Uutta osaamista pk-yrityksiin -videoissa yritykset kertovat kokemuksiaan ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa työskentelystä. Lisää videoita näet CIMOn Youtube-kanavan soittolistalla.

Uutta osaamista pk-yrityksiin

Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee yli 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, jotka tekevät Suomessa opintojensa aikana työharjoittelujaksoja ja etsivät täältä valmistuttuaan myös muita työllistymisen polkuja. Lisäksi Suomeen tulee vuosittain tuhansia harjoittelijoita ja työssäoppijoita suoraan ulkomaisista korkeakouluista ja ammatillisista oppilaitoksista.

CIMO, vuoden 2017 alusta Opetushallitus, toteutti yhdessä Owal Groupin kanssa vuoden 2016 aikana Uutta osaamista pk-yrityksiin -selvitys- ja vaikuttamishankkeen, jossa kartoitettiin sitä, miten ja miksi suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset tämän joukon kansainvälistä osaamista hyödyntävät ja millaisia esteitä hyödyntämisen tiellä on.

Hankkeen tavoitteena oli madaltaa yritysten kynnystä kansainvälisten osaajien rekrytointiin sekä auttaa oppilaitoksia kehittämään yhteistyötä yritysten kanssa. Hankkeen tuloksia voi hyödyntää myös muidenkin ulkomaalaisten osaajien työllistymisen edistämisessä.

Yhteistyössä olivat mukana Suomen yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Hanken, Laurea ammattikorkeakoulu, Omnia, Talent Tampere, Saranen Consulting ja Me2We. Rahoitus on saatu Erasmus+ -ohjelmasta.

Kansainvälistyminen on pk-yrityksille keskeinen kasvutekijä, mutta vain yksi motiiveista kansainvälisen osaajan ottamisessa

Selvitys- ja vaikuttamishankkeen painopiste oli pk-yrityksissä, koska yrityssektorin uudet työpaikat ovat viime vuosina syntyneet pääosin juuri niihin. Suomen yrittäjien pk-yrittäjäbarometrissä nousi esille, että niillä on myös haasteita kansainvälisessä osaamisessa.

Uutta osaamista -hankkeessa toteutetun kyselyn mukaan pk-yritysten motiivit kv-osaajien ottamiseen ja myös näkökulmat kv-osaajien mukanaan tuomista hyödyistä vaihtelevat suuresti. Kv-osaajat ovat yksi mahdollisuus tuoda yritykseen kansainvälistymisessä tarvittavaa osaamista, mutta myös muita motiiveja on paljon.

Kyselyyn vastasi 386 yritystä; lisäksi haastateltiin syvemmin 25 yritystä. Vastausten ja haastattelujen perusteella yritykset jaettiin neljään kategoriaan sen mukaan, mikä oli niiden motiivi kv-osaajan ottamiseksi:

  • Kansainvälistyjät ovat pk-yrityksiä, jotka ovat halunneet hyödyntää ulkomaalaisen opiskelijan osaamista kansainvälistymiseen. Yritykset toimivat jo kansainvälisillä markkinoilla tai ovat käynnistämässä vientitoimintaa taikka kansainvälistä yhteistyötä. Kv-osaajia on otettu esimerkiksi projektiluontoiseen tehtävään tekemään markkinatutkimusta ja tuomaan paikallistuntemusta.
  • Talent hunterit ovat usein valmiiksi kansainvälisiä pk-yrityksiä, jolloin osaajan taustalla ei ole väliä. Kansainväliseltä osaajalta odotetaan tällöin ehkä jo erityisosaamista, kehittymisvalmiuksia tai uusia näkemyksiä kehittämistyöhön, jossa hänen koulutus- ja/tai kulttuuritaustansa voi myös olla eduksi.
  • Kotimaassa kansainvälistyjät ovat pk-yrityksiä, jotka ovat ottaneet kv-osaajan lisäavuksi tai joilla on ollut tarvetta vahvistaa osaamista omien ulkomaalaisten asiakkaiden palvelussa. Yritys saa lisäresurssin lisäksi kokemusta kansainvälisemmästä toimintaympäristöstä ja kielikylpymahdollisuuden.
  • Yhteiskuntavastuulliset ottavat yritykseensä oppilaitosten tarjoamia ulkomaalaisia työssäoppijoita tai harjoittelijoita lyhyille jaksoille. Yritys saa lisäresurssia työntekoon, mutta motiivina voi olla myös työyhteisön kielitaidon ja kulttuurituntemuksen kehittäminen. Yhteiskuntavastuullisuus voidaan nähdä myös asiakkaiden arvostamana imagotekijänä. Näissä yrityksissä on ollut erityisesti ulkomaalaisia ammattiopiskelijoita työssäoppimisjaksolla, ja suuri osa yrityksistä toimii kotimaisilla markkinoilla paikallisesti.

Seuraavassa kuvassa on avattu sitä, miten eri kategorioihin kuuluvat yritykset suhtautuvat kansainvälisen osaajan ottamisesta koituneisiin hyötyihin.

Pk-yrityksissä kaivataan lisää tietoa mahdollisuuksista

Selvityksen mukaan kv-osaajista saatu hyöty on selkeä ja peittoaa haasteet, joita yritykset ovat jossain määrin kokeneet esimerkiksi lisääntyneen ohjaustyön tai opiskelijan kielitaidon puutteiden takia.

Yritykset kaipaavat kuitenkin lisää tietoa ja markkinointia kv-osaajien hyödyntämisen mahdollisuuksista. Lisäksi erityisesti yritykset, joissa kv-osaajia ei ole vielä ollut, kokevat tarvitsevansa tukea kieliongelmiin ja soveltuvien työtehtävien kartoittamiseen. Samalla tulisi hälventää byrokratiaan liittyviä pelkoja ja tehdä tuki- ja hyötynäkökulmaa näkyväksi, jotta kynnys ottaa kv-osaajia laskisi.

Pk-yrityksillä on harvoin kansainvälistä osaamista huomioivia HR-järjestelmiä tai sitä kehittäviä harjoitteluohjelmia. Tästäkin syystä on hyvä saada yritykset näkemään ne hyödyt, joita kansainvälisistä osaajista niille koituu, ja myös työstää osaajien rekrytointiin valmiita malleja ja ratkaisuja, joita voi soveltaa erilaisten yritysten tarpeisiin.

Nämä pk-yritysten viestit ovat tärkeitä kaikille ammatillisille oppilaitoksille ja korkeakouluille sekä muille kv-osaajien kanssa toimiville sidosryhmille.

Tukimateriaalia oppilaitoksille ja sidosryhmille

Tulosten pohjalta tuotettiin Uutta osaamista pk-yrityksiin -diasetti, jota oppilaitokset voivat käyttää ja myös muokata omien tarpeidensa mukaisesti kontaktoidessaan yrityksiä.

Diasetti sisältää seuraavat osiot:

  • Osaajia erilaisiin tarpeisiin: miksi ja mihin tarkoituksiin kansainvälisiä osaajia?
  • Erilaiset tavat hyödyntää kansainvälisiä osaajia: yhteistyön käynnistämisen mahdollisuudet kuvattuna.
  • Seuraavat askeleet: haasteet ja ratkaisut pelkojen voittamiseksi & askeleita rekrytointiin.

Lisäksi on tuotettu videosarja, jossa erilaiset yritykset kertovat kokemuksistaan työskentelystä kv-osaajien kanssa. Mukana on myös yhden opiskelijan haastattelu.

Selvityshankkeen tulokset, johtopäätökset sekä kehittämistarpeisiin liittyviä pääviestejä on avattu laajemmin Uutta osaamista pk-yrityksiin -raportissa; tulokset on myös tiivistetty diasarjaksi.

Materiaalit saa ladattua tämän sivun oikeasta palstasta tai Uutta osaamista pk-yrityksiin -hankkeen omilta verkkosivuilta.

Lisätietoja hankkeesta

  • Anni Kallio, puh. 029 533 8696, anni.kallio[at]oph.fi
  • Sari Turunen-Zwinger, puh. 029 533 8617, sari.turunen-zwinger[at]oph.fi