Ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu

Nykyinen EU:n Kulttuuri-ohjelma (Culture Programme) on käynnissä vuoden 2013 loppuun. Tälle sivulle kootaan uuden vuonna 2014 alkavan ohjelmakauden valmisteluun liittyviä tietoja.

Luova Eurooppa -ohjelmaesitys

Komissio julkaisi 23.11.2011 ehdotuksensa kulttuurin, median ja luovien alojen tukiohjelmaksi vuosille 2014-2020. Luova Eurooppa (Creative Europe) yhdistää nykyiset Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat saman katto-ohjelman alle. Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi kulttuuri - ja media-alan toimijoille yhteinen lainainstrumentti.

Ohjelmaehdotus kytkeytyy vahvasti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin ja nostaa aiempaa paremmin esiin kulttuurin ja luovien alojen merkityksen Euroopan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomisessa. Keskeistä on alan osaamisen ja valmiuksien kasvattaminen, toimijoiden ja teosten liikkuvuus sekä kulttuuria ja luovia aloja koskevan yhteisen tietoperustan ja tilastoinnin vahvistaminen ja yhtenäistäminen.

Rahoituskehys vuosille 2014-2020

Kesäkuussa 2011 julkaistiin esitys EU:n uudeksi 7-vuotiseksi rahoituskehykseksi. Osana esitystä ehdotetaan Kulttuuri-ohjelman sekä AV-alan Media- ja Media Mundus -ohjelmien yhdistämistä yhdeksi ohjelmaksi. Komission ehdotus uuden ohjelman rahoitukseksi on 1,6 mrd. euroa, mikä merkitsisi n. 37 % lisäystä nykyisiin ohjelmabudjetteihin.

Ohjelmaesityksen käsittely

Ohjelmasta käydään tällä hetkellä kolmikantaneuvotteluja komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Lopullinen ohjelma hyväksyttäneen viimeistään syksyllä 2013.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastannut Suomen kantojen valmistelusta. Tähän liittyen ministeriö järjesti Luova Eurooppa -ohjelmaehdotuksesta kuulemistilaisuuden Helsingissä 25.1.2012. Lisäksi toimijoiden näkemyksiä ohjelmaehdotuksesta pyydettiin 14.2. päättyneellä lausuntokierroksella.