Hankkeiden arviointikriteetit

Minkälainen on hyvä hakemus?

Hyvä projektisuunnitelma vastaa kysymyksiin: kuka, mitä, missä, milloin: kuka tekee, ketkä osallistuvat, mitä tehdään ja milloin, mitkä ovat saavutettavat tulokset, mitä on tuloksena kun hanke on loppunut jne.? Erityisen tarkkana täytyy olla etenkin hakemuksen kohdassa, jossa pyydetään kertomaan lyhyesti hankkeen tavoitteista!

Tukikelpoisuus ja arviointikriteerit

Suunniteltaessa projektia ja haettaessa sille hanketukea on tärkeää varmistaa, että hanke on tukikelpoinen juuri siitä ohjelmasta tai toiminnosta, josta tukea haetaan. Hankkeen on liityttävä ohjelman tavoitteisiin ja sen on täytettävä hankkeille asetettavat tukikelpoisuusperusteet.

Tukikelpoisuusperusteet ovat ne edellytykset, jotka hankkeen on täytettävä, jotta se voi edetä arvioitavaksi: hakemus on toimitettu ajoissa, siinä on oikeat kohderyhmät, toiminnan tapahtumapaikka, kesto ja sisältö. Lisäksi arvioidaan hakijoiden taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet toteuttaa hanke. Jos hanke ei täytä vaadittuja ehtoja, se hylätään ilman tarkempaa arviointia.

Tuettavien hankkeiden valintaan ja keskinäiseen järjestykseen vaikuttavat taas alla olevat arviointikriteerit. Kunkin pääkohdan painoarvo hankkeen arvioinnissa on merkitty otsikon jälkeen sulkuihin prosenttilukuna.

Hankkeilla on selvä yhteys ohjelmaan ja siitä haettavaan tukimuotoon (30%)

Ehdotetun hankkeen tavoitteen tulisi olla merkityksellinen Kansalaisten Eurooppa ohjelman, ohjelmalohkon ja toimenpiteen tavoitteiden kannalta.
Ehdotettujen toimien ja odotettujen tulosten tulisi edistää ohjelman, ohjelmalohkon ja toimenpiteen tavoitteiden saavuttamista.
Aihepiirin on oltava ohjelman, ohjelmalohkon ja toimenpiteen tavoitteiden mukainen, ja siinä tulisi mieluiten ottaa huomioon ohjelman vuotuiset painopisteet.

Hankkeen toimintasuunnitelman/työsuunnitelman laatu (35%)

 • Toimien on oltava sellaisia, että niillä voidaan täyttää hankkeen tarpeet ja saavuttaa tavoitteet.
 • Johdonmukaisuus: ehdotettujen toimien eri tavoitteiden on sovelluttava yhteen, ja panostus ja resurssit on sovitettava yhteen tavoitteiden kanssa.
 • Tuloksellisuus: tuloksia tulisi saavuttaa kohtuullisin kustannuksin.
 • Hankkeissa on tuotava selkeästi esiin niiden eurooppalainen ulottuvuus.
 • Etusijalla ovat hankkeet, joissa toimii yhdessä erityyppisiä organisaatioita (kuten paikallisia viranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja tutkimuslaitoksia), joissa kehitetään erityyppisiä toimia (kuten tutkimusta, epävirallista koulutusta, keskustelutilaisuuksia ja näyttelyitä) tai joissa on mukana eri kohderyhmiä edustavia kansalaisia.

Etusijalla ovat hankkeet, joissa käytetään uusia työmenetelmiä tai ehdotetaan innovatiivisia toimia tai jotka ovat heikommassa asemassa.

Tulosten levittäminen (15%)

 • Kaikissa ohjelman tukemissa hankkeissa on toteutettava tarvittavat toimet, jotta toiminnan tuloksia hyödynnetään ja levitetään.
 • Ehdotetulla hankkeella tulisi olla kerrannaisvaikutus laajempaan yleisöön kuin toimintaan suoranaisesti osallistuu.
 • Käytössä tulisi olla realistinen ja käytännöllinen suunnitelma tulosten levittämistä varten, jotta hankkeen ennakoituja tuloksia voidaan siirtää ja vaihtaa tehokkaasti

Hankkeen vaikuttavuus ja kansalaisten osallistuminen (20%)

 • Organisaatioita, osallistujia ja maita tulisi olla mukana riittävästi, jotta ehdotetulla hankkeella on todellista eurooppalaista kantavuutta.
 • Vaikutukset: ensisijaisesti avustetaan hankkeita, joiden vaikutukset ovat suuret niiden koosta riippumatta, ja erityisesti hankkeita, jotka liittyvät suoraan unionin politiikkaan ja joilla voidaan näin osallistua unionin poliittisen ohjelman muokkaamiseen.
 • Kestävyys: ehdotetuilla hankkeilla/toimilla olisi pyrittävä keskipitkän tai pitkän ajan vaikutuksiin.
 • Ehdotettujen toimien tulisi tarjota osallistujille mahdollisuus osallistua aktiivisesti hankkeeseen ja esille otettuihin asioihin.
 • Hankkeessa tulisi pyrkiä tasapainoon sellaisten kansalaisten, jotka jo toimivat aktiivisesti järjestöissä tai muissa instituutioissa, sekä sellaisten kansalaisten, jotka eivät ole tähän saakka osallistuneet, välillä.
 • Etusijalle asetetaan hankkeet, joiden toimintaan osallistuu kansalaisia aliedustetuista ryhmistä tai ryhmistä, joilla on vähäisemmät osallistumismahdollisuudet.