Hakijalle

Nämä ohjeet eivät korvaa virallisia EACEA:n julkaisemia hakuohjeita, jotka löytyvät hakukierrosta koskevasta Guidelines -dokumentista.

Kuka voi hakea?

Hakukelpoisia ovat Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvien maiden kulttuurialan, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatiot ja yritykset.

Hankkeissa on aina mukana useampi partneri, joista yksi on hankkeen koordinaattori (project leader). Hankkeen koordinaattorin on täytynyt olla hakuajan päättyessä oikeushenkilö vähintään kahden vuoden ajan. Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea ohjelmasta.

Yhteistyöhankkeessa hankkeen koordinaattorin tai 1 muista partnereista tulee olla EU:n jäsenvaltiosta tai osallistumissopimuksen tehneestä EFTA-maasta (Islanti ja Norja).

Teemavuoteen liittyvissä hankkeissa koordinaattorina eivät voi toimia

  • korkeakoulut
  • tutkimukseen keskittyneet laitokset, yhdistykset ja muut organisaatiot
  • matkailualan organisaatiot ja/tai yhdistykset.

Painopisteet

Tuettavien hankkeiden on edistettävä teemavuoteen liittyviä tavoitteita, joita on kaksi:

  1. Vahvistaa tunnetta yhteiseen Eurooppaan kuulumisesta
  2. Nostaa esiin kulttuuriperinnön merkitystä tässä ajassa luovuuden ja taiteellisen työn inspiraationlähteenä sekä vahvistaa kulttuuriperintösektorin vuorovaikutusta muiden kulttuuri- ja luovien alojen kanssa.

Hankkeen on valittava ainakin yksi teemavuositavoitteista, johon hankkeen toiminnan tulee liittyä.

Lisäksi hankkeet voivat liittyä Kulttuurin alaohjelman yhteistyöhankkeille määriteltyihin vakiintuneisiin painopisteisiin.

Hankkeella on oltava selkeä strategia ja hakemuksessa on esiteltävä konkreettiset toimet valittuun painopisteeseen tai painopisteisiin liittyvien tavoitteiden edistämiseksi.

Arviointiperusteet

(suurin mahdollinen pistemäärä 100)

  • merkittävyys: yhteys hanketyypin tavoitteisiin ja -painotuksiin, eurooppalainen lisäarvo (30 p)
  • sisällön ja toiminnan laatu: hankkeen käytännön toteutus, tavoitteet ja odotettavissa olevat tulokset (30 p)
  • viestintä ja tiedonlevitys: tiedon jakaminen hankkeesta ja sen tuloksista omalle alalle ja maantieteellisten rajojen yli, yhteys EYCH-teemavuoden viesteihin (20 p)
  • kumppanuuden laatu: järjestäjien yhteistyö tehokkaan käytännön toteutuksen ja jatkuvuuden näkökulmasta (myös maantieteellinen kattavuus) (20 p)