Avaintoimi_3

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Innovaatiopolitiikan hankkeilla edistetään koulutus- ja nuorisopolitiikan uudistamista. Ehdotuspyyntöjä, joilla hanketukea haetaan on kahta eri tyyppiä 1) eurooppalaisia kokeiluhankkeita, jotka edellyttävät ministeriön osallistumista (policy experimentations) ja 2) innovatiiviseen politiikan uudistamiseen tähtääviä yhteistyöhankkeita (forward looking cooperation projects), joissa esim. koulut voivat olla mukana. EACEA-virasto julkaisee vuosittain erillisiä ehdotuspyyntöjä, joista osa on suunnattu vain viranomaistahoille ja osa on avoinna myös sektorikohtaisille toimijoille.

Haku tapahtuu EACEA -viraston kautta. Erasmus+ KT tiedottaa ajankohtaisista hauista.

Erasmus+ -ohjelman erillishaku: Sosiaalinen osallisuus koulutuksessa ja nuorisotoimialalla EACEA 07/2017

Komissio on julkaissut ehdotuspyynnön, jonka tavoitteena on tukea sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä hankkeita koulutus- ja nuorisoalalla. Koulutuksen (Lot 1) ja nuorisotoiminnan (Lot 2) hankkeille on asetettu omat erityistavoitteet, jotka on kuvattu tarkemmin ehdotuspyynnössä ja hakijan oppaassa (Applicants’ Guidelines).

Hankkeiden yleisenä tavoitteena on joko:

1.) Osallistavan oppimisen hyvien käytäntöjen levittäminen ja/tai kehittäminen. Kehittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä esim. paikallisella tasolla kehitettyjen hyvien käytäntöjen soveltamista laajemmassa mittakaavassa tai siirtämistä toiseen kontekstiin.

tai

2.) Innovatiivisten menetelmien ja käytäntöjen kehittäminen ja toteuttaminen osallistavan opetuksen edistämiseksi.

Koulutusalan (Lot 1) hankkeiden tulee lisäksi edistää yhtä erityistavoitetta:

  • sosiaalisten taitojen ja kansalaistaitojen hankkimisen edistäminen ja perusarvoja koskevan tietämyksen, ymmärryksen ja vastuun kehittäminen, keskinäisen kunnioituksen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen sekä kaikenlaisen syrjinnän torjuminen
  • osallistavan koulutuksen ja heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden koulutuksen edistäminen (ml. opettajien, kouluttajia ym. tukeminen moninaisuuden käsittelyssä ja sosioekonomisen monimuotoisuuden vahvistamisessa oppimisympäristössä)
  • oppijoiden, vanhempien ja opetushenkilöstön kriittisen ajattelun ja medialukutaidon edistäminen
  • hiljattain saapuneiden maahanmuuttajien laadukkaaseen koulutukseen pääsyn tukeminen (ml. arviointi ja aiempien opintojen validointi)

Hankkeisiin voivat oppilaitosten lisäksi osallistua muut viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat ja sen ulkopuoliset toimijat varhaiskasvatuksesta ammattikoulutukseen, korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen sekä eri tasojen sidosryhmät (esim. viranomaiset, kansalaisjärjestöt, paikallisyhteisöt, yritykset jne.).


Koulutus kuuluvien hankkeiden odotetaan tuottavan seuraavanlaisia tuloksia:

  • (osallistavaa oppimista, sosiaalisia taitoja ja kansalaistaitoja, kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa sekä maahanmuuttajien kotouttamista koskevia) tietoja ja hyviä käytäntöjä levitetään laajalti oppimisyhteisöissä
  • innovatiivisia toimintatapoja kehitetään ja testataan, arvioidaan ja otetaan käyttöön tai integroidaan järjestelmiin (tai niiden osiin)
  • koulutusalan johtajat ja kouluttajat oppimisyhteisöissä saavat tietoa osallistavista koulutusmalleista (esim. yhteistyöhön perustuvat pedagogiset menetelmät, koulukeskeiset lähestymistavat, yksilöllinen tuki oppijoille) ja ovat valmiita ja halukkaita käyttämään niitä, minkä lisäksi perheet ja paikallisyhteisöt osallistuvat näkyvästi
  • kehitetään ja otetaan käyttöön entistä tehokkaampia tukimekanismeja ja neuvontapalveluja, joilla tuetaan oppilaitoksia ja koulutuksen tarjoajia toteuttamaan osallistavia koulutusmalleja.

Tukea hankkeelle voi saada enintään 80% kokonaisbudjetista, max 500 000 euroa/hanke. Koulutusalan hankkeille on jaossa yhteensä 8 miljoonaa euroa.

Hakuaika päättyy 22.5.2017.

Komissio järjestää hakijoille 25.4.2017 infotilaisuuden.

Ehdotuspyyntö ja tarkemmat tiedot hausta komission verkkopalvelussa:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en