Erasmus+ KA2 Strateginen kumppanuushanke

Geoheritage and climate change opening the secrets of home

Koordinoi:

Vaalan kunnan sivistyspalvelut

Partnerit:

  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
  • Humanpolis Oy
  • PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
  • Vaalan lukio
  • I.I.S. LORENZO COBIANCHI

Italiassa Monte Rosan vuorella oltiin syksyllä 2016. Vuoristossa tutkittiin mm. alppijäätiköitä ja routailmiötä.

Ilmastonmuutoksen salaisuuksia selvittämässä

Miten ilmastonmuutos muuttaa elinympäristöämme? Entä mitä suomalaiset ja italialaiset opiskelijat voivat oppia toisiltaan tässä asiassa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta Vaalan opetustoimen koordinoimassa kolmivuotisessa ”Geoheritage and Climate Change Opening the Secrets of Home” -hankkeessa.

”Hankkeen aikana pystymme hahmottamaan ilmastonmuutoksen monimuotoisuutta opiskelijoille tavalla, joka ei olisi pelkästään luokkaopetuksen kautta mitenkään mahdollista. Toisaalta uusi opetussuunnitelma kannustaa opintoalojen väliseen integraatioon ja tämä hanke tukee mielestäni sitä todella hyvin”, Vaalan lukion edustajana hankkeessa toimiva historianopettaja Jouni Kauhanen kertoo.

Teoriaa ja käytäntöä

Hankkeen keskiössä ovat Vaalan lukion ja Italiassa, Verbanian kaupungissa sijaitsevan partnerikoulun vaihtojaksot toistensa luona. Kullakin viikon pituisella jaksolla on oma, vuodenaikaan sovitettu teemansa, jonka kautta opiskelijat syventyvät ilmastonmuutokseen eri näkökulmista.

Jouni Kauhasen mukaan jokaisen vaihtojakson ensimmäinen päivä on niin kutsuttu teoriapäivä, jonka aikana tutustutaan vaihtojakson teemoihin opiskelijoiden johdattelemina ja kuullaan asiantuntijoiden alustuksia. Vaalassa on käynyt vierailevia asiantuntijoita esimerkiksi Metsähallitukselta ja Geologian Tutkimuskeskukselta. Käytännön harjoitusta opiskelijat saavat puolestaan kolmen kenttäpäivän aikana. Kahtena niistä ilmastonmuutosta tutkitaan käytännön esimerkkien kautta ja kolmantena vieraillaan eri asiantuntijaorganisaatioissa ja lähialueen luonto- tai kulttuurikohteissa.

Vaalan Lamminahossa tutustuttiin Oulujokilaakson talonpoikaiskulttuuriin.

”Suoteemaisella vaihtojaksolla Vaalassa tutkimme suolle tyypillisiä eläin- ja kasvilajeja, kun taas alppijäätikköteemaisella vierailulla Verbaniassa opiskelijat havainnoivat jäätiköitä paikan päällä, laskivat niiden pinta-aloja eri aikoina ja oppivat näin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta jäätiköiden sulamiseen”, Kauhanen taustoittaa.

Kullekin jaksolle osallistuu Vaalan lukiosta keskimäärin 16 opiskelijaa. Koulussa on yhteensä 46 oppilasta, joten jokaisella heistä on opintojensa aikana halutessaan mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan. Verbaniasta osallistujia on Kauhasen mukaan hieman enemmän.

Erilaisia, mutta samanlaisia

Hankkeessa on ollut vahvasti mukana myös ympäristökasvattaja Mikko Kiuttu kehittämisyhtiö Humanpoliksesta. Humanpoliksen yksi tärkeä tehtävä on Vaalan kuntaankin ulottuvan Rokua Geopark-alueen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen opetuksen, tieteen ja matkailun kautta. Geoparkit ovat geologisesti ainutlaatuisia kohteita, jotka yhdessä muodostavat Unescon maailmanlaajuisen Geopark-ohjelman. Verbania sijaitsee Vaalan tavoin sikäläisen geoparkin, Sesia Val Granden, alueella.

Muutakin yhteistä niillä on: molemmat ovat pieniä ja syrjäisiä kuntia kaukana palveluista.

”Opiskelijoiden päästessä tutustumaan toistensa arkeen ja elinympäristöön, majoittumaan perheissä ja näkemään paikallista kulttuuria, antaa se heille perspektiiviä myös oman kotiseudun olosuhteiden katsomiseen ja arviointiin”, Kiuttu toteaa ja jatkaa; opiskelijat huomaavat asioita, jotka ovat kotiseudulla todella hyvin ja oppivat näin arvostamaan omaa arkiympäristöään uudella tavalla”.

Kasvillisuuden monimuotoisuuden tutkimista Rokuan harjurinteellä keväällä 2017.

Toiveissa jatkohanke

Kiutun näkemyksen mukaan hanke on auttanut Humanpolista tekemään tunnetuksi alueen erityislaatuista luonnetta sekä kehittämään uusia materiaaleja ja menetelmiä Rokua Geoparkin erityispiirteiden hyödyntämiseen ympäristökasvatuksessa ja kouluopetuksessa. Lisäksi Rokuan ja Verbanian Sesia Val Grande Geoparkin välinen yhteistyö on monipuolistunut ja verkostoyhteistyö kaiken kaikkiaan vahvistunut.

Jouni Kauhanen puolestaan sanoo hankkeen hyödyttäneen sekä Vaalan lukiota että häntä henkilökohtaisesti opettajana monin tavoin. Sen avulla on pystytty kehittämään ja testaamaan sellaisia uusia opetusmenetelmiä, joilla on vahva linkki uuteen opetussuunnitelmaan. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi teema- ja ilmiöoppiminen sekä tieteen hyödyntäminen opetuksessa.

”Olen todella innoissani hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista tällaiselle pienelle maalaislukiolle. Tässä matkan varrella on itsekin oppinut koko ajan uutta ja uskon, että se näkyy myös opetuksessani”, hän kertoo.

Kauhasella on selvät suuntaviivat myös mahdolliselle jatkohankkeelle.

”Nostaisimme aiempaa enemmän esiin esimerkiksi arktisuuden teemaa. Tieteellisen oppimisen voisimme viedä seuraavalle tasolle yhteistyössä Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa.”

Teksti: Marko Jääskeläinen

Kuvat: Vaalan lukio, Riitta Olsbo ja Patrizia Palzarini