Mobility Tool+

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility

Ohje koordinaattorille.pdf

School Education Gateway

Yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ hankkeille suunnattu School Education Gateway
Katso video

Oppivelvollisuuden aikaisen opetuksen määrässä on Euroopan maiden välillä suuria eroja

Euroopan maiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka paljon oppilailla on pakollisia oppitunteja oppivelvollisuuden aikana. Tämä käy ilmi EU:n koulutustiedonvaihtoverkoston Eurydicen tuoreesta julkaisusta Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education 2016/2017.

Perusopetuksen kesto Euroopan maissa vaihtelee kahdeksasta kahteentoista vuoteen. Eurooppalaisia koulujärjestelmiä on kaikkiaan 42. Näistä 23:ssa oppivelvollisuuteen kuuluu perusopetuksen lisäksi ainakin yksi vuosi ylemmällä toisella asteella (Suomessa lukio tai ammatillinen koulutus).

Alemman perusasteen (Suomessa luokat 1─6) kesto vaihtelee neljän ja seitsemän vuoden välillä. Suomessa alaluokkalaisilla on vähemmän pakollisia oppitunteja kuin muualla Euroopassa: meillä kullakin luokka-asteella on keskimäärin 651 oppituntia lukuvuodessa, kun eurooppalaisilla alaluokilla niitä on keskimäärin 734.

Eurooppalaisia ääripäitä pakollisten opetustuntien määrässä edustavat Bulgaria ja Tanska: tanskalaislapset saavat opetusta yli kaksinkertaisen tuntimäärän bulgarialaisiin verrattuna. Bulgariassa on 468 ja Tanskassa 1 051 oppituntia lukuvuodessa.

Oppituntien määrä perusopetuksen alaluokilla Euroopassa 2016-2017

Kuva 1: Oppituntien määrä perusopetuksen alaluokilla Euroopassa 2016-2017. Lähde: Eurydice

Alempi toinen aste (Suomessa luokat 7─9) kestää Euroopan maissa 2─6 vuotta. Suomessa kullakin luokka-asteella on opetusta keskimäärin 808 tuntia lukuvuodessa, kun eurooppalaisten koulujen keskiarvo on 864 tuntia lukuvuodessa. Pakollisten oppituntien määrissä on suuria eroja maiden välillä myös alemmalla toisella asteella: määrä vaihtelee Kroatian 637 tunnista Tanskan 1200 tuntiin lukuvuodessa.

Suomen kouluissa on liikuntatunteja lähes saman verran kuin eurooppalaisissa kouluissa keskimäärin

Eurydicen oppituntien määrää käsittelevä julkaisu ilmestyy vuosittain. Tällä kertaa siinä tarkastellaan erityisesti liikunnan ja terveystiedon opetuksen määrää Euroopan maissa.

Julkaisussa todetaan, että EU-maiden välillä on suuria eroja kansalaisten fyysisessä aktiivisuudessa ja kansallisissa terveyteen liittyvissä linjauksissa. Euroopan komissio on korostanut liikunnan ja urheilun vaikutuksia terveydelle ja nostanut esille niiden merkitystä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten integroimisen ja osallistamisen sekä suvaitsevaisuuden edistämisen kannalta. Kouluilla on tärkeä roolinsa liikunnan edistäjänä ja sen hyötyjä koskevan tiedon levittäjänä. Liikunta nähdään hyödylliseksi myös koulutyön kannalta, sillä se parantaa oppilaiden keskittymistä ja edesauttaa oppimista.

Eurydicen julkaisussa liikunnan oppiaineeseen sisällytetään myös terveystieto. Suomessa terveystieto on omana oppiaineena luokilla 7─9 ja alemmilla luokilla sitä opetetaan muihin oppiaineisiin integroituna.

Liikunnan ja terveystiedon osuus perusopetuksen alaluokilla annettavista pakollisista oppitunneista on useimmiten pieni lukuaineisiin verrattuna. Osuus tosin vaihtelee maiden välillä huomattavasti: vähimmillään se on 4 % ja enimmillään 20 %. Suomessa liikunnan ja terveystiedon tuntien osuus on 10 %. Vastaavasti esimerkiksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen osuus Euroopan maiden alaluokkien kaikista oppitunneista on 15–38 % ja matematiikan 14–26 %; Suomessa äidinkielen ja kirjallisuuden tuntien osuus on 23 % ja matematiikan 15 %.

Oppiaineiden suhteelliset osuudet Suomessa luokilla 1-6

Kuva 2: Oppiaineiden suhteelliset osuudet Suomessa luokilla 1-6. Lähde: Opetushallitus

Kun tarkastellaan oppituntien konkreettisia määriä, niin eurooppalaisissa perusasteen kouluissa liikuntaa opetetaan kullakin luokka-asteella keskimäärin kaksi tuntia viikossa. Eniten liikuntatunteja on Tanskassa ja Unkarissa, molemmissa päivittäin 45 minuuttia. Suomalaisilla alaluokilla liikuntaa on keskimäärin 1 tunti 45 minuuttia viikossa.

Liikunnan ja terveystiedon oppituntien vähimmäismäärä koulutusasteen mukaan Euroopan koulutusjärjestelmissä lukuvuonna 2016-2017

Kuva 3: Liikunnan ja terveystiedon oppituntien vähimmäismäärä koulutusasteen mukaan Euroopan koulujärjestelmissä lukuvuonna 2016/2017 (ISCED 1: alempi perusaste, 2: alempi toinen aste, 3: ylempi toinen aste). Lähde: Eurydice (Klikkaa kuvaa, saat näkyviin isomman version!)

Suomessa liikunnan ja terveystiedon oppituntien määrä kasvaa yläluokille siirryttäessä. Tämä selittyy terveysopin opetuksen alkamisella. Terveysoppia opetetaan luokilla 7─9 keskimäärin tunti viikossa.

Suomessa syksyllä 2016 käyttöön otetun tuntijaon myötä liikunnan pakollisten oppituntien määrä perusopetuksen aikana nousi kahdella vuosiviikkotunnilla.

Lisätiedot: Erityisasiantuntija Hanna Laakso (hanna.laakso(at)oph.fi)

Seuraa meitä Facebookissa

Kansainvälisyyttä kouluille

Erasmus+_yleissivistavalle_KA1.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 1: Liikkuvuus

Yleissivistävän koulutuksen liikkuvuustoiminnot tukevat koulun opetushenkilöstön sekä koulun kehittämistoimintaan osallistuvan henkilöstön lyhytkestoista (2 päivän – 2 kuukauden) opetustyötä ja kouluttautumista ulkomailla.

Liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista ja hankkeen kestoaika on yksi tai kaksi vuotta. Hanketoiminnan tulee perustua koulun/konsortion tarpeisiin.

Yleissivistävän koulutuksen liikkuvuustoiminnot:

 • Ammatillinen kehittyminen ulkomailla
  - kurssille tai muuhun koulutustapahtumaan osallistuminen
  - job shadowing/observointi partnerikoulussa tai muussa alalle relevantissa organisaatiossa
 • Opetusjakso ulkomailla
  - opetushenkilöstöön kuuluva opettaa partnerikoulussa

Kuka voi hakea?

Koulu hakee liikkuvuushakemuksella tukea yhdelle tai useammalle henkilöstöönsä kuuluvalle. Opetushenkilöstön liikkuvuuteen voivat osallistua opettajat, rehtorit, muut opetushenkilöstöön kuuluvat sekä koulun kehittämistoimintaan osallistuva henkilöstö. Oppilaat eivät voi liikkua tässä hanketyypissä, mutta he voivat liikkua avaintoimi 2 kumppanuushankkeissa.

Suomessa tukikelpoiset koulut ovat:

 • päiväkodit ja esikoulut
 • peruskoulut
 • lukiot
 • erityiskoulut
 • taiteen perusopetuksen oppilaitokset
 • ammatilliset oppilaitokset, vain yleissivistävien aineiden osalta

Myös konsortio voi hakea tukea:

 • konsortiohakemuksen tekee yleensä koulutuksen järjestäjä ( yl. kunta) min. kahdelle nimetylle koululleen
 • konsortion rooli on budjetin hallinnointi, loppuraportin tekeminen ja aktiviteettien koordinointi niin, että hankkeen päämäärät saavutetaan ja sen vaikutus maksimoituu
 • vain koulu voi olla liikkuvuuden lähettävänä tahona, joten koulutuksen järjestäjä ei voi olla liikkuvuuden lähettävänä tahona

Liikkuvuuden tavoitteet

Liikkuvuuden tulee vastata koulun tarpeita ja kehittää opetushenkilöstön tietoja ja taitoja, esimerkiksi esimiesten johtamistaitoja ja opettajien kykyä vastata oppilaiden tarpeisiin, laajentaa koulun eurooppalaista ulottuvuutta ja kehittää uudenlaisia sekä parempia opetusmenetelmiä. Esimerkiksi opetushenkilökunta voi osallistua kielikursseille tai kehittää TVT-taitojaan.

Mitä liikkuvuushankkeet tuovat organisaatioille?

 • lisääntynyttä valmiutta ja kykyä työskennellä kansainvälisesti: parempaa johtamista ja parempia kansainvälistymisstrategioita, vakiintunutta yhteistyötä kumppaneiden kanssa, kansainvälisten hankkeiden parempaa laatua
 • innovatiivisia tapoja toimia kohderyhmien kanssa; esimerkiksi houkuttelevampia koulutus- tai kurssiohjelmia, opetushenkilöstön lisääntynyttä pätevyyttä, menetelmiä vaihtojaksojen aikana hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, tehokkaampia tapoja toimia paikallisyhteisöjen hyväksi
 • modernimpaa, dynaamisempaa, sitoutuneempaa ja ammattimaisempaa organisaatioympäristöä: mm. valmiutta omaksua uusia käytäntöjä ja menetelmiä omaan toimintaan, henkilöstön kehittämisen strategista suunnittelua

Ohjelmassa mukana olevat maat

 • EU-maat (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta)
 • ETA/Efta -maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein
 • Ehdokasmaa: Turkki ja Makedonia

Miten eteenpäin?

Hakuohjeet löytyvät Hakijalle-sivulta.

Hakulomakkeessa koulun/konsortion tarpeet ja kehittämistavoitteet ilmoitetaan kohdassa ”European Development Plan”, joka koostuu neljästä eri kysymyksestä:

 1. koulun kehittämistarpeet ja kansainvälistyminen,
 2. liikkuvuuden vaikutukset oppilaisiin, kollegoihin ja koko kouluun,
 3. uusien tietojen ja taitojen integrointi OPSiin ja koko koulun toimintaan ja
 4. mahdollinen eTwinning -työkalun käyttö.

Lisätietoja

 • Sirkka Säikkälä, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 583
 • Maive Matikainen, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 613
 • Yhteystiedot Ota yhteyttä -sivulla