Kansalaiset mukaan yhdyskuntasuunnitteluun

Yhdyskuntasuunnittelu ja kansalaisten mahdollisuudet osallistua siihen ovat BRICK- Building our community - hankkeen keskiössä. Kyseessä on sangen laaja hanke, sillä neljän varsinaisen järjestäjämaan (Suomi, Espanja, Tanska, Slovenia) järjestöjen lisäksi mukana on seitsemän partnerimaata, eli yhteensä hankkeeseen osallistuu peräti 11 maata. Hankkeen tavoitteena on saada sen osallistujat yhtäältä kiinnostumaan yhdyskuntasuunnittelusta ja toisaalta tietoisiksi niistä kanavista, joiden kautta siihen on mahdollista vaikuttaa. Kuntasektori puolestaan saa toimintansa kehittämiseen uusia ajatuksia, joita sen toivotaan hyödyntävän aktiivisesti

"Kaikki mukana olevat maat ovat tasa-arvoisessa asemassa ja ainoa ero niiden välillä on se, että hankkeeseen kuuluvat niin sanotut moduulit pidetään neljässä varsinaisessa järjestäjämaassa", kertoo hankekoordinaattori Pia Nurmio-Perälä.

Hankkeessa on neljä eri teemaa: kaupunkisuunnittelu, työmahdollisuudet harvaanasutuilla alueilla, kestävä kulutus sekä demokratia ja etninen inkluusio. Suomi, Tanska, Espanja ja Slovenia ovat valinneet järjestettäväkseen moduulin siitä aiheesta, josta mukana olevilla järjestöillä on jo aiempaa kokemusta.

Espanjan modulin osallistujia tauolla

Ennen jokaiseen moduuliin liittyvää kolmipäiväistä seminaaria osallistujat tekevät käsiteltävään aiheeseen liittyvän ennakkotehtävän. Tällä tavoin kaikki eri maista tulevat osallistujat saavat tietoa siitä, millainen tilanne kussakin maassa on esimerkiksi kaupunkisuunnittelun suhteen ja millaisia toimintamalleja siellä on käytössä. Näin osallistujat voivat vertailla toimintatapoja eri maissa. Osallistujia kussakin seminaarissa on noin 50 ja siihen joukkoon mahtuu niin virkamiehiä, järjestöihmisiä, opiskelijoita kuin tavallisia, asiasta kiinnostuneita kansalaisiakin.

"Sen jälkeen on niin sanottu action-vaihe eli osallistujat syventävät ymmärrystään käsiteltävästä aiheesta erilaisten toiminnallisten harjoitteiden kautta. Esimerkiksi Espanjan-seminaarissa heidän piti suorittaa monipuolisia tehtäviä ympäri kaupunkia ja siten tutustua kaupunkisuunnitteluun ihan konkreettisesti", Nurmio-Perälä kertoo.

Muutoksen ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kannalta kaikkein tärkein moduulien vaihe on kuitenkin niiden kolmas vaihe. Siinä osallistujat antavat ehdotuksensa siitä, miten asiat voisivat heidän omassa maassaan olla paremmin. Ehdotuksia kutsutaan nimellä Community Development Plans, ja jokainen osallistuja tekee oman suunnitelmansa.

Lisäksi kaikki osallistujat saavat kommentoida toistensa suunnitelmia; näin kaikkien on mahdollisuus saada uusia ideoita omaan suunnitelmaan. Tärkeintä on, että osallistujat vievät suunnitelmansa seminaarin jälkeen oman taustajärjestönsä tai kaupunkinsa päättäjille tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Neljän moduulin jälkeen järjestetään vielä kaikille 11 maalle yhteinen workshop, jossa kootaan opas parhaista käytännöistä jatkotyöskentelyn pohjaksi sekä esitellään koko hankkeen tulokset.

"Siinä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten esimerkiksi kunnat ovat ottaneet vastaan eri moduulien seminaarien tulokset, eli ovatko ne tehneet niille ehdotettuja muutoksia vai eivät", Nurmio-Perälä sanoo.


Teksti: Marko Jääskeläinen Kuva: Hanna-Maija Tervo