Toimintapoliittinen yhteistyö ja innovointi

Komission alaisuudessa oleva Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (Executive Agency, EACEA) hoitaa hakuun liittyvän neuvonnan ja hallinnoinnin sekä hankkeiden seurannan.

Monenväliset hankkeet (Roma Multilateral Projects)

Monenvälisten hankkeiden (KA1 Roma Multilateral Projects) tavoitteena on edistää romanien integroitumista yhteiskuntaan. Hankkeissa tunnistetaan ja vaihdetaan hyviä käytänteitä erityisesti koulutus-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikan sektoreilla. Hankkeissa on otettava huomioon kulttuurien, kielten ja koulutuksen yhteensovittaminen.

  • Hankkeiden kesto voi olla enintään 2 vuotta
  • Hankkeissa tulee olla mukana vähintään 3 partneria kolmesta LLP-ohjelmaan osallistuvasta maasta. Hankkeisiin voi osallistua myös kolmansia maita.
  • Enimmäistuki hankkeille on 150 000 euroa vuodessa. Kolmansien maiden yhteinen enimmäistuki on 25 000 euroa/hanke.

Verkostot (Roma Networks)

Verkostohankkeiden (KA1 Roma Networks) tavoitteena on luoda verkostoja, joiden avulla levitetään hyviä käytänteitä romanien integroimisesta yhteiskuntaan koulutuksen avulla. Verkostojen tulee edistää ja sitouttaa eri toimijoita romanien integroitumisen tukemiseen.

  • Hankkeiden kesto voi olla enintään 2 vuotta.
  • Hankkeissa tulee olla mukana vähintään 5 partneria viidestä eri LLP-ohjelmaan osallistuvasta maasta. Hankkeisiin voi osallistua kolmansia maita.
  • Enimmäistuki hankkeille on 150 000 euroa vuodessa. Kolmansien maiden yhteinen enimmäistuki on 25 000 euroa/hanke.

Verkostot (Networks)

Verkostohankkeissa (KA1 Networks) tulisi luoda monialaisia verkostoja, joissa vaihdetaan kokemuksia/hyviä toimintatapoja poliittisista toimintalinjoista ja elinikäisen oppimisen lähestymistavoista. Verkostojen tulee koota laajasti yhteen toimijoita kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla

  • Hankkeiden kesto voi olla 2 - 3 vuotta.
  • Hankkeissa tulee olla mukana vähintään 8 partneria kahdeksasta eri maasta.
  • Enimmäistuki hankkeille on 200 000 euroa vuodessa ja enintään 400 000 euroa/hanke.

Lisätietoja

Hannele Nevalampi, Tiina Pärnänen ja Outi Lindroos