Suunnittele

Suunnitteluun vaikuttavat metastrategiat

Kun aloitat kansainvälisen toiminnan strategian suunnittelun, pohdi, mitkä kaikki olemassa olevat muut strategiat ja määrittelyt vaikuttavat sen rakentumiseen. Näitä ovat esimerkiksi:

  • eurooppalaiset strategiat
  • opetussuunnitelman perusteet
  • hallitusohjelman koulutuspoliittiset linjaukset ja toimeenpanosuunnitelma (KESU) sekä
  • alueelliset ja oman organisaatiosi strategiat.

Muista, että kansainvälisen toiminnan strategian tulee tukea näitä ja olla niiden kanssa linjassa. Perehdy oman organisaatiosi visioon, toiminta-ajatukseen ja arvoihin. Pohdi, mitä ne merkitsevät kansainvälisen toiminnan näkökulmasta.

Tutustu aiheeseen:

Millaista kansainvälinen toiminta voi olla?

Kansainvälisestä toiminnasta on tehty erilaisia luokitteluja ja kuvauksia. Nämä voivat olla hyödyllisiä, kun mietit oman tiimisi tai johdon kanssa organisaation kansainvälisen toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden tavoitteenasettelua.

Voit käyttää luokitteluja joko keskustelun herättäjänä tai pohjana oman organisaatiosi toiminnan tai tulevaisuuden tavoitteiden kuvaamiselle. Lue lisää kansainvälisen toiminnan muodoista:

Mitkä toiminnan osa-alueet painottuvat kansainvälisessä toiminnassa?

Hämeen ammattikorkeakoulu selvitti vuonna 2008, miten laatu ja vaikuttavuus näkyvät kansainvälistymisen johtamisessa. Selvityksen yhteenvedosta sivulta 26 voit lukea, miten taloudellinen näkökulma tai oppimisen ja kasvun näkökulmapainottuvat oppilaitosten kansainvälisessä toiminnassa.

Yhteenvedosta saat hyödyllistä tietoa myös siitä, mitkä näkökulmat näyttävät jäävän liian vähälle huomiolle. Lue Hämeen ammattikorkeakoulun selvityksen tuloksista:

Kansainvälisyysstrategia ja toimintasuunnitelma

Mitä kansainvälisyysstrategia tai toimintasuunnitelma käytännössä sisältää? Millaisia seikkoja niissä on huomioitu?

Alla esimerkkejä CIMOn rahoittamien sertifioitujen liikkuvuushankkeiden taustaorganisaatioiden kansainvälisyysstrategioista:

Kansainvälisen toiminnan strategiatyö ja verkostot

Strategia linjaa verkostojen ja kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä. Organisaation kannattaa määritellä partnerityön tarpeet, tavoitteet ja jakautuminen osana toimintasuunnitelmaa, sillä se auttaa kaikkia toimijoita pysymään oikeassa suunnassa. Tarpeita kannattaa aina välillä myös tarkistaa, sillä tilanteet muuttuvat ajan kuluessa.

Kansainvälisen toiminnan resurssit

CIMO toteutti vuonna 2011 kansainvälisten asioiden strategiatyöpajoja, joissa kerättiin tietoa kansainvälisen toiminnan resursseista. Lue, miten 17 osallistujaa kuvasivat resursseja oppilaitoksissaan.

Kansainvälisten asioiden parissa työskentelevien työnkuva

Haluatko lisätietoa kansainvälisten asioiden parissa työskentelevien osaamistarpeista ja työnkuvasta? International Operation Agent on ammatillisen koulutuksen kansainvälisten asioiden koordinaattoreiden osaamiseen keskittyvä koulutusohjelma.

Ohjelman verkkosivustolla pääset tutustumaan sen opetusmateriaaliin ja kursseihin. Sieltä löydät myös kuvauksen kv-koordinaattorien työnkuvan nykytilanteesta sekä itsearviointityökalun kansainvälisen osaamisesi kartoittamiseksi.

Kansainvälisen toiminnan organisointi

Useimmissa oppilaitoksissa kansainväliseen toimintaan on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa eri yksiköiden kansainvälisen toiminnan yhteisestä linjasta ja toiminnan johtamisesta. Yleensä hänellä on tukenaan tiimi, johon on tärkeää saada mukaan asiantuntemusta kaikista kansainvälisistä toiminnoista. Suuremmissa oppilaitoksissa on kansainvälisen toiminnan yksikkö.

Katso esimerkkejä kansainvälisen toiminnan organisoitumisesta:

Opiskelija-arvioinnin suunnittelu

Kansainvälisten opintojen arviointi- ja todistustenlaatimisprosessissa on monia huomioitavia seikkoja.

Keiden vastuulla arviointi on? Miten opiskelijaa arvioidaan?

Tukea strategiatyön tehostamiseen

Haluatko tehostaa toimintaasi strategiavaikuttajana? Työskenteletkö esimiehenä tai kansainvälisyyskoordinaattorina tai -päällikkönä? Tutustu Strategiavaikuttaminen.fi -verkkosivustoon. Sinne on koottu 22 erilaista menetelmää, joiden avulla voit tehostaa omaa toimintaasi.

Sivuston menetelmät sopivat tilanteisiin, joissa pyritään tehostamaan strategiatyötä organisaatioissa. Menetelmät on jäsennelty neljään teemaan, jotka ovat strategian tekeminen, toteuttaminen, vaikuttajana kehittyminen sekä organisaation antama tuki esimiehille.

Muista myös

Miten kansainvälistymiseen ohjataan?

Kansainvälisyyden tulisi olla jossain muodossa osa jokaisen tutkinnon suorittajan ja opiskelijan opintoja. Mihin ja miten dokumentoit erilaiset ohjaustoimet, joilla opiskelijoita informoidaan ja tuetaan kansainvälistymisen tavoitteiden saavuttamisessa?

Sopimukset

Mihin dokumentoit ja miten laadit erilaisia sopimuksia ulkomaisten koulutuksen järjestäjien ja/tai työpaikkojen välillä? Miten opiskelijoiden henkilökohtaiset suunnitelmat välitetään yhteistyökumppaneille?

Työssäoppiminen

Kansainvälisestä työssäoppimisesta kannattaa laatia organisaatio- tai alakohtainen ohjeistus, joka hyväksyttämisen jälkeen liitetään toimintasuunnitelmaan.