Katso myös

Erasmus+ -ohjelman puitteissa järjestetään nuorisotyöntekijöille paljon koulutuksia ja erilaisia tapaamisia. Tiedot tulevista tapahtumista löydät tapahtumakalenterista

Youthpass-todistus helpottaa oppimisen tunnistamista ja sen esille tuomista: Nonformaali oppiminen ja Youthpass

SALTO-resurssikeskuksien avulla voit kehittää omaa ammattitaitoasi ja löytää uusia työkaluja nuorten kanssa toimimiseen

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeilla tuetaan nuorten parissa toimivien ammatillista kehittymistä ja kansainvälistä verkostoitumista. Hankkeet voivat olla esimerkiksi kansainvälisiä seminaareja, koulutuksia, opintovierailuja tai kumppaninhakutapahtumia. Liikkuvuushankkeet suunnitellaan ja toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, jolloin hanke palvelee sekä hakijaorganisaation että sen kumppaneiden tarpeita.

Nuorisotyöntekijöiden osallistuminen liikkuvuushankkeisiin parantaa nuorisotyön laatua heidät lähettäneissä organisaatioissa; hankkeiden tulisikin vaikuttaa suoraan arjessä tehtävään nuorisotyöhön. Opitun jalkauttaminen käytännön työhön ja hankkeiden tulosten levittäminen kuuluvat oleellisena osana nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeisiin.

Oppiminen hankkeissa perustuu hyvien käytäntöjen jakamiseen, keskusteluun, käytännön harjoitteisiin ja toiminnallisten menetelmien monipuoliseen hyödyntämiseen. Oppimista tuetaan purkamalla kokemukset ja tunnistamalla oivallukset. Nuorisotyön hyödyt ja osallistujien oma oppiminen voidaan tuoda esille Youthpass-todistuksella.

Tavoite määrittää toiminnan muodon

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeilla ei ole tarkkaan määriteltyä muotoa. Yhteistyökumppanit rakentavat hankkeen sen mukaan, miten parhaiten saavutetaan hankkeelle määritellyt tavoitteet.

Hankkeet voivat noudattaa perinteisiä toimintamuotoja, olla niiden yhdistelmiä tai luoda aivan uudenlaisia toimintamuotoja. Tärkeintä on, että toiminta on tavoitteellista ja tarkoitustaan palvelevaa. Yhteen hankkeeseen voi myös yhdistää useampia toimintamuotoja, esimerkiksi ensin järjestettävä suunnittelutapaaminen ja myöhemmin tapahtuva koulutusjakso.

Esimerkkejä mahdollisista hankemuodoista

Seminaari

 • perustuu osallistuvien organisaatioiden tarpeeseen käsitellä nuorisoalan ajankohtaista tai muuten tärkeää aihetta
 • mahdollistaa aihetta koskevan uusimman tiedon jakamisen ja organisaatioiden välisen hyvien käytäntöjen vaihdon
 • voi sisältää asiantuntija-alustuksia, teoreettisempaa keskustelua, toimintatapojen esittelyjä, työpajoja
 • tuloksena voi syntyä kannanottoja, mallinnoksia ja ym. materiaaleja
 • osallistujat levittävät tietoa oppimastaan omissa organisaatioissaan

Koulutus

 • keskittyy nuorisotyöhön liittyvien käytännön taitojen, toimintatapojen ja menetelmien oppimiseen
 • perustuu osallistuvien organisaatioiden tarpeeseen kehittää henkilökuntansa osaamista
 • ohjelmassa yhdistetään teoria monipuolisiin, käytännönläheisiin menetelmiin
 • sisällöstä vastaavat aiheeseen perehtyneet kouluttajat
 • tuloksena voi syntyä oppaita, materiaaleja, työkaluja jne.
 • osallistujat hyödyntävät oppimaansa omassa työssään

Kumppaninhakutilaisuus

 • tavoitteena löytää sopivia kumppaneita tuleviin Erasmus+ -hankkeisiin
 • voi olla temaattisesti rajattu (esim. vammaisten nuorten parissa toimiville organisaatioille)
 • luo turvallisen pohjan yhteistyön käynnistämiselle
 • tutustutaan syvällisemmin osallistuviin organisaatioihin, niiden toimintatapoihin ja maiden välisiin eroihin
 • voi sisältää yhteistyöhankkeiden ideointia

Opintovierailu

 • tutustumisvierailu, joka käsittelee nuorisotyöhön tai -politiikkaan liittyvää rajattua aihetta
 • perustuu osallistuvien organisaatioiden tarpeeseen vahvistaa organisaatioiden kapasiteettia ja verkostoja
 • yleensä tutustutaan useamman organisaation toimintatapoihin, jolloin saadaa laajempi kuva aiheesta
 • voi sisältää esittelyjä, työpajoja, käytännön harjoitteita, hyvien käytäntöjen vaihtoa ja yhteistyön ideointia
 • osallistujat hyödyntävät oppimaansa monipuolisesti ja pitkällä aikavälillä omissa organisaatioissaan

Käytännön oppimisjakso

 • lyhyt- tai pitkäkestoinen oppimisjakso nuorisotyötä tekevässä organisaatiossa
 • tavoitteena laajentaa liikkujan ammatillista osaamista tutustumalla lähietäisyydeltä toisen organisaation työhön
 • mahdollistaa syvällisemmän oppimisen tietystä aiheesta, käytännön harjoittelun sekä paikallisyhteisöön ja -kulttuuriin tutustumisen
 • tuloksena voi syntyä esimerkiksi raportti, oppimispäiväkirja, mallinnoksia ym. materiaaleja
 • osallistujat hyödyntävät oppimaansa monipuolisesti ja pitkällä aikavälillä omissa organisaatioissaan

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeiden kelpoisuussäännöt lyhyesti

Millaiset organisaatiot voivat osallistua?

 • voittoa tavoittelemattomat järjestöt, julkiset toimijat ja yhteiskunnalliset yritykset sekä vapaat nuorten ryhmät
 • alueelliset ja kansalliset julkisyhteisöt, yhteiskuntavastuuta kantavat yritykset ja alueiden yhteenliittymät ja verkostot

Millainen organisaatio voi toimia hakijana?

 • voittoa tavoittelemattomat järjestöt, julkiset toimijat ja yhteiskunnalliset yritykset sekä vapaat nuorten ryhmät
 • alueelliset ja kansalliset julkisyhteisöt, yhteiskuntavastuuta kantavat yritykset ja alueiden yhteenliittymät ja verkostot (tällöin organisointituki pienenee 50 %)

Yksi kumppaniorganisaatioista hakee tuen hankkeelle kaikkien osallistuvien organisaatioiden puolesta. Vain ohjelmamaassa sijaitseva organisaatio voi toimia hakijana.

Millaiset henkilöt voivat osallistua hankkeisiin?

 • kaikki nuorten parissa aktiivisesti toimivat henkilöt (sekä palkatut että vapaaehtoiset esimerkiksi järjestöissä, seurakunnissa ja kunnallisessa nuorisotyössä)
 • ei ikärajoituksia
 • osallistujien on oltava sitoutuneita nuorisotyöhön ja motivoituneita soveltamaan oppimaansa käytäntöön

Muita muodollisia kelpoisuuskriteereitä

 • kumppaniorganisaatiot voivat olla ohjelmamaista tai EU:n naapuruusalueilta
 • osallistuvia organisaatioita vähintään 2 maasta
 • toimintojen tapahduttava jonkin osallistuvan organisaation kotimaassa
 • korkeintaan 50 osallistujaa (sisältäen mahdolliset hankkeen kouluttajat/fasilitaattorit ja tukihenkilökunnan)
 • toiminnon kesto 2 pv – 2 kk
 • hankekausi 3–24 kk (kausi, jonka sisällä kaikkien kulujen tulee muodostua ja toimintojen tapahtua)

Miten nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeiden rahoitustuki määräytyy?

Hanketuki ei kata kaikkia hankkeen kuluja, vaan organisaatioiden tulee kerätä omarahoitusta hankkeen kulujen kattamiseksi.

Tuki lasketaan yksikkökustannusten ja todellisten kulujen pohjalta. Yksikkökustannus tarkoittaa tiettyä summaa, joka annetaan esimerkiksi matkakuluihin.

Todellisiin kustannuksiin perustuvat kulut arvioidaan hankkeen alussa ja todennetaan kuitein hankkeen lopussa.

Tuen tyyppi Miten tukisumma muodostuu?
Matkatuki
(Travel)
 • myönnetään kaikille osallistujille ja heidän avustajillen kerran
 • kertakorvaus määräytyy yhdensuuntaisen matkan pituuden mukaan (asuinpaikkakunnalta tapahtumapaikkaan)
 • matkan pituus lasketaan välimatkalaskurilla
 • kertakorvaukset on eritelty alla olevassa taulukossa
 • ks. erityisen kalliit matkakustannukset: Poikkeukselliset kustannukset
Organisointituki
(Organisational support)
 • laskukaava Suomessa toteutettaville toiminnoille: 71 € x osallistujamäärä x toimintapäivien määrä
 • tukisumma määräytyy toteutusmaan mukaan (ks. Ohjelmaopas)
 • maksetaan tarvittaessa myös yhdelle matkustuspäivälle ennen toimintoja ja sen jälkeen
 • kattaa hankkeen toteuttamiseen suoraan liittyviä kuluja (majoitus, ruokailu, paikallisliikenne, tarvikkeet, hallinto)
 • toimintatuki voi olla korkeintaan 1100 € / osallistuja
 • alueellisille tai valtakunnallisille julkisyhteisöille, eurooppalaista alueellista yhteistyötä edistäville organisaatioille sekä yhteiskuntavastuuta kantaville yrityksille myönnetään vain 50 % tuki
Erityistuki
(Special needs support)
 • myönnetään suoraan hankkeeseen liittyviin lisäkustannuksiin, jotka koituvat vammaisen tai pitkäaikaissairaan osallistujan erityistarpeista (esim. avustava henkilö, erityistarpeet majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet, viittomakielen tulkit jne.)
 • lopullinen tukisumma määräytyy todellisten kustannusten mukaisesti (korvaus 100 %)
Poikkeukselliset kustannukset
(Exceptional costs)
 • myönnetään viisumikuluihin, oleskeluluvan kustannuksiin ja rokotuksiin (korvaus 100 % todellisista kustannuksista)
 • lisäksi myönnetään EU:n merentakaisilta alueilta (OCTs) tulevien ja niihin matkustavien osallistujien korkeisiin matkakustannuksiin (80 % todellisista kustannuksista)
 • Poikkeuksellisiin kustannuksiin voidaan myös laskea erityisen kalliit matkakustannukset. Tukea matkakustannuksiin voi hakea poikkeuksellisina kustannuksina 80 % saakka todellisista kustannuksista, jos hakija pystyy hakemuksessa todistamaan, että etäisyyteen perustuva standardituki kattaisi alle 70 % todellisista matkakuluista.

Matkatukitaulukko

Välimatkalaskin (Distance calculator)

Matkan pituus km Tuki € / osallistuja
10–99 20
100–499 180
500–1999 275
2000–2999 360
3000–3999 530
4000–7999 820
8000– 1500

Lisätiedot