Yhteistyöhankkeet Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmassa (Collaboration Projects)

  • temaattiset verkostot (Thematic Networks)
  • kehittämishankkeet (Development Projects)
  • kartoitushankkeet (Mapping Projects)

Yhteistyöhankkeiden kesto on enintään kolme vuotta. Mukana hankkeessa tulee olla vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri maasta (Pohjoismaat ja Baltian maat). Kehittämishankkeiden rahoitus perustuu yksikkökustannuksiin, ks. yksikkökustannukset käsikirjasta. Yhteistyöhankkeiden keskimääräinen rahoitus on ollut noin 50 000 euroa.

Temaattiset verkostot

Temaattisia verkostoja (Thematic networks) muodostavat aikuiskoulutusorganisaatiot tutustuvat toistensa toimintaan ja kehittävät pysyviä yhteistyöverkostoja. Verkostohakemukselta edellytetään yhteistä teema-aluetta, ongelmaa tai kehittämishaastetta.

Työskentely koostuu tietojen ja kokemusten vaihdosta ja uusien ideoiden ja ratkaisumahdollisuuksien yhteisestä kehittelystä. Verkosto voi jatkaa työskentelyä esimerkiksi kehittämishankkeena. Temaattisessa verkostossa tukea ei myönnetä palkkakustannuksiin (Development work), koska verkostohankkeen tuloksena ei ole mitään kehitettävää tuotosta.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet (Development projects) tarjoavat mahdollisuuden yhteiseen kehittämistyöhön jollakin aikuisoppimisen alueella. Tuloksena voi olla esimerkiksi uusi opintomateriaali tai kurssiohjelma tai uuden opetusmenetelmän käyttäminen.

Hankkeiden tavoitteet voivat liittyä aikuisopiskelun saatavuuden parantamiseen, laadun kohottamiseen tai muiden aikuisopiskelun haasteiden kohtaamiseen. Myös aikuiskoulutushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen voi olla kehittämishankkeen tavoitteena.

Kehittämishankkeen työn tuloksena syntyy tuotos, jota myös projektin ulkopuoliset aikuiskouluttajat voivat hyödyntää. Kehittämishankkeiden toiminta-aika on enintään 3 vuotta.

Kartoitushankkeet

Kartoitushankkeiden (Mapping projects) tarkoituksena on arvioida nykytilannetta, määritellä kehittämistarpeita ja tehdä suosituksia tuleviin toimintoihin. Hankkeet on tarkoitettu uuden aikuiskoulutusta koskevan tiedon tuottamiseen ja jo olemassa olevan tiedon keräämiseen, tutkimiseen ja analysointiin. Ne voivat sisältää esimerkiksi kuvauksia, tilastoja ja vertailuja aikuiskoulutuksesta eri maiden välillä.

Suunnitteluhankkeen partnerijoukko koostuu tavallisesti käytännön aikuiskoulutustyötä tekevistä organisaatioista sekä aikuiskoulutuksen tutkimusorganisaatioista.

Etusija annetaan niille hakemuksille, joissa partnerijoukko edustaa erilaisia organisaatioita ja sektoreita.

Hankkeen tulokset ovat julkisia, siksi on tärkeää, että hakemuksessa kuvataan tarkasti, miten hanke arvioidaan ja miten työn tulokset käsitellään ja julkistetaan.