Uutiset korkeakoulutuksen uudesta kehitysyhteisyhteistyöohjelmasta

Korkeakoulujen kehitysyhteistyön tukiohjelmat North-South-South ja HEI ICI yhdistyvät. Uudella ohjelmakaudella 2016–2018 toiminnalle on asetettu selkeät tulostavoitteet ja yhteistyötä keskitetään Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön kumppanimaihin. Ohjelmakauden kokonaisrahoitus on 12 700 000 euroa. Lue lisää Ulkoministeriön verkkosivuilta.

UM:n korkeakouluohjelmien (NSS ja HEI ICI) evaluoinnin suositukset

Ulkoasiainministeriö teetti vuonna 2014 arvioinnin FCG Oy:llä Suomen tuesta korkea-asteen oppilaitoksille koskien North-South-South- ja HEI ICI -ohjelmia. Arviointi pohjautuu kirjallisen aineiston lisäksi haastatteluihin Suomessa sekä kenttätyöhön Vietnamissa, Keniassa ja Etelä-Afrikassa. Evaluoinnin tulokset julkaistiin julkisessa esittelytilaisuudessa Helsingissä 17.6.2014. Syksyn aikana evaluoinnin tuloksia ja suosituksia on käsitelty UM:ssä ns. johdon päätöstä valmistelevassa työryhmässä, jossa on ollut edustus UM:n eri osastoilta. Työryhmän päätösesitys hyväksyttiin kehityspoliittisen osaston johdon puolelta tammikuussa 2015.

Uutta ohjelmaa lähdettiin kehittämään seuraavin keskeisin toimenpitein:

  • Korkeakouluohjelmat NSS ja HEI ICI yhdistetään ja niistä muodostetaan mielekäs ja toimiva kokonaisuus. Ohjelman painopisteeksi määritellään jatkossa selkeästi korkeakoulujen kapasiteetin vahvistaminen nykyisen HEI ICI -instrumentin hyviin kokemuksiin pohjautuen. NSS-ohjelman liikkuvuutta tukevat toimet ja hyvät käytännöt pidetään mukana soveltuvin osin.
  • Laaditaan ohjelmatason tavoitteet, joilla selkeä yhteys kehityspoliittisiin tavoitteisiin (tietoyhteiskunta + opetussektori). Laaditaan myös tuloskehikko ja seurantaindikaattorit ohjelmalle sekä hankkeille.
  • Selvitetään mahdollisuudet ja toimivat mallit kaksivaiheisen haun toteuttamiseen (ns. esivalinta ja varsinaisen hanketoteutuksen hakukierros). Täsmennetään hankkeiden valintaprosessia ja edistetään hankevalintojen läpinäkyvyyttä. Päivitetään haku- ja valintakriteerit painopisteen mukaisesti.
  • Jatkossa korkeakouluohjelma keskitetään entistä enemmän Suomen kehitysyhteistyön nykyisiin ja aikaisempiin pitkäaikaisiin yhteistyömaihin sekä alueellisiin yhteistyöohjelmien maihin, joissa Suomella on edustusto. Yhteistyötä voidaan erityistapauksissa tukea myös silloin, kun UM haluaa vahvistaa Suomen ja jonkin sellaisen maan suhteita, jossa Suomella ei ole lähetystöä.
  • Selvitetään tuen avaaminen myös kumppanikorkeakoulujen opetushenkilöstön kapasiteetin tukemiseksi sekä tutkimusyhteistyölle, jonka tarkoituksena olisi ensisijaisesti vahvistaa kumppanikorkeakoulujen omaa kapasiteettia.
  • Lisäksi hankkeiden 500 000 euron maksimikoosta luovutaan
  • Yhteistyötä ohjelmahallinnossa jatketaan CIMOn kanssa. CIMO kehittää yhteistä hanketietokantaa tiedon saatavuuden parantamiseksi.

CIMOn järjestämät työpajat keväällä 2015

Kevään 2015 aikana CIMO järjestikolme työpajaa korkeakoulutoimijoille liittyen uuden ohjelman suunnitteluun. Maaliskuun työpajoissa käsitellyt teemat olivat tulosohjaus ja ohjelmatason indikaattorit, kaksivaiheinen haku, toiminnot sekä sähköinen haku- ja raportointijärjestelmä. Toukokuun taloustyöpajassa keskusteltiin eri rahoitusohjelmien rahoitusmalleista sekä kokonaiskustannusmallin hyödyntämisestä kehitysyhteistyöhankkeissa. Keskustelujen perusteella on valmisteltiin materiaalia uuden ohjelman suunnittelun tueksi.

Työpajojen materiaalit: