Erasmus+_yleissivistavalle_KA2.jpg

Foto: Satu Haavisto

Programområde 2 – Strategiska partnerskapsprojekt

Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic Partnerships) är europeiska projekt för utveckling av den allmänbildande utbildningen. De ger deltagarna möjlighet att utveckla sin egen verksamhet genom att bekanta sig med utbildningssystemet i andra europeiska länder, jämföra och utbyta god praxis och arbeta kring ett gemensamt tema.

Partnerskapsprojekten baserar sig på skolans utvecklingsbehov och aktiviteternas mål ska även anknyta till utbildningspolitiska mål på såväl nationell som europeisk nivå.

Partnerskapsprojekten kan vara mindre samarbetsprojekt med några partner, som exempelvis fokuserar på att utbyta god praxis, större utvecklingsprojekt med en mer omfattande partnergrupp och ambitiösare mål, som siktar på gemensam innovation och bred spridning av resultaten i Europa, eller något mitt emellan dessa. Det finns många olika möjligheter till verksamhetssätt och bidragsformer, och sökande kan välja aktiviteter bland flera alternativ.

Vem kan delta?

Alla organisationer med verksamhet inom allmänbildande utbildning kan delta i strategiska partnerskapsprojekt. Skolans eller organisationens personal och elever kan delta i att genomföra projektet.

Ett projekt ska ha minst 2 partner från 2 programländer (vanligen är dock partnerskapsprojektgrupperna större än så), när det handlar om ett projekt mellan skolor eller ett regionalt utvecklingsprojekt inom skolsektorn.

Inom partnerskapsprojekten kan man även samarbeta kring teman som överskrider gränserna för olika sektorer (Strategic Partnerships addressing more than one field /Cross-Sectoral Partnerships). Dessa projekt måste ha minst 3 partnerorganisationer från 3 programländer. Gemensamma teman kan vara exempelvis förebyggande av skolavhopp eller utveckling av skolornas verksamhet i utbildningens övergångsskede.

Projekten pågår i två eller tre år (längden väljs i ansökningsskedet).

Olika typer av partnerskap:

1) Partnerskap mellan skolor (Schools only partnerships)
2) Partnerskap mellan olika aktörer inom allmänbildande utbildning (t.ex. skola, bildningsväsendet, Hem och Skola föreningar, Finlands Föräldraförbund rf, institutioner för lärarutbildning, Studiehandledarna i Finland rf.)
3) Partnerskap mellan myndigheter som ansvarar för skolundervisningen, före detta Regio-partnerskap
4) Partnerskap mellan olika sektorer (till exempel skolor och ungdomsverksamhet, allmänbildande läroanstalter och högskolor osv.)

Gemensamt för projekttyperna är att de ska höja kvaliteten på den allmänbildande utbildningen.

Målet är innovation och konkreta resultat

Strategiska partnerskapsprojekt förväntas ha positiva och långvariga effekter på personerna som deltar i projektarbetet och på deras organisationer, men även en bredare inverkan. Projektens mål är att utveckla, överföra och ta i bruk nya metoder inom den allmänbildande utbildningen. Effekterna av projektet och det europeiska mervärde som det ger borde synas på många olika nivåer också lokalt utanför den deltagande organisationen.

Temat är fritt

Projekten ger möjlighet till utveckling av ämnesområden som är viktiga för den allmänbildande utbildningen. Arbetet byggs upp kring ett gemensamt tema som intresserar alla. Partnergruppen bestämmer själv sitt tema och dess avgränsning.

Partnerskapsprojekten inom Erasmus+ för allmänbildande utbildning måste motsvara åtminstone ett av följande EU:s utbildningsmål:

 • Förskolepedagogik (Developing high quality and accessible Early Childhood Education and Care services)
 • Förbättring av basfärdigheter (Improving the attainment of young people with low basic skills)
 • Förebyggande av skolavhopp (Improving the attainment of young people, particularly those at risk of early school leaving)
 • Lärarskap (Revising and strengthening the profesional profile of the teaching professions)

  Resultat och spridning

  Alla strategiska partnerskapsprojekt inom Erasmus+ ska åstadkomma konkreta resultat. Projektet beslutar själv hur omfattande slutresultaten ska vara: småskaliga produkter, exempelvis sammanställningar av god praxis passar för partnerskapsprojekt, men också stora produkter avsedda för europeisk spridning är möjliga. Spridning av resultaten och effekter som därigenom uppnås är av central betydelse. Ett av programmets mål är att främja öppen spridning av material som producerats inom projekt så att projektmaterialet är allmänt tillgängligt. Planeringen av spridningsåtgärderna är en viktig del av alla partnerskapsprojekt. Spridningens målgrupp, metoder och omfattning beror på projektets mål och aktiviteter.

  Exempel på samarbetsformer för partnerskapsprojekt:

  • Projektsamarbete som utöver projektmöten också omfattar samarbete mellan mötena med hjälp av olika teknologier
  • Elevgruppers arbete kring ett eller flera gemensamma teman (kortvarigt ,5 dagar–2 mån.,elevgruppsutbyte). Detta inkluderar utöver träffar också virtuellt samarbete.
  • Elevutbyte/långvarig elevmobilitet. Eleverna som deltar ska vara minst 14 år gamla och gå i skolan på heltid. Utbytesperioden kan vara 2–12 månader och under den går eleverna normalt i skola och bor i värdfamiljer. Elevmobiliteten ska uttryckas i projektets mål och den ska ingå som en del av projektaktiviteterna.
  • Lärares utbildning utomlands (5 dagar–2 mån.) kan ta formen av korta kurser som anknyter till projektets tema och som projektpartnerna arrangerar i något av deltagarländerna, eller t.ex. undervisningsarbete, jobbskuggning, studiebesök, workshoppar osv.
  • Lärares långvariga undervisningsperioder (2–12 mån.) på en partnerskola. Perioderna kan utöver undervisning också inbegripa andra aktiviteter, som jobbskuggning eller deltagande i kurser om ämnet.
  • Regionalt samarbete: Sökande är en myndighet som ansvarar för skolundervisningen och i projektet deltar minst en annan myndighet från ett annat land.
  • Strategic Partnerships addressing more than one field

  Varje partnergrupp väljer i planeringsskedet de aktiviteter som projektet ska genomföra och motiverar dem i sin ansökan. Varje projekt har olika aktiviteter och antal mobilitetsperioder.

  Närmare information:

  Kontakta oss

  • Tytti Voutilainen
  • Katariina Petäjäniemi
  • Anna Miettinen