Eligible institutions in Finland

The list of schools eligible.pdf

Till sökande: Partnerskapsprojekt inom allmänbildande utbildning

Projektansökan

Organisationen som koordinerar det strategiska partnerskapsprojektet sammanställer tillsammans med partnerna gemensamt ansökan som lämnas in till det nationella Erasmus+ kontoret i koordinatorns hemland, i Finland till Utbildningsstyrelsen. Ansökningsomgången för strategiska partnerskapsprojekt arrangeras årligen på våren.

Ansökningsdag 2017: Den 29 mars 2017 kl 12 CET (finsk tid kl 13)

Bidragsansökan

Den elektroniska ansökningsblanketten finns på sidan Erasmus+ Ansökningsprocessen som gäller hela Erasmus+ programmet.

Använd rätt ansökningsblankett:

1) KA219: Strategic Partnerships for Schools Only (pdf-blankett)
För projekt med bara skolor (Finland Erasmus+ kontoretingår avtal med alla finska skolor, också partnerna)

2) KA201: Strategic Partnerships for School Education (pdf-blankett)
För projekt med också andra deltagare från den allmänbildande utbildningens område. I denna projekttyp sköter projektets koordinator alla penningtransaktioner mellan partnerna.

I projekt med flera målgrupper (Strategic Partnerships addressing more than one field / cross sectoral) avgör målen och innehållet till vilken sektor (högskoleutbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, allmänbildande utbildning eller ungdom) ansökan riktas.

1. Börja projektplaneringen i god tid

Det tar tid att utveckla idéer, planera och bilda en partnergrupp för ett bra projekt.

2. Läs om målen med Erasmus+ och beskrivningen av partnerskapsprojekt i programguiden

Strategiska partnerskapsprojekt behandlas speciellt på sidorna 105-124 och 277-288 (Programme Guide 2016, version 2).

3. Läs anvisningarna för sökande omsorgsfullt

4. Ansökan

4.1. PIC-kod
Projektansökan görs elektroniskt i kommissionens ansökningssystem. Projektets koordinator och alla partner måste registrera sig via deltagarportalen (Participant Portal) i kommissionens ansökningssystem. Enbart de som finns i registret kan skicka in en Erasmus+ ansökan eller vara partner i en ansökan. Om du ska delta i ett projekt, registrera din organisation och meddela er PIC-kod (Participant Identification Code) till koordinatorn som sammanställer ansökan. Ansökningsblankett och anvisningar för att skaffa sig en PIC-kod finns på sidan Erasmus+ ansökningsprocessen.

4.2. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten inom ansökningstiden
Ansökan för ett partnerskapsprojekt sammanställs gemensamt. Koordinatorn fyller i och skickar in en elektronisk ansökningsblankett för hela partnergruppens del till det nationella Erasmus+ kontoret i sitt land. Partnerna skickar alltså inte in någon egen ansökan till sitt lands nationella programkontor. Ansökningsprocessen beskrivs i del C (Information for applicants) i programguiden.

Endast ansökningsblanketter som lämnats in elektroniskt före ansökningstidens slut beaktas i utvärderingen. Blanketter som skickas in per post godkänns inte. Det är bäst att inte lämna sändandet/inlämnandet av ansökan till sista dagen.

Ansökningsomgång 2016 /dokumentär
filtyp
Ansökningsblanketten på sidan Erasmus+ Ansökningsprocessen webbsida
Avståndskalkylatorn (Distance calculator) webbsida
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) .pdf
Letter of intent = mandatbrev för projekt med endast skolor som deltagare (ansökningsblankett Schools Only) .docx
Mandate (mandatbrev)(ansökningsblankett School Education) .doc
Exempel på tidsplan .pdf
Template for the timetable of activities (GANTT Chart)
.xls
Guiden för utvärderade (Guide for Experts on Quality Assesment)
(specielt sidorna: 31-37, 43-45)
.pdf

5. Utvärdering

Projekten utvärderas vid koordinatororganisationens nationella programkontor. Om projektet godkänns får hela partnergruppen projektbidrag. Besluten fattas utifrån evalueringar gjorda av externa utvärderare.

Utvärderingskriterier:

 • Projektets relevans (Relevance of the project)
 • Kvaliteten hos projektets planering och genomförande (Quality of the project design and implementation)
 • Kvaliteten hos projektpartnernas sammansättning och samarbetsarrangemang (Quality of the project team and the cooperation arrangements)
 • Effekter, spridning av resultaten och kontinuitet (Impact and dissemination)

Det är en bra idé att titta på utvärderingsblanketterna när man planerar ett projekt och skriver projektansökan. Utvärderingskriterierna kan läsas på sidorna 112-114 i programguiden (Programme Guide) och i guiden för utvärderare.

Allmän utbildning (School education) sidorna: 31-37, 43-45

Stödet för allmänbildande utbildning (Finlands budget är ca. 3,4M€ år 2017) delas ut till de bästa ansökningarna. De olika projektyperna (KA201 och KA219) har inte skilda budgeter.

6. Stöd till sökande

Nationella Programkontoret för Erasmus+ i Finland arrangerar flera informationsmöten före ansökningstidens slut.

Rådgivning online för sökande (på svenska), Erasmus+ KA2 Strategiska partnerskapsprojekt (KA2019 och KA201):
Tidpunkten publiceras i början av 2017
http://cimo.adobeconnect.com/comenius

Tidpunkterna för mötena publiceras i Erasmus+ kontorets evenemangskalender. Sökande får rådgivning per telefon och e-post: comenius(a)oph.fi. Telefonnumren finns på sidan Kontakta oss.

Rådgivning online för sökande (på finska)
Vain yleissivistävän koulutuksen hakijoille valitusta hanketyypistä riippumatta (KA219 ja KA201).
http://cimo.adobeconnect.com/comenius

Kaikille koulutussektoreille yhteistä hakuneuvontaa (yleissivistävä, ammatillinen, korkea- ja aikuiskoulutus):
http://cimo.adobeconnect.com/kumppanuushankkeet
17.1.2017 klo 10-12: Kumppanuushankkeen tuotokset, työsuunnitelma, levityssuunnitelma, hakemuslomake Lisätiedot ja ilmoittautuminen ( Lisätietoa osoitteessa: http://bit.ly/2fC79EF)
15.2.2017 klo 10-12: Kumppanuushankkeen budjetti ( Lisätietoa osoitteessa http://bit.ly/2fRKZ4I)

7. Evaluering

 • CIMO fattar beslut om ansökningarna utifrån evalueringar gjorda av externa utvärderare (sameuropeiska utvärderingskriterier).
 • Besluten meddelas i juli-augusti.
 • CIMO ingår avtal med finländska koordinatorer (i projekt som bara omfattar samarbete mellan skolor också med partnerna).
 • Projekten startar 1.9.-31.12.2017.

Närmare information:

Kontakta oss

 • Iiris Kajas
 • Katariina Petäjäniemi
 • Eva-Lena Wakonen