Eurooppalaiset korkeakoulut

Erasmus+ -ohjelman Eurooppalaiset korkeakoulut (European Universities) ovat uudenlaisia ruohonjuuritasolta nousevia korkeakoulualliansseja. Eurooppalaiset korkeakoulut -aloitteen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, houkuttelevuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä edistää eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä.

Aloitteen taustalla on joulukuun 2017 EU-huippukokous, jossa vaadittiin korkeakoulujen strategisten kumppanuuksien ja koulutuksen ja tutkimuksen välisten yhteyksien vahvistamista tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Samalla asetettiin tavoitteeksi perustaa noin 20 eurooppalaista korkeakoulua vuoteen 2024 mennessä.

Mitkä ovat eurooppalaisten korkeakoulujen tavoitteet?

Eurooppalaiset korkeakoulut -aloite on keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen rakentamista vuoteen 2025 mennessä. Eurooppalaisten korkeakoulujen tavoitteena on toteuttaa:

 • Yhteinen pitkän tähtäimen strategia ja visio koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi.
 • Eurooppalainen korkeakoulukampus, jossa opiskelijoiden liikkuvuus on sisäänrakennettu kaikille tutkintotasoille, ja myös opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus toteutuu saumattomasti partnerikorkeakoulujen välillä. Opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa opintoja eri korkeakoulujen opetustarjonnasta. Opiskelijoille tarjotaan myös uusia yhteisiä opinto-ohjelmia, jotka ovat monialaisia ja hyödyntävät innovatiivista pedagogiikkaa.
 • Eurooppalaisia tietoa tuottavia tiimejä, jotka työskentelevät monialaisesti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Eurooppalaisten korkeakoulujen odotetaan myös tiivistävän korkeakoulutuksen ja tutkimuksen välistä yhteyttä ja toteuttavan huipputason koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa. Lisäksi niiden odotetaan toimivan roolimallina muille korkeakouluille.

Millaista toimintaa tuetaan?

Eurooppalaisen korkeakoulun keskeisiä elementtejä pilottihaussa ovat mm.

 • Korkeakoulujen yhteiseen visioon perustuva tiivis yhteistyö, joka syventyy hankekauden aikana askel askeleelta niin, että eurooppalaisille korkeakouluille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Samalla on tarkoitus testata uudenlaisia yhteistyömuotoja.
 • Yhteisen vision toteuttamiseksi hankkeella on yhteinen missio ja strategia, joiden pohjalta toteutetaan laajamittaista yhteistyötä eri organisaatiotasoilla ja eri toiminnoissa mukaan lukien tutkimus- ja innovaatiotoiminta.
 • Hakemukseen sisällytettävässä työsuunnitelmassa määritellään, miten hankkeen tavoitteet pyritään saavuttamaan. Yhtenä osa-alueena on yhteisten hallinnollisten rakenteiden luominen. Keskeistä on myös tiivis yhteistyö relevanttien sidosryhmien kanssa. Erasmus+ -rahoituksella tuetaan työsuunnitelman toteuttamisen ensimmäistä vaihetta.

Eurooppalaisia korkeakouluja rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta kahdella pilottihakukierroksella vuosina 2019 ja 2020. Pilottihankkeiden kokemusten perusteella laaditaan eurooppalaisten korkeakoulujen reunaehdot seuraavalle Erasmus-ohjelmakaudelle vuodesta 2021 lähtien.

2019 hakukierroksen budjetti on 30 miljoonaa euroa, josta voidaan rahoittaa noin 6 verkostoa. EU-tuki hankkeelle on enintään 5 miljoonaa euroa ja enintään 80 % hankkeen kustannuksista. Kelpoisia kuluja ovat mm. hankkeen henkilöstön palkkakulut, matka- ja oleskelukulut ja laitekulut todellisten kustannusten mukaan.

Hankkeiden kesto on 3 vuotta.

Kuka voi osallistua?

Hankkeisiin voivat osallistua kaikki eurooppalaiset korkeakoulut, joilla on Erasmus-peruskirja. Partneriryhmässä tulee olla vähintään 3 korkeakoulua kolmesta eri ohjelmamaasta, joihin kuuluvat EU-maat sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki, Serbia ja Makedonia.

Tämän lisäksi hankkeeseen voi osallistua kaikista ohjelmamaista muita korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan parissa toimivia organisaatioita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, näitä ovat esimerkiksi

 • tutkimuslaitokset
 • yritykset
 • järjestöt
 • viranomaiset

Nämä organisaatiot voivat osallistua hankkeeseen joko täys- tai liitännäispartnereina.

Miten haetaan?

Hankkeen koordinaattori laatii hakemuksen Euroopan komission Koulutuksen, audiovisuaalisen alan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle EACEA:lle (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), joka hallinnoi hankkeita. Haku päättyy 28.2.2019.

Hankkeiden arviointikriteerit ovat

 • hankkeen relevanssi
 • maantieteellinen tasapaino
 • hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laatu
 • hankkeen yhteistyöjärjestelyjen laatu
 • tulosten levittäminen ja jatkuvuus.

Hakulomake ja -ohjeet toimeenpanoviraston webbipalvelussa

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-european-universities_en

Eurooppalaiset korkeakoulut komission webbipalvelussa

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en

The European Commission and EACEA (Education, Culture and Audiovisual Executive Agency) organize an Info Session on European Universities on 18th of December 2018 from 10:30 to 13:30 (CET) in Brussels (also available as livestream)

https://ec.europa.eu/education/news/universities-initiative-info-session_en