Projekt och nätverk

Programmet för livslångt lärande (LLP) har medfört projektmöjligheter inom Erasmus. Utöver högskolornas inbördes samarbete stöder programmet samarbete mellan högskolorna och arbetslivet. Från och med 2010 kan projekten ha partners även från länder som inte deltar i programmet Erasmus.

Företräde ges åt innovativa projekt som inriktas på ämnesområden och teman som inte får tillräcklig täckning i andra projekt som får stöd inom detta insatsområde. Under ansökningsomgången 2013 betonas också ett närmare samband med Europeiska unionens agenda för modernisering av högre utbildning. Det rekommenderas att man bekantar sig med denna när man planerar ett projekt.

De multilaterala projekten har fem olika prioriteringar:

  1. Öka läranderesultat och stärka den sociala dimensionen
  2. Öka den högre utbildningens kvalitet och relevans, bland annat genom samarbete mellan högskolorna och arbetslivet
  3. Stärka kvaliteten genom rörlighet och samarbete över gränserna
  4. Kunskapsallianser som främjar innovation (knowledge alliances)
  5. Bättre styrelseformer och finansiering

Akademiska nätverk är stora projekt som erbjuder en kanal för samarbete på europeisk nivå mellan högskolornas fakulteter, institutioner och enheter.

Kompletterande åtgärder är projekt som främjar målen i programmet Erasmus och som inte finansieras av de övriga delområdena. Projekten kan stödja exempelvis ökad medvetenhet och utveckling av Erasmus-programmets genomförande genom konferenser och seminarier, marknadsförings- och informationskampanjer.