Tietoyhteenliittymät

Tietoyhteenliittymät (Knowledge alliances) ovat Erasmus+ -ohjelman suuria, innovaatio-osaamista edistäviä verkostohankkeita, joita korkeakoulut ja yritykset toteuttavat yhteistyössä. Hankkeiden tavoitteena on edistää Euroopan innovaatiokykyä ja pitkäkestoista korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä. Painopisteenä on tehokas tiedon ja innovaatioiden siirto, jossa sekä korkeakoulut että yritykset ovat aidosti kehittämässä toistensa innovaatiopotentiaalia.

Kuka voi osallistua?

Hankkeisiin voivat osallistua kaikki korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, esim.

  • korkeakoulut
  • yritykset
  • järjestöt
  • viranomaiset
  • tutkimuslaitokset jne.

Partneriryhmässä tulee olla vähintään 6 organisaatiota kolmesta eri ohjelmamaasta, joista 2 korkeakoulua ja 2 yritystä. Hankkeissa voi olla myös Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden organisaatioita mukana, jos ne tuovat hankkeeseen lisäarvoa.

Tähtäimessä pysyvät vaikutukset

Hankkeet tähtäävät korkeakoulujen ja työelämän aitoon, molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön, jonka tuloksena on esim. uusien opetusmenetelmien ja hallintotapojen käyttöönotto, yrittäjyystaitojen vahvistuminen tai yrityksen henkilöstökoulutuksen kehittyminen.

Hankkeiden tulisi kantaa hedelmää myös itse hankekauden päätyttyä. Vaikutusten ja tulosten tulisi ulottua lisäksi partnerikonsortion ulkopuolelle. Tämä edellyttää sitoutuneisuutta ja vahvaa tukea kaikilta toteutukseen osallistuvilta tahoilta.

Hankkeiden kesto on 2 tai 3 vuotta.

Mitä toimintoja tuetaan?

Hankkeisiin voi sisältyä mm. seuraavia toimintoja:

  • opetusmenetelmien kehittäminen, monialaisten opetussuunnitelmien ja yhteistutkinto-ohjelmien kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa
  • monialaisen, opiskelijalähtöisen ja ongelmalähtöisen opiskelun tukeminen ja kehittäminen (esim. opiskelijat ja opetushenkilökunta ratkomassa todellisia liike-elämän haasteita)
  • korkeakouluopiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyystaitojen ja yrittäjyysasenteen edistäminen
  • uudet oppimis- ja opetusmenetelmät yrityksissä.