Kaikkea ei opita koulussa!

Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöisessä seurannassa kartoitettiin nonformaalia oppimista

EU:n Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman tutkimuslähtöistä seurantaa on tehty vuodesta 2008 lähtien. Tutkimusverkostoa (Research-based analysis on Youth in Action RAY) koordinoi Innsbruckin yliopiston kasvatustieteiden laitos ja mukana ovat 16 maan kansalliset ohjelmatoimistot tutkimuskumppaneineen. Suomea verkostossa on edustanut CIMO, vuodesta 2017 alkaen Opetushallitus.

Vuosien 2012 ja 2013 aikana tehdyssä selvityksessä keskityttiin siihen, miten Youth in Action -hankkeisiin osallistuminen edistää elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Suomen lisäksi selvitykseen osallistui 12 maata.

Tutkimus oli kaksivaiheinen:

  1. Ohjelmaan osallistuneille nuorille ja hankevetäjille oli verkkokysely touko- ja marraskuussa 2012
  2. Haastateltiin osallistujia ja hankevetäjiä kunkin maan oman aikataulun mukaisesti.

Tutkimuksen tuloksia esitellään julkaisussa Faktaa Express 3A/2014.

Keskeisimmät tulokset

  • Tutkimuksen mukaan Youth in Action -hankkeisiin osallistuminen kehittää erityisesti nuorten monikulttuurista osaamista ja sosiaalisia taitoja sekä viestintää vieraalla kielellä
  • Osallistujat kokivat vapaamuotoisen kommunikoinnin tehokkaimmaksi kulttuurien välisten muurien murtajaksi riippumatta siitä, mikä oli hankkeen teema
  • Hankeohjelmaan kuuluneet epämuodolliset toimintamenetelmät ja yhteinen tekeminen olivat keskeisessä roolissa lähes jokaisen avaintaidon omaksumisessa. Erityisen tehokkaasti avaintaitojen oppimista
  • edistävät luovat ja taiteelliset menetelmät
  • Osallistujat oppivat tunnistamaan oman kulttuurisen identiteettinsä
  • Osallistuminen kasvatti kriittisyyttä median luomiin mielikuviin eri maista

Youthpass tekee osaamisen näkyväksi

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen omaksumista arvioidaan hankkeissa Youthpass-todistuksella. Youthpass on prosessi, jota kuljetetaan hankkeen alusta loppuun ja jossa osallistuva nuori arvioi oppimaansa yhdessä hankevetäjän kanssa. Käytännössä Youthpass kertoo sen, mitä hankkeissa on tehty ja mitä opittu.

Moni osallistuja on hyödyntänyt Youthpass-todistusta esimerkiksi töitä hakiessaan. Hankkeeseen osallistuminen koetaan merkiksi sellaisesta aktiivisuudesta ja luovuudesta, jota työnantajat arvostavat. Youthpass koettiin hyväksi välineeksi oman oppimisen tiedostamiseen, sillä siihen liittyvä itsearviointi nosti osallistujien tunteita pintaan positiivisella tavalla.

Toisaalta Youthpass-prosessi koettiin työlääksi osaksi hanketta: haastatellut nuoret pitivät arviointitehtäviä ajoittain ikävinä ja vaikeina. Mitä nuoremmasta osallistujasta oli kyse, sitä vaikeammaksi itsearviointi koettiin. Jälkeenpäin monet olivat kuitenkin erittäin tyytyväisiä siihen, että heillä tämä todistus oli.

Lisätietoa

Tutkimushankkeen monikansallinen raportti: Learning in Youth in Action. Results from the surveys with project participants and project leaders in May 2012.

Irmeli Karhio

Siru Korkala