Hakijalle

Nämä ohjeet eivät korvaa virallisia EACEA:n julkaisemia hakuohjeita.

Kuka voi hakea?

Hakukelpoisia ovat Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvien maiden kulttuurialan, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatiot ja yritykset. Hankkeissa on aina mukana useampi partneri, joista yksi on hankkeen koordinaattori (project leader). Koordinaattorina toimivan organisaation perustamisesta täytyy hakuajan päättyeessä olla vähintään kaksi vuotta.

Yhteistyöhankkeessa hankkeen koordinaattorin tai 1 muista partnereista tulee olla EU:n jäsenvaltiosta tai osallistumissopimuksen tehneestä EFTA-maasta (Islanti ja Norja).

Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea ohjelmasta.

Painopisteet

Tuettavien hankkeiden on edistettävä ohjelman tavoitteita ja yhteistyöhankkeille määritettyjä painopisteitä, joita ovat:

A. Rajat ylittävä liikkuvuus (toimijat ja teokset liikkuvat maiden välillä)
B. Yleisötyö (saavutettava ja osallistava kulttuuri)
C. Osaamisen vahvistaminen liittyen kolmeen mahdolliseen teemaan:
C1. Digitalisaatioon sopeutuminen ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen
C2. Uusien liiketoimintamallien kehittäminen ja testaus
C3. Uudet taidot ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen
D. Kulttuurienvälinen vuoropuhelu sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttaminen
E. Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden (2018) perintö

Hankkeet voivat keskittyä vähintään yhteen tai korkeintaan kolmeen yllä mainituista painopisteistä. Hankkeella on oltava selkeä strategia ja hakemuksessa on esiteltävä konkreettiset toimet painopisteisiin liittyvien tavoitteiden edistämiseksi.

Arviointiperusteet

(suurin mahdollinen pistemäärä 100)

  • merkittävyys: yhteys ohjelmatavoitteisiin ja -painotuksiin (30 p)
  • sisällön ja toiminnan laatu: hankkeen käytännön toteutus (30 p)
  • viestintä ja tiedonlevitys: tiedon jakaminen hankkeesta ja sen tuloksista omalle alalle ja maantieteellisten rajojen yli (20 p)
  • kumppanuuden laatu: järjestäjien yhteistyö käytännön toteutuksen ja jatkuvuuden näkökulmasta (myös maantieteellinen kattavuus) (20 p)