Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

Instituto Iberoamericano de Finlandia/Suomen Madridin-instituutti, Madrid, Espanja

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutti

Harjoittelupaikka

Instituto Iberoamericano de Finlandia/Suomen Madridin-instituutti, Madrid, Espanja

Harjoitteluaika

1.9.-31.12.2019

Työtehtävät

Audiovisuaalisen ja graafisen harjoittelijan tehtävänä on yksittäisten kulttuurihankkeiden valokuvaus ja kuvaus. Hän editoi lyhyitä videoita ja tekee graafista materiaalia ja painomateriaalia (mm. näyttelyiden ja tieteellisten seminaarien materiaaleja ja mainoksia).

Tässä vaiheessa instituutti on kiinnostunut suomalaisen mediataiteen viennistä Latinalaiseen Amerikkaan sekä Espanjaan ja Portugaliin.

Valintakriteerit

Harjoittelu Suomen Madridin-instituutissa sopii esimerkiksi

  • espanjalaisen filologian
  • Latinalaisen Amerikan tutkimuksen
  • kulttuurien- ja taiteentutkimuksen
  • kulttuurintuottamisen
  • graafisen viestinnän ja
  • kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen
  • audiovisuaalisen viestinnän opiskelijoille

Tärkeää on kiinnostus kulttuuriprojektien parissa työskentelyyn sekä lusohispaaniseen maailmaan.

Hakijalta edellytetään

  • erinomaista espanjan ja suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (A2-taso)
  • vahvaa digitaalisen ja sosiaalisen median ja sovellusten osaamista
  • aloitteellisuutta, verkostoitumiskykyä ja joustavuutta osallistua säännöllisesti kulttuuritapahtumiin toimistoajan ulkopuolella.

Jonkin taiteen alan erityinen tuntemus tai aiempi työkokemus kulttuuriviennin tehtävistä katsotaan eduksi.

Hyvä organisointikyky, atk-taidot ja kyky työskennellä itsenäisesti ovat tärkeitä.

Apuraha

1000 euroa/kk

Työskentelykieli

espanja ja suomi (motivaatiokirje ja CV espanjaksi ja englanniksi)

Asunto

Instituutilla ei ole tarjota asuntoa harjoittelun ajaksi, mutta harjoittelija saa vinkkejä asunnon etsimiseen sekä instituutilta että vanhoilta harjoittelijoilta, jotka myös mahdollisuuksien mukaan välittävät asuntojaan uusille harjoittelijoille.

Lisätietoja

Suomen Madridin-instituutti on yksi Suomen kuudestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista, ja sen tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria sekä edistää kulttuuri-, tiede- ja talouskontakteja Suomen ja lusohispaanisen maailman välillä.

Suomen Madridin-instituutti toimii suomalaisena informaatio- ja tukipisteenä ja toteuttaa korkeatasoisia kulttuuritapahtumia. Instituutti toimii aktiivisesti yhteistyökumppaneidensa kanssa tehdäkseen tunnetuksi suomalaisen taiteen eri muotoja järjestäen mm. taidenäyttelyitä, kirjallisuustapahtumia, seminaareja, konsertteja, tanssi- ja teatteriesityksiä sekä elokuvaviikkoja.

Kulttuurin ohella myös tieteellä ja tutkimuksella on merkittävä rooli Suomen Madridin-instituutin toiminnassa. Instituutti pyrkii parantamaan kohdealueiden tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden toimintamahdollisuuksia sekä vuoro-vaikutusta. Ajankohtaisista iberialais-amerikkalaiseen maailmaan liittyvistä teemoista järjestetään luentoja, seminaareja ja konferensseja. Lisäksi instituutti kustantaa ja julkaisee Suomeen ja lusohispaaniseen maailmaan liittyvien tieteellisten teosten sarjaa.

Harjoittelijoiden antama työpanos on äärimmäisen tärkeä instituutin kaltaiselle pienelle organisaatiolle. Harjoittelijat tuovat instituutille tuoretta asiantuntemusta omalta alaltaan ja osallistuvat aktiivisesti instituutin toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Työskentely instituutissa antaa harjoittelijoille mahdollisuuden soveltaa oppimaansa käytäntöön tarjoamalla heille kokemusta vastuullisesta työstä monikulttuurisessa ympäristössä. Hän voi samalla parantaa espanjan kielen taitoaan. Projektityöskentely opettaa hahmottamaan ja hallitsemaan suuria kokonaisuuksia, ja harjoittelija pääsee työssään toteuttamaan projektien kaikkia eri vaiheita sekä kehittämään omia erityistaitojaan.

www.madrid.fi

Instagram: institutofinlandia
Youtube: Instituto iberoamericano de Finlandia
Facebook: Instituto iberoamericano de Finlandia