, mm. FINECVET:iä, jossa testataan opintosuoritusten siirtojärjestelmän käyttöä Suomessa.

Opetushallitus myös rahoittaa Erasmus+ ohjelman kautta muutamia EQF:ään ja ECVET:iin liittyviä hankkeita. Europassi on oleellinen osa Erasmus+ -liikkuvuushankkeita.

ECVET Expert –toiminta Suomessa

EU:n komissio on käynnistänyt vuonna 2012 ECVET Expert –toiminnon tukemaan ECVETin toimeenpanoa kansallisesti. Suomen ECVET Expert -toiminnasta vastaa Opetushallitus yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Toimintoa toteuttaa myös 26 muuta Euroopan maata.