Onko teillä hankeidea?

Täyttäkää alla oleva lomake ja lähettäkää se meille sähköpostiosoitteeseen nuoriso@oph.fi kommentoitavaksi!

Projekti-idealomake (docx, FI)

Suomi aktiivinen partnerimaa strategisissa kumppanuushankkeissa

CIMO toteutti vuonna 2015 selvityksen suomalaisista partneriorganisaatioista eri Erasmus+ ohjelmamaiden strategisissa kumppanuushankkeissa.

Lue lisää

Innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet

Innovaatioita tukevat hankkeet tarjoavat nuorisoalan toimijoille mahdollisuuden tutustua nuorisotyöhön Euroopan eri maissa, vertailla käytäntöjä ja kehittää omaa toimintaansa.

Hankkeissa keskeistä on nuorisotyön kehittäminen: niissä kehitetään, siirretään ja otetaan käytäntöön nuorisotyön innovatiivisia menetelmiä.

Vain yksi hakuaika

Innovaatioita tukevia strategisia kumppanuushankkeita voi hakea vuonna 2019 vain kerran, eli vuoden ensimmäisellä hakukierroksella (hakemusten viimeinen jättöpäivä 5.2.2019) ja niitä varten on varattu noin 70%:a koko avaintoimi 2:n tukibudjetista.

Strategiset kumppanuudet – tuen jakautuminen eri toimintojen välillä (%)
Vuoden 2019 kokonaisbudjetti 758 919 €


Hakukierros 1
(päättyy 5.2.2019)

 • Innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet 70%
 • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%


Hakukierros 2
(päättyy 30.4.2019)

 • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%


Hakukierros 3
(päättyy 1.10.2019)

 • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%

Kuka voi osallistua?

Hakijatahot: katso Erasmus+ -ohjelmaopas

Hankkeessa on vähintään 3 kumppanitahoa 3:sta ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Hankkeissa kehitetään nuorisotyötä eurooppalaisena yhteistyönä

Innovaatioita tukevissa hankkeissa voidaan esimerkiksi

 • kehittää oman organisaation käytäntöjä kumppaneilta saatujen vinkkien ja kokemusten perusteella
 • kasvattaa hankkeeseen osallistuvien osaamista ja asiantuntemusta
 • yhdistellä erilaisia liikkuvuus- ja kehittämistoimintoja
 • luoda konkreettisia ja muidenkin käyttöön sopivia menetelmiä ja sovelluksia
 • järjestää asiantuntijoiden ja nuorten liikkuvuutta, joka tukee hankkeen sisältöä.

Nuorisoalalla painotetaan teemoja, jotka liittyvät nuorten

 • sosiaaliseen vahvistamiseen,
 • koulun ulkopuolisen oppimisen tunnustamiseen,
 • koulupudokkuuden ehkäisyyn ja
 • nuorten yrittäjyyskasvatukseen.

Hankkeiden kesto voi olla enimmillään3 vuotta.

Innovaatioita tukevissa hankkeissa voi tehdä yhteistyötä myös eri sektorien rajat ylittävien teemojen parissa (cross-sectoral partnerships), jolloin kumppanina voi olla esimerkiksi oppilaitos, TE-toimisto tai yritys. Näissä hankkeissa on vähintään 3 kumppanitahoa 3 ohjelmaan osallistuvasta maasta. Näiden hankkeiden kesto on enimmillään 3 vuotta.

Innovaatioita tukevat hankkeet ovat toiminnoiltaan ja budjetiltaan suurempia kuin muut avaintoimen hanketyypit.

Mitä toimintoja tuetaan?

Tukea myönnetään seuraaviin toimintoihin:

 • hankkeen hallinto ja toteutus (koordinaattorin tuki on suurempi kuin kumppanien)
 • kansainväliset hankekokoukset
 • oppimis-, opetus ja koulutustoiminta, lyhyet (5 päivää – 2 kuukautta) ja yli 2 kuukautta kestävät liikkuvuusjaksot
 • vaativien tulosten /tuotteiden työstäminen (Intellectual outputs)
 • kansalliset ja kansainväliset seminaarit tulosten jakamiseen (Multiplier events) hankkeille, jotka ovat saaneet tukea immateriaalisiin tuotoksiin
 • poikkeukselliset kulut hankintoihin (ei kuitenkaan koske normaaleja toimistotarvikkeita tai -varusteita)
 • erityistuki osallistujalle

Mistä innovaatioita tukevien hankkeiden rahoitustuki koostuu?

Tuki vaihtelee hankkeen toimintojen mukaan ja perustuu yksikkökustannuksiin. Hanketuen enimmäismäärä on 150 000 € / vuosi.

Rahoitusta myönnetään enintään 10 osallistuvan organisaation mukaan. Tuki lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Omarahoitusta ei kysytä hakulomakkeessa. Sitä ei myöskään vaadita hankehallinnon yhteydessä. Hankkeelle myönnettävä tuki ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia kuluja.

Tuen tyyppiMitä se kattaa?


Hankkeen hallinnointi ja toteutus

(Management and implementation)

 • Koordinoiva taho 500 € / kuukausi
 • Partneri 250 € / kuukausi


Maidenväliset kokoukset

(Transnational project meetings)

Yksikkökustannus / henkilö (enintään 40 matkaa / vuosi / hanke):

 • 100-1999 km = 575 € / osallistuja
 • 2000 km tai enemmän = 760 € / osallistuja

Erityistuki

(Special needs support)

 • kattaa 100 % todellisista suoraan hankkeeseen liittyvistä lisäkustannuksista, jotka koituvat vammaisen taipitkäaikaissairaan osallistujan erityistarpeista (esim. avustava henkilö, erityistarpeet majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet, viittomakielen tulkit jne.)

Poikkeukselliset kustannukset

(Exceptional costs)

 • alihankinta: 75 % todellisista kuluista, enintään 50 000 €
 • Strategisten kumppanuushankkeiden hakijat, jotka järjestävät oppimis-, opetus- ja koulutustoimintoja, voivat hakea lisätukea korkeintaan 80 % tukikelpoisista kokonaiskuluista. Tukea voidaan myöntää, jos hakija pystyy perustelemaan, että tavallisten rahoitussääntöjen mukaiset (matkan pituuden mukaiseen yksikkökustannustukeen perustuvat) korvaukset eivät kata vähintään 70:tä prosenttia osallistujien matkakuluista.

Immateriaaliset tuotokset
(hankkeen tuotokset tai tulokset)
(Intellectual outputs)

Yksikkökustannus/päivä tehtävänkuvan ja maan mukaan, esim. Suomi:

 • johto = 280 € / työpäivä
 • suunnittelu = 214 € / työpäivä
 • tekninen = 162 € / työpäivä
 • hallinto = 131 € / työpäivä

Maidenväliset oppimis-, opetus ja koulutustoiminnot nuorisotyöntekijöille/nuorille/ohjaajille
(Transnational learning/teaching/training activities)

 • Yksilötuki (oleskelukulut): yksikkökustannus / henkilö / päivä
 • Matkakulut: välimatkalaskurin mukaan

Tulostenlevitystilaisuudet
(Multiplier events)

 • Paikallinen osallistuja 100€
 • Ulkomaalainen osallistuja 200€

Lisätietoja