CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2013

Eri alat, Jaipur ja Gurgaon/Delhi, Intia

Opiskeluala
Eri alat
Maa
Intia
Hakulomakkeella
Various Fields of Study
Harjoitteluaika

3 kuukautta sopimuksen mukaan. Harjoitteluajaksi voi sopia myös 3 kuukautta pidemmän ajan. CIMOn tuki harjoittelulle on enimmillään 3 kuukautta.

Harjoittelun voi aloittaa aikaisintaan toukokuussa. Harjoittelu tulee aloittaa viimeistään hakua seuraavan vuoden alussa. Huomaa lisäksi, että Intiassa Suomen kesää vastaava kausi on erittäin kuuma ja kostea ja asunnoissa ilmastointijärjestelmän taso vaihtelee, joten harjoittelijan kannattaa mahdollisesti harkita muuta harjoitteluajankohtaa kuin kesä.

Työtehtävät

CIMOn Intia-ohjelman alan mukaan haettavien harjoittelupaikkojen työtehtävistä ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja tietoja. CIMOn intialainen yhteistyöorganisaatio etsii hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja saamiensa hakemusten perusteella. Harjoittelupaikkoja on tarjolla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Harjoittelupaikkoja on tarjolla julkisella sektorilla erityisesti seuraavilla aloilla: NGO -tason järjestöt (julkinen terveydenhuolto, perheisiin liittyvä tutkimus, työ orpojen parissa, koulutussektori: naiset/englannin kielen opetus ja tietokoneiden peruskäyttö jne, esikoulutus, alkeiskoulutus, erityispedagogiikka, julkinen terveydenhuolto jne).

Harjoittelupaikkoja on tarjolla yksityisellä sektorilla erityisesti seuraavilla aloilla: toimittaja ja media, IT, arkkitehtuuri, kansainvälinen kauppa, markkinointi, laskentatoimi, turismi, lääketiede ja vaihtoehtoinen lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede.

ValintakriteeritRiittävän hyvä englannin kielen taito, opiskelija tai vastavalmistunut (valmistumisesta kulunut korkeintaan vuosi harjoittelun alkaessa). Intiaan suuntaavan harjoittelijan tulee pystyä toimimaan omatoimisesti sekä pystyä mukautumaan paikallisiin olosuhteisiin.
PalkkaCIMOn apuraha ja/tai vastaanottavan tahon tuki yhteensä 840 euroa/kk. Jos työnantaja maksaa asumisen CIMOn tuki on 670 euroa/kk. Harjoittelutukea maksetaan enimmillään 3 kuukauden ajan. Jos vastaanottava taho maksaa tukea harjoitteluun, työnantajan maksama kuukausittainen tuki vähennetään CIMOn maksamasta apurahasta.
Työskentelykieli
englanti ja hindi(jos hindin kielen taitoa)
Asunto
Majoitus voidaan hankkia CIMOn yhteistyöorganisaation kautta heidän asuntolastaan. Huomaa kuitenkin, että suomalaisella kesäkaudella asuntolassa on melko kuuma. Majoitus ja ruoka asuntolassa maksaa yhteensä 200 euroa/kk. Majoituksen voi hankkia kuitenkin myös itse. Huomaa, että on mahdollista majoittua vain ensimmäisen harjoittelukuukauden ajaksi CIMOn intialaisen yhteistyökumppanin omistamaan majoitukseen, ja siirtyä sen jälkeen asumaan muualle.
Vakuutus
Harjoittelijan tulee hankkia vakuutus, joka on voimassa myös työskentelyaikana. Vakuutuksen hankkiminen on pakollista. CIMOn intialainen yhteistyökumppani tarkistaa vakuutuksen olemassaolon.
Luvat
CIMOn intialainen yhteistyökumppani antaa tietoja lupa-asioihin liittyen.
Lisätietoja

Harjoittelupaikan välitysmaksu on 500 euroa. CIMOn intialainen yhteistyökumppani ottaa 100 euron hallinnoimismaksun (sisältyy välitysmaksuun) ensimmäisen yhteydenottonsa yhteydessä. Hallinnoimismaksun saa takaisin, jos sopivaa harjoittelupaikkaa ei löydy. Loput harjoittelupaikan välitysmaksusta eli 400 euroa maksetaan harjoittelupaikan löytymisen jälkeen kuukausi ennen harjoittelun alkua. Tällöin maksetaan myös majoitusmaksu ensimmäisen kuukauden osalta (200 euroa), mikäli on ottanut majoituksen CIMOn intialaisen yhteistyökumppanin kautta. Tämän jälkeen mitään maksetuista maksuista (500 euroa ja mahdollinen majoitusmaksu 200 euroa ensimmäiseltä kuukaudelta) ei saa takaisin.

CIMOn Intian harjoitteluohjelmassa harjoittelijalle tarjotaan korkeintaan kahta harjoittelupaikkaa. Ensimmäiseksi tarjotusta harjoittelupaikasta voi kieltäytyä perustellusta syystä. CIMOn intialaiselta yhteistyökumppanilta voi tarvittaessa kysyä vinkkejä myös hindin kielen kursseihin liittyen.

Intiassa harjoittelu tapahtuu englanniksi tai englanniksi ja hindiksi, jos harjoittelijalla on riittävä hindin kielen taito. Intiaan saapuvat hindiä osaamattomat opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hankkia perustaidot hindin kielestä (suotavaa), tutustua intialaiseen kulttuuriin sekä syventää omaa ammatillista osaamistaan. He voivat myös edesauttaa intialaisen yhteiskunnan edelleen kehittymistä jakamalla omaa ammatillista osaamistaan intialaisille, myös joillakin Intian vähemmän kehittyneimmillä alueilla.

Intian harjoittelun muita tavoitteita ovat suhdetoimintataitojen kehittäminen sekä ulkoeurooppalaisiin kulttuureihin liittyvien kulttuurisidonnaisten taitojen, tässä tapauksessa aasialaiseen ja erityisesti intialaiseen kulttuuriin liittyvien taitojen, opettelu. Harjoittelun tarkoituksena on myös harjaantua kommunikoimaan englanniksi ja ammattienglanniksi intialaisten kanssa (Intiassa puhutun englannin ymmärtäminen).

Mikäli työnantaja on suostuvainen, harjoittelija voi halutessaan sopia myös 3 kuukautta pidemmästä harjoittelujaksosta. CIMO tukee harjoittelua kuitenkin vain 3 kuukautta. Mitä pitempi harjoittelujakso on, sitä enemmän se hyödyttää ammatillisesti.

Intiaan suuntaavilla harjoittelijoilla on suositeltavaa olla aiempaa kokemusta Aasiasta tai opiskelusta/harjoittelusta Euroopan ulkopuolella.