Opiskelija-arvioinnin suunnittelu

Kansainvälisesti opintoja suorittavan opiskelijan arviointiin liittyy ainakin seuraavia osa-alueita, jotka tulee huomioida organisaation kansainvälisyysstrategiassa ja myös opiskelijan henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa:

 • Keiden vastuualueisiin kansainvälisten opintojen arviointi- ja todistustenlaatimisprosessi kuuluu?
 • Minkälaisten ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien mukaan opiskelijoita arvioidaan?
 • Löytyykö organisaation opiskelijatietojärjestelmästä kansainvälisyystyypittelyitä esimerkiksi opintosuoritusten merkitsemistä varten, ja miten niitä käytetään?
 • Minne ulkomailta tuleva opiskelija kirjataan, eli mistä tiedot löytyvät esimerkiksi arviointityötä, todistusten laatimista ja tilastointia varten?
 • Millaisia vieraskielisiä dokumentteja (todistuspohjia, näyttötodistuksia jne.) kansainvälisessä toiminnassa tullaan tarvitsemaan?
 • Mistä tarvittavat dokumentit löytyvät ja kenen vastuualueisiin dokumenttien käsittely kuuluu? Europassin ja muiden arviointidokumenttien käyttämisestä, täyttämisestä sekä numeroinnista on hyvä laatia organisaatiokohtainen ohjeistus. Tarvittaessa voidaan kerätä myös lausepankki kirjallisen arvioinnin tueksi.
 • Oppimisen avaintaitojen arviointi pitää huomioida opiskelijan arviointisuunnitelmassa myös kansainvälisesti suoritettuja opintoja arvioitaessa.

Avaintaitoja ovat

 • Oppiminen ja ongelmanratkaisu
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Ammattietiikka
 • Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
 • Aloitekyky ja yrittäjyys
 • Kestävä kehitys
 • Estetiikka
 • Viestintä- ja mediaosaaminen
 • Matematiikka ja luonnontieteet
 • Teknologia ja tietotekniikka
 • Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit, sisältäen kulttuurien väliset taidot, tasa-arvoasiat ja kansainvälisyystaidot