Toteuta

Opetussuunnitelmatyö on osa kansainvälisen toiminnan strategiatyötä

Kansainvälistymiseen liittyvät määräykset on otettava huomioon opetussuunnitelmia laadittaessa ja päivitettäessä. Kansainvälisen toiminnan parissa työskentelevien ja opetussuunnitelmatyötä tekevien tulee löytää yhteinen tapa, jolla asiat kirjataan riittävällä tasolla osaksi organisaation perustehtävää.

Kun kansainvälistymisen mahdollisuudet ovat riittävällä tavalla esitelty opetussuunnitelmassa, ne on helpompi ottaa käyttöön osaksi oppilaitoksen arkityötä.

Kansainvälinen liikkuvuus

Organisaatioilla on erilaisia tarpeita kansainvälisen liikkuvuuden suhteen. Strategiatyöhön kuuluu kirjata, miten esimerkiksi eri kohderyhmien liikkuvuustarpeet organisaation eri yksiköissä määritellään.

Lähtökohta on, että tarve pitää kartoittaa ja kartoittamisen tekoon on laadittava suunnitelma. Kun tarpeet ovat selvillä, on vuorossa toteutukseen liittyvä suunnittelutyö.

Kansainväliset vaihdot ja niiden järjestelyt

Opiskelija- ja asiantuntijavaihtoihin liittyvät toimet voidaan jaotella kolmeen vaiheeseen: ennen vaihtoa, vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen. Opiskelija- ja asiantuntijavaihtoon liittyvät toimintaohjeet ja prosessit voidaan kuvata näiden vaiheiden avulla sekä liittää jokaiseen vaiheeseen tarvittava lomake ja dokumentointi.

Varautuminen kriisitilanteisiin

Tiedätkö, kuinka kriisitilanteissa tulee toimia? Koulutusorganisaation pitää laatia opetuksenjärjestämistyön tueksi kattava kriisisuunnitelma. Kriisisuunnitelmaan olisi hyvä sisällyttää myös kansainvälistymistoimia koskeva osio.

KansainväliSYYSpäivillä 2009 käsiteltiin esimerkkejä henkilövaihdon kriisitilanteista, niiden ennaltaehkäisystä sekä toimintamalleista ongelmatilanteiden aikana ja niiden jälkeen:

Lisätietoa kriisitilanteista myös seuraavasta julkaisusta:

Tuloksellinen ja tehokas verkostoyhteistyö

Haluatko verkostoitua ja hyödyntää verkostoja mahdollisimman tehokkaasti? Tutustu Britannian kansallisen toimiston Working with partners -sivuun. Sinne on koottu erilaisia projektityöskentelyn oppaita.

The Art of Networking -oppaasta saat neuvoja eurooppalaisen yhteistyöverkoston luomiseen. Survival Kit for European Project Management on tarkoitettu hankkeiden koordinaattoreille. Opasta on ollut kokoamassa myös suomalaisia asiantuntijoita.

Tukea strategian toteuttamiseen

Haluatko, että strategian toteuttaminen on tehokkaampaa? Työskenteletkö esimiehenä tai kansainvälisyyskoordinaattorina tai -päällikkönä?

Tutustu STRADA-menetelmiin, jotka ovat kokoelma strategian toteuttamisen ryhmätyömenetelmiä. Ne helpottavat strategian viestintää, omaksumista ja soveltamista organisaation eri tasoilla. Menetelmät perustuvat ryhmän vuorovaikutukseen, pelaamiseen ja simulointiin.