Erasmus+ -ohjelman toteuttajat

Euroopan komissio

Euroopan komissio on viime kädessä vastuussa Erasmus + -ohjelman toteuttamisesta. Se hallinnoi ohjelman budjettia sekä päättää ohjelman prioriteeteista, tavoitteista ja säännöistä. Lisäksi se ohjaa ja valvoo ohjelman toteuttamista, seurantaa ja arviointia koko Euroopan tasolla.

Komissiolla on myös yleisvastuu jokaisen jäsenmaan kansallisten viranomaisten asettamien kansallisten toimistojen toiminnan koordinoinnista. Komissio tekee läheistä yhteistyötä kansallisten toimistojen kanssa ja valvoo niiden toimintaa.

Komissio on antanut keskitetysti hallinnoitujen hankkeiden hoitamisen Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston EACEAn tehtäväksi.

Euroopan komission Erasmus+ -verkkosivut

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA

EACEA eli toimeenpanovirasto on vastuussa Erasmus+ -ohjelman keskitetysti hallinnoitujen toimintojen toteuttamisesta. Se vastaa niistä rahoitettujen hankkeiden koko elinkaaresta aina hakemusten arvioinnista hankkeiden seurantaan saakka. Se on myös vastuussa erityisten ehdotuspyyntöjen eli hakujen järjestämisestä.

Lisätietoja toimeenpanoviraston hallinnoimista toiminnoista löytyy sen omilta verkkosivuilta.

Toimeenpanovirasto on myös vastuussa vapaaehtoisten vakuutusten neuvottelemisesta ja osallistuu Eurodesk-verkoston rahoituksen hallinnointiin.

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA

Kansalliset Erasmus+ -toimistot

Erasmus+ -ohjelmaa toteutetaan pääosin kansallisesti, jotta ohjelma olisi mahdollisimman lähellä käyttäjiään ja jotta sen olisi helpompi sopeutua esimerkiksi erilaisiin kansallisiin nuorisojärjestelmiin ja tilanteisiin. Jokainen jäsenmaa on nimittänyt yhden tai useamman kansallisen toimiston tiedottamaan ja hallinnoimaan ohjelmaa kansallisella tasolla ja toimimaan linkkinä Euroopan komission sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten hankkeiden vetäjien ja myös itse nuorten välillä.

Suomessa Erasmus+ -ohjelman kansallisena toimistona toimii Opetushallitus.

Kansallisten toimistojen tehtävänä on

 • kerätä ja jakaa asianmukaista tietoa Erasmus+ -ohjelmasta
 • hoitaa kansallisesti hallinnoitujen hakemusten valintaprosessi avoimesti ja tehokkaasti
 • hoitaa ohjelman hallinto tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti
 • tehdä työtä ulkopuolisten tahojen kanssa ohjelman edistämiseksi
 • arvioida ja seurata ohjelman toteuttamista
 • tarjota tukea hakijoille ja osallistujatahoille hankkeiden koko elinkaaren ajan
 • muodostaa toimiva verkosto muiden kansallisten toimistojen ja komission kanssa
 • edistää ohjelman näkyvyyttä
 • edistää ohjelman tulosten levittämistä ja hyödyntämistä kansallisesti.

Tämän lisäksi niillä on tärkeä asema nuorisotyön kehittämisessä välillisesti seuraavilla tavoilla:

 • tarjoamalla mahdollisuuksia kokemusten vaihtamiseen
 • tarjoamalla koulutusta ja kokemuksia koulun ulkopuoliseen oppimiseen
 • edistämällä sellaisia arvoja kuin sosiaalinen vahvistaminen, kulttuurien monimuotoisuus ja aktiivinen kansalaisuus
 • tukemalla kaikenlaisia, erityisesti vapaamuotoisia nuorten kokoonpanoja ja ryhmiä
 • edistämällä koulun ulkopuolisen oppimisen tunnustamista asianmukaisilla keinoilla.

Kansalliset toimistot tukevat myös Euroopan nuorisoyhteistyön ja nuorisopolitiikan kehittämisen viitekehyksen toteuttamista.

Erasmus+ kansalliset toimistot

Yhteistyö Euroopan neuvoston kanssa

Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto ovat toimineet läheisessä nuorisoalan yhteistyössä jo vuodesta 1998. Erityisen tärkeänä on pidetty nuorisoalan eri toimijoiden, nuorten, nuorisotutkijoiden, nuorisotyöntekijöiden, nuorisojärjestöjen ja nuorisoalan päättäjien välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämistä.

Yhteistyötä on tehty erityisesti seuraavilla aloilla:

 • koulutusyhteistyö
 • nuorisoalan tutkimus
 • nuorisopolitiikka
 • nuorisotyön tukeminen
 • tuki nuorisotyön tunnustamiselle
 • julkaisu- ja tiedotusyhteistyö

Lisätietoja

Euroopan komission ja Euroopan neuvoston nuorisoalan kumppanuus

Julkaisuja ja oppaita eri kielillä