Flow 4 U – hanke kehittää nuorten ja poliitikkojen välistä vuorovaikutusta

Hankkeessa on mukana kaikkiaan kahdeksan kuntaa neljästä maasta, joita ovat suomen lisäksi Ruotsi, Italia ja Kroatia. Suomesta puolestaan on mukana kolme kuntaa: Rovaniemi, Inari ja Jyväskylä.
”Hankkeen tavoitteena on vuorovaikutuksen ja kommunikaation parantaminen nuorten ja päättäjien välillä”, kertoo Inarin puolesta hankkeessa mukana oleva Ivalon lukion rehtori Ulla Hynönen.
”Lisäksi pyritään selvittämään sitä, mikä on paras tapa tavoittaa eri kunnissa asuvat nuoret ja tiedottaa heille kunnan tarjoamista palveluista”, täydentää puolestaan Jyväskylän kaupungin edustaja, nuoriso-ohjaaja Esa Linna.

Nuoret vastasivat nettikyselyyn

Ulla Hynönen kertoo, että aluksi kaikkien hankkeessa mukana olevien kuntien nuorille tehtiin nettikysely, jolla kartoitettiin lähtötilannetta ja sitä, miten hankkeen tavoitteisiin voitaisiin päästä. Saatuja vastauksia tullaan hyödyntämään hankkeen jatkotapaamisissa.

Kansallisesti Suomesta mukana olevat kunnat ovat myös järjestäneet omia tapahtumiaan hankkeen teemojen ympärille. Esimerkiksi Ivalon lukiolla on pidetty Tulevaisuusverstas-niminen tapahtuma, jossa nuoret ja kunnallispoliitikot pohtivat yhdessä sitä, miten Inarista voitaisiin tehdä nuorille houkuttelevampi paikka asua ja elää.

"Esiin nousivat muun muassa kesätyö- ja jatko-opiskelumahdollisuudet, jotka koettiin tällä hetkellä lian vähäisiksi", Ulla Hynönen kertoo.

Koordinaatiotapaamisessa Ruotsissa kuvattiin hankkeen tavoitteita yhteisöllisen taiteen keinoin

Suomalaiset suuressa roolissa

Kaksi kolmesta mukana olevasta suomalaisesta kunnasta isännöi tapaamista hankkeen aikana. Joulukuussa 2012 pidetään nuorisotapaaminen Inarissa, jonne odotetaan saapuvaksi kaikkiaan noin 70 osallistujaa. Jyväskyläläisillä ei ole isännöintivastuuta, mutta sen sijaan eräs toinen selkeä ja tärkeä rooli.
"Jyväskylä huolehtii hankkeen viestinnällisistä asioista, kuten nettisivujen ylläpidosta ja hankkeen päättymisen jälkeen kaikille jaettavan DVD:n suunnittelusta ja toteutuksesta", Esa Linna taustoittaa.

Linnan mukaan viestinnällä on keskeinen rooli myös paikallisesti, sillä hankkeessa mukana olevat jyväskyläläiset nuoret kirjoittavat kokemuksistaanPainovirhe -verkkolehteen.
”Kyseessä on nimenomaan nuorille suunnattu lehti”, Linna korostaa. Tämä onkin yksi hyvä tapa levittää tietoa hankkeesta ja parantaa kommunikaatiota nuorten kanssa.

Tavoitteena pysyvyys

Linnalla ja Hynösellä on samankaltainen näkemys siitä, mitä hankkeesta pitäisi jäädä käteen, kun se toukokuussa 2013 päättyy.Että nuorten ja poliitikkojen maailmat kohtaisivat nykyistä paremmin, ja että heidän välisensä kommunikaatio olisi osa normaalia arkea. ”Tämä ei saa jäädä vain hankkeeksi hankkeiden joukossa”, he toteavat kuin yhdestä suusta.


Teksti: Marko Jääskeläinen Kuvat: Esa Linna