Till deltagare: Mobilitet för undervisningspersonalen inom den allmänbildande utbildningen

På den här sidan finns samlat alla blanketter och anvisningar som bidragsmottagare inom den allmänbildande utbildningen behöver efter att ansökan har godkänts. Utöver rapporteringsblanketter och avtalsvillkor finns det nyttiga tips på sidan.

Finansieringsavtal

När sökande har fått ett positivt beslut på ansökan, ingår bidragsmottagaren och Utbildningsstyrelsen ett finansieringsavtal. I finansieringsavtalet definieras vilka regler bidragsmottagaren ska följa och vilka skyldigheter bidragsmottagaren har.

Dokument
2016
2017
2018
Följebrev till avtaletpdfpdfpdf
Anvisningar för mobilitetsdeltagarepdfpdfpdf
Allmänna villkorpdfpdfpdf
Allmänna villkor (konsortie)pdfpdf
Ekonomiska och avtalsmässiga reglerpdfpdfpdf
Ekonomiska och avtalsmässiga regler (konsortie)pdf -
Applicable ratespdfpdfpdf
Mallar för avtalsdokument att användas mellan förmånstagaren och deltagare i projekteten.docen.docxen.docx
Job shadowing ja teaching assignment / Grant agreement model for Erasmus+ staff mobility for teaching and trainingen.docxen.docx
Quality Commitmenten,docxen.docx

Anmälan om ändring

Med anmälan om ändring av kontaktuppgifter meddelas ändringar av förmånstagarorganisationens kontaktuppgifter, laglig företrädare och projektets kontaktperson.


Med blanketter för avtalsändring ansöks om sådana ändringar i projektavtalet som förutsätter godkännande av det nationella kontoret.


I andra avtalsändringar får ni närmare anvisningar av det nationella kontoret från comenius(at)oph.fi. Andra ändringar är till exempel:

  • sammanslagning av organisationer
  • ändring av organisationens officiella namn
  • ändring av bankuppgifter

Hankeohjaus (på finska)

TULOSSA
Aloittavien KA1 -hankkeiden koulutus 7.9. 14-15.30
PIDETYT TILAISUUDET
Mobility Tool+ loppuraportti webinar 22.5. klo 15-16
Aloittavien KA1 -hankkeiden webinar 21.5Kalvot (pptx) / (pdf)

Mobility Tool+ kertaus webinar 25.1.2018

Kalvot (pptx)

Aloittavien KA1 -hankkeiden koulutus 15.9.

Webinar 15.5. Kalvot (pdf) / (pptx)
Mobility Tool+ kertausta ja loppuraportti webinarissa torstaina 11.5.2017Kalvot (pdf) / (pptx)

Deltagarintyg

Varje mobilitetsdeltagare ska ha ett deltagarintyg. Deltagaren ska för alla mobilitetsperioder kunna visa upp ett deltagarintyg som har undertecknats av kursarrangören eller av den mottagande organisationen. Om den mottagande organisationen inte har en färdig mall, kan intyget utformas med hjälp av mallen nedan och anpassas från fall till fall.

Urval av deltagare i mobiliteten

Om skolan i ansökningsskedet inte har valt vilka personer som kommer att delta i mobiliteten, ska skolan efter att den har fått finansieringsavtalet informera sin undervisningspersonal hur man ansöker till mobiliteten, vilka ansökningsdokument som krävs och hur urvalet görs.

Skolan väljer lärarna som deltar i mobiliteten på ett rättvist, transparent och dokumenterat sätt. Alla bidragsberättigade medlemmar av undervisningspersonalen ska ges möjlighet att ansöka. Skolan fastslår själv sina urvalskriterier. Urvalskriterierna kan till exempel vara motivation, klara mål för mobiliteten, samtycke till att dela med sig av erfarenheterna och speciellt motsvarighet till behoven som angetts i skolans bidragsansökan. Det rekommenderas att skolan använder en urvalskommitté och att ett protokoll skrivs över urvalet.

Hitta kurs eller plats för jobbskuggning/undervisning

Fortbildningskurserna ska motsvara det som skolan har angett i sin ansökan. Det finns inga separat definierade villkor för vilka utbildningsplatser som godkänns inom Erasmus+. Allmänna kriterier är att kursen eller jobbskuggningen/undervisningsperioden pågår i 2 dagar–2 månader, kursen är avsedd för lärare och att mållandet är ett annat land som deltar i programmet Erasmus+. Vid val av kurs eller plats för jobbskuggning/undervisning ska läraren/skolan jämföra pris och kvalitet hos olika alternativ. Läraren/skolan kanske kontaktar flera kursarrangörer eller platser för jobbskuggning/undervisning för att hitta en som motsvarar den egna skolans behov.

Kurskatalogen i School Education Gateway innehåller fortbildningskurser för lärare och annan skolpersonal. EU garanterar inte kvaliteten på dessa kurser. Alla organisationer är välkomna att skicka in sina utbildningskurser som vänder sig till lärare och annan skolpersonal.

Hitta kurs:

Hitta platser för jobbskuggning/undervisning:

Erkännande av mobiliteten

Skolan kan ge deltagarna i mobiliteten ett Europass i samarbete med utbildningsarrangören.

Rapporteringssystemet Mobility Tool+

Mobilitetsrapporteringen görs i Mobility Tool-systemet.

Projektets koordinator loggar in på plattformen med sitt eget användarnamn och lösenord för EU Login, och använder den e-postadress som har uppgetts i ansökan (välja External):

Mobility Tool+ -guide

Deltagarrapportering

Deltagarna rapporterar via "EU Survey" efter mobilitetsperioden.

Närmare information

Kontakta oss

  • Sirkka Säikkälä
  • Maive Matikainen