Strategiset kumppanuushankkeet

Korkeakoulusektorin strategiset kumppanuushankkeet (Strategic partnerships) Erasmus+ -ohjelmassa ovat korkeakoulutuksen kehittämiseen liittyviä kansainvälisiä hankkeita. Ne voivat olla joko pienempiä yhteistyöhankkeita tai tavoitteiltaan ja partneriryhmältään laajempia kehittämishankkeita.

Kuka voi osallistua?

Strategisiin kumppanuushankkeisiin voivat osallistua kaikki korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, esim.

 • korkeakoulut
 • yritykset
 • järjestöt
 • viranomaiset
 • tutkimuslaitokset jne.

Partneriryhmässä tulee olla vähintään 3 organisaatiota kolmesta ohjelmamaasta. Hankkeissa voi olla myös Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden organisaatioita mukana, jos ne tuovat hankkeeseen lisäarvoa.

Kumppanuushankkeissa voidaan tehdä yhteistyötä myös eri koulutusasteita ja nuorisosektoria koskevien teemojen parissa (useampaa kohderyhmää koskevat, nk. cross sectoral -hankkeet). Yhteisiä teemoja voivat olla esim. opintojen ohjaus ja neuvonta tai avaintaitojen kehittäminen.

Tavoitteena innovaatioita ja konkreettisia tuloksia

Tavoitteena on kehittää, siirtää ja ottaa käyttöön innovatiivisia ja konkreettisia tuloksia korkeakoulutuksessa joko alueellisesti tai laajemmin. Korkeakoulujen mukanaolo hankkeessa ei ole välttämätöntä, mutta hankkeen teeman pitää liittyä korkeakoulutukseen.

Hankkeilla on tiivis yhteys Euroopan unionin korkeakoulutuksen modernisaatioagendaan, johon kannattaa tutustua hankkeen suunnitteluvaiheessa. Kun mukana on yksi tai useampi korkeakoulu, keskeistä on myös yhteys niiden omiin strategioihin.

Strategisissa kumppanuushankkeissa voidaan

 • edistää korkeakoulutuksen laatua ja uudistumista
 • edistää monialaisuutta
 • tehdä pitkäkestoista strategista yhteistyötä
 • vahvistaa koulutuksen työelämärelevanssia ja edistää valmistuneiden työllistymistä
 • parantaa opintojen läpäisyä ja vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta
 • parantaa koulutuksen laatua liikkuvuuden avulla.

Hankkeiden kesto on 2 tai 3 vuotta. Tuki voi olla enintää 150 000 euroa/vuosi eli 450 000 euroa kolmivuotisessa hankkeessa.

Mitä toimintoja tuetaan?

Hankkeisiin voi sisältyä mm. seuraavia toimintoja:

 • opetusmenetelmien kehittäminen, opetussuunnitelmien ja yhteistutkinto-ohjelmien kehittäminen, opetusmateriaalien ja -välineiden kehittäminen
 • intensiivikurssit
 • workshopit henkilöstölle
 • liikkuvuutta täydentävät liikkuvuusmuodot (esim. virtuaaliliikkuvuus, pitkäkestoinen opettajaliikkuvuus)
 • virtuaalisen liikkuvuuden muodot, strateginen avointen ja joustavien oppimismuotojen edistäminen
 • opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen harjoitteluohjelmien ja todellisten työelämässä suoritettavien tehtävien kautta
 • yhteistyö paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa
 • opinto-ohjauksen menetelmien ja työkalujen kehittäminen.