Kansalaishankkeet

Kansalaishankkeet –toimesta tuetaan hankkeita, joissa on mukana kumppaneita vähintään kolmesta ohjelmamaasta, joista ainakin yksi on EU-maasta. Hankkeet kokoavat erilaisia ihmisiä käsittelemään teemoja, jotka liittyvät suoraan unionin politiikkoihin ja ne tarjoavat mahdollisuuden osallistua konkreettisesti unionin politiikanmuodostusprosesseihin Kansalaisten Eurooppa –ohjelman painopistealueilla.

Kansalaisyhteiskuntahankkeet on suunnattu mm:

  • erilaisille yhdistyksille ja järjestöille
  • uskonnollisille järjestöille
  • ammatillisille järjestöille
  • puolueille
  • vapaan sivistystyön organisaatioille

Hankkeessa hakijoina voivat toimia voittoa tavoittelemattomat järjestöt, kuten kansalaisjärjestöt sekä koulutus-, kulttuuri- ja tutkimuslaitokset. Hankkeessa kumppaneina voivat olla voittoa tavoittelemattomat järjestöt tai verkostot sekä myös paikallis- tai alueviranomaiset.

Kansalaishankkeiden pitää sisältää ainakin kaksi alla olevasta kolmesta toiminnasta:

  • kansalaisyhteiskuntaan osallistumisen ja yhteisvastuullisen toiminnan edistäminen: toimet, joilla voidaan edistää keskustelua/toimia/kampanjointia yhteisesti tärkeistä aiheista unionin kansalaisten oikeuksia ja velvoitteita koskevissa laajemmissa puitteissa ja luoda yhteys Euroopan poliittiseen ohjelmaan ja päätöksentekoprosessiin;
  • mielipiteiden kerääminen: toimet, joiden tarkoituksena on kerätä kansalaisten yksittäisiä mielipiteitä vuosittain määritettävästä aiheesta ja joissa suositaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa (kuten sosiaalisten verkostojen käyttöä, verkkoseminaareja) ja medialukutaitoa;
  • vapaaehtoistoiminta: toimet, joilla edistetään solidaarisuutta unionin kansalaisten välillä ja laajemminkin.

Hankkeiden enimmäispituus on 18 kuukautta ja myönnettävä maksimituki 150 000 euroa. Hankkeeseen voi hakea tukea samalla hakemuksella myös valmistelutapaamista varten. Tuki myönnetään valmistelutapaamisen osallistujamäärän mukaan ja se on suuruudeltaan 2 250 - 10 000 euroa.

Hakuaika

Kansalaishankkeiden hakuaika päättyy vuosittain 1.3.