Onko teillä hankeidea?

Täyttäkää alla oleva lomake ja lähettäkää se kansalliseen toimiston sähköpostiosoitteeseen nuoriso@oph.fi kommentoitavaksi!

Projekti-idealomake (docx, FI)

Hakuohje (4/2017 alkaen)

Guidelines for completing WEB application for KA347 (6.4.2017)

MOOC -kurssi

SALTO on luonut avoimen oppimisympäristön MOOC-kurssin Erasmus+ -ohjelman mahdollisuuksista erityisesti nuorten- ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuksista (KA1) ja sekä nuorten ja päättäjien välisestä jäsennellystä vuoropuhelusta (KA3).

The Massive Open Online Course (MOOC) merkitsee mahdollisuusta päästä käsiksi erilaisiin Youth in Actioniin liittyviin interaktiivisiin aineistoihin, videoihin, online-foorumeihin, tietovisailuihin, lukulistoihin ja julkaisuluetteloihin. Voit käydä läpi koko kurssin kaikki kuusi osa-aluetta, tai vain sellaisia osia, jotka kiinnostavat sinua erityisesti.

Tästä pääset MOOC -kurssille SALTOn verkkosivuille

Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu

Nuorten ja päättäjien väliset tapaamiset ovat hankkeita, jotka tuovat lisäarvoa viralliseen jäsenneltyyn vuoropuheluun. Niiden avulla voidaan tarttua johonkin erityisen tärkeältä tuntuvaan aiheeseen, oppia syvemmin demokratiasta ja tuoda EU-aiheita kansalliseen keskusteluun.

Hankkeissa käsitellään joko

 • Euroopan unionin nuorisodialogin ajankohtaisia aiheita tai
 • Erasmus+ -ohjelman nuorisoa koskevia painopisteitä kuten nuorten hyvinvointia, työllisyyttä tai osallistumista EU-päätöksentekoon.

Sähköinen verkkohaku

KA347 hakemus tehdään verkossa. Linkki verkkolomakkeeseen ja ohjeistukseen löytyy Erasmus+ -hakuprosessisivulta:

Nuoret kertovat päättäjille, mihin suuntaan nuorisopolitiikkaa tulee viedä

Tukikelpoisia toimintatyyppejä ovat:

 • kansalliset ja kansainväliset seminaarit, joissa nuoret saavat tietoa, pääsevät osallistumaan aktiivisesti ja vaihtamaan mielipiteitä päättäjien kanssa jäsennellyn vuoropuhelun tai EU:n nuorisostrategian teemoista
 • Euroopan nuorisoviikolla järjestettävät tapahtumat, joissa kerrotaan ja keskustellaan nuorisopolitiikan ajankohtaisista aiheista
 • nuorten kuulemiset (verkkokuulemiset, mielipidetutkimukset jne.), joilla selvitetään nuorten demokraattiseen osallistumiseen liittyviä tarpeita
 • tapaamiset, seminaarit, tiedonlevittämistapahtumat sekä nuorten ja päättäjien väliset keskustelutilaisuudet, joissa käsitellään nuorten osallistumista demokratian toteutumiseen
 • tapahtumat, joissa nuoret pääsevät simuloimaan demokraattisia instituutioita ja niiden päätöksentekoprosesseja.

Hankkeissa nuoret käyvät keskustelua päättäjien eli poliitikkojen, asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Näiden keskustelujen sekä tekemiensä lausuntojen, kannanottojen ja suositusten avulla nuoret kertovat päättäjille, mihin suuntaan eurooppalaista nuorisopolitiikkaa tulisi viedä.

Tapaamisten ja niissä käytettävien menetelmien tulee olla nuorten näköisiä ja päättämiä vuoropuheluun osallistuvat nuoret ovat mukana tapaamisten toteuttamisessa suunnittelusta arviointiin saakka. Tukea hakee ja hanketta koordinoi jokin organisaatio, jonka toiminnassa mukana olevat nuoret muodostavat hankkeen "johtoryhmän". Tapaamisissa hyödynnetään nonformaalin oppimisen periaatteita ja käytäntöjä.

Hankkeen voi toteuttaa kansainvälisenä tai kansallisena. Kansainvälisissä hankkeissa yhteistyö on tärkeää: eri maiden nuoret suunnittelevat toimintaa yhdessä, päättävät hankkeen aiheen ja rakentavat ohjelman sekä arvioivat hankkeensa onnistumista. EU:n naapuruusmaissa toimivat organisaatiot voivat olla hankkeissa kumppaneina, mutta ne eivät voi itse hakea tukea eivätkä isännöidä tapaamista.

Muodolliset kriteerit nuorten ja päättäjien väliselle tapaamiselle

Tapaaminen pähkinänkuoressa

Millaiset organisaatiot voivat osallistua?

 • yleishyödylliset järjestöt, yhdistykset
 • eurooppalaiset nuorisojärjestöt
 • paikalliset ja alueelliset julkisyhteisöt (esim. kunnalliset nuorisotoimet, seurakunnat, maakuntaliitot)

Mitkä maat ovat mukana?

 • ohjelmamaat
 • EU:n naapuruusmaat

Kuka hakee tuen ja mistä?

 • ohjelmamaasta tuleva organisaatio kaikkien hankekumppaneiden puolesta oman maansa kansallisesta toimistosta

Kuinka monta organisaatiota?

 • kansalliset tapaamiset: 1 taho ohjelmamaasta (hankkeessa voi olla mukana yhteistyökumppaneita, mutta heitä ei merkitä osallistujaorganisaatioiksi)
 • kansainväliset tapaamiset: vähintään 2 tahoa eri maista, joista vähintään yksi on ohjelmamaa

Hankkeen kesto

 • 3–24 kk ml. suunnittelu ja arviointi
 • varsinaisen tapaamisen kestoa ei ole määritelty

Tapahtumapaikka

 • kansalliset tapaamiset: hanke toteutetaan hakijatahon kotimaassa
 • kansainväliset tapaamiset: toimintaa voidaan järjestää missä tahansa ohjelmamaassa, josta on osallistujia

Osallistujat

 • vähintään 30 13–30-vuotiasta asukasta mukana olevista maista
 • vuoropuheluun osallistuvien päättäjien ikää ja kotimaata ei rajoiteta

Mistä nuorten ja päättäjien välisen vuoropuheluhankkeen rahoitustuki koostuu?

Hankkeiden tuki lasketaan alla olevien kriteerien mukaan. Yksi hanke voi saada tukea enimmillään 50 000 €.

Tuen tyyppiMitä se kattaa?
Matkatuki
(Travel)
 • nuorten ja ohjaajien matkat vuoropuhelutapahtumaan/kokouksiin ja takaisin kotiin
 • määräytyy matkan pituuden mukaan
 • Välimatkalaskin (Distance calculator) laskee matkan pituuden
 • tukisummat on eritelty alla olevassa taulukossa
 • erityisen kalliit matkakustannukset: kts. Poikkeukselliset kustannukset
Organisointituki
(Organisational support)
 • toiminnan valmisteluun, toteutukseen ja jatkotoimiin suoraan liittyvät kustannukset
 • toteutusmaan päiväkohtainen tukisumma x osallistujamäärä x toimintapäivien määrä
 • tuki vaihtelee toteutusmaittain, Suomessa päiväkohtainen tukisumma on 45 €
 • osallistujiksi lasketaan vuoropuhelutapahtumaan aktiivisesti osallistuvat nuoret ja mahdolliset ohjaajat (ei päättäjiä)
 • toimintapäiviksi lasketaan varsinainen vuoropuhelutapahtuma, sitä edeltävät valmistelevat tapaamiset (esimerkiksi ennen kansainvälistä tapaamista pidettävät kansalliset tapahtumat), mahdolliset jatkotoimiin liittyvät kokouspäivät sekä matkustuspäivät, jos tarpeellista
Erityistuki
(Special needs support)
 • kattaa 100 % lisäkustannuksista, jotka liittyvät suoraan vammaisiin tai pitkäaikaissairaisiin osallistujiin (esim. avustava henkilö, erityistarpeet majoituksessa ja matkustamisessa, tarvittavat välineet, viittomakielen tulkit jne.)
Poikkeukselliset kustannukset
(Exceptional costs)
 • kattaa 75 % seuraavista kustannuksista: nuorten (verkko)kuulemisiin tai mielipidemittauksiin liittyvät kulut, hankkeen tulosten levittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät kulut
 • kattaa 100 % seuraavista kustannuksista: passin, oleskeluluvan tai viisumin hankinta, rokotukset ja muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumiseen liittyvät lisäkustannukset
 • Poikkeuksellisiin kustannuksiin voidaan myös laskea erityisen kalliit matkakustannukset. Tukea matkakustannuksiin voi hakea poikkeuksellisina kustannuksina 80 % saakka todellisista kustannuksista, jos hakija pystyy hakemuksessa todistamaan, että etäisyyteen perustuva standardituki kattaisi alle 70 % todellisista matkakuluista.

Matkan pituus määrää matkakustannuksiin myönnettävän tuen määrän.

Välimatkalaskin (Distance calculator)

Matkan pituus km Tuki € / osallistuja
10–99 20
100–499 180
500–1999 275
2000–2999 360
3000–3999 530
4000–7999 820
8000– 1500

Lisätietoja