Webinarier 2018

Anvisningar

Projekttyper KA229 och KA201:
1 allmän information 15.2.
2 yleistä tietoa 31.1. ja 8.2.
3 hankkeen budjetti 21.2.
4 UKK 7.3.

Kaikki koulutussektorit (KA201): 17.1. ja 13.2.

Se även

Erasmus+ ansökningsprocessen

Erasmus+ Programme Guide

Europeiska kommissionens sida för Erasmus+

Nyttiga länkar

eTwinning -portal

Utbildningsstyrelsen: eTwinning

School Education Gateway

Avståndskalkylatorn (Distance Calculator)

PIC-anvisningar

Participant Portal

OHJE järjestelmään kirjautumiseen ja PIC-koodin luomiseen (pdf)

Tarkennuksia koulujen ja päiväkotien PIC-rekisteröintiin (pdf) (Specifikationer till PIC-registreringen för skolor och daghem)

Bilaga 1: Rättssubjekt

Bilaga 1a: Blankett för basuppgifter om skolor och daghem (doc) (bilaga till rättssubjektsblanketten)

Bilaga 2: Bankuppgifter

Mikä on URF/PIC (pdf)

Eligible institutions in Finland

The list of schools eligible.pdf

Till sökande: Partnerskapsprojekt inom allmänbildande utbildning

Att lämna in en projektansökan

Organisationen som koordinerar ett strategiskt partnerskapsprojekt lämnar in en ansökan till det nationella kontoret för Erasmus+-programmet, som i Finland är Utbildningsstyrelsen. Innehållet i ansökan har som gjorts upp tillsammans med alla projektpartners. Ansökningsomgången anordnas varje år på våren. År 2018 går ansökningstiden ut 21.3.

Sidans innehållsförteckning

1. Börja planera projektet i god tid

2. Bekanta dig med programguiden för Erasmus+

3. Läs anvisningarna för sökande noggrant

4. Ansökning

4.1. PIC-kod

4.2. Fyll i och sänd ansökningsblanketten inom utsatt tid

4.3 Blanketter och länkar för ansökningsomgången 2018

5. Stöd för de sökande

6. Bedömning

7. Information om beslut

1. Börja planera projektet i god tid

Det tar tid att utveckla idéer, planera ett bra projekt och bilda partnergruppen. Om ni behöver nya projektpartner, kan de sökas via EU-kommissionens webbtjänster eTwinning och School Education Gateway. Via Erasmus+ är det också möjligt att ansöka om att bli deltagare i ett kontaktseminarium, där det finns möjlighet att träffa kollegor, skapa nätverk och hitta nya projektpartner. När projektpartnerna är kända, kan grundskolor och gymnasier (gäller inte statens läroanstalter) ansöka om stöd för att delta i ett förberedande besök.

2. Bekanta dig med programguiden för Erasmus+

Bekanta dig med programmets mål och beskrivningen av partnerskapsprojekt i programguiden (Erasmus+ Programme Guide).

Den engelskspråkiga versionen är alltid den nyaste versionen – vi rekommenderar att ni använder den. Strategiska partnerskapsprojekt tas upp särskilt på sidorna 106–127 och 289–600.

Programguiden
Erasmus+ Programme Guide
Programme Guide Version 2 (2018): 15/12/2017

3. Läs anvisningarna för sökande noggrant

Anvisningar för sökande
Anvisningar för att ansöka om partnerskapsprojekt, allmänna 2016 (pdf)
Anvisningar för att ansöka om partnerskapsprojekt, detaljerade 2016 (pdf)
Technical guidelines for completing application e-Forms 2017 (pdf)

Material för ansökningsinfo
Allmän information och ansökningsblanketten 2018 (webinarium 15.2.2018)
Yleistä hakemisesta ja hakulomake 2018 (hakuinfo 31.1.2018)
Yleistä hakemisesta ja hakulomake 2018 (hakuinfo 8.2.2018)
KA229: Kumppanuushankkeen budjetti (hakuinfo 21.2.2018)
KA201: Tavoitteet, innovatiivisuus, tulokset, levitys, vaikuttavuus (hakuinfo 17.1.2018)
KA201: Kumppanuushankkeen budjetti (hakuinfo 13.2.2018)
Usein kysytyt kysymykset - tule esittämään omasi! (hakuinfo 7.3.2018)

4. Ansökning

Ansökningstid 2018

Ansökningstiden för ansökningsomgången 2018 går ut 21.3.2018 kl. 12 CET (kl. 13 finsk tid).

Nyhet gällande projekt mellan skolor
School Exchange Partnerships KA229 ersätter projekttypen som tidigare gick under namnet Schools Only KA219. Se Erasmus+ Programme Guide 2018.

Erasmus+ och Brexit
Om de fortsatta förhandlingarna mellan EU och Storbritannien leder till överenskommelse om Brexit, innebär det att Storbritannien deltar till fullo i alla EU-program till slutet av 2020. Brittiska partner kan alltså medverka i projekt som tidigare, läs dock hur den nationella byrån i Storbritannien informerar om ärendet:
www.erasmusplus.org.uk/brexit-update

Projekttyper för allmänbildande utbildning 2018:

1) School Exchange Partnerships KA229
(fram till ansökningsomgången 2017 var namnet KA219 Strategic Partnerships for Schools Only). För projekt där endast skolor medverkar. Finlands nationella Erasmus+ kontor ingår avtal med alla finländska skolor, även partner.

2) Strategic Partnerships for School Education KA201
Projekt, där skolor, aktörer inom det allmänbildande området, en annan utbildningssektor eller andra aktörer medverkar. Projektkoordinatorn svarar i denna projekttyp för all penningrörelse mellan partnerna.

I projekt som gäller flera målgrupper avgör målsättningarna och innehållet vilken sektor (högskola, vuxenutbildning, yrkesutbildning, allmänbildande utbildning eller ungdom) ansökan riktas till.

4.1. PIC-kod

Inlämning av ansökan förutsätter att alla sökande organisationer är registrerade i kommissionens ansökningssystem och att en PIC-kod (Participant Identification Code) skaffas. Alla partner som medverkar i ansökan ska skaffa en egen PIC-kod. Även alla finländska daghem, grundskolor, gymnasier och läroanstalter inom grundläggande konstundervisning ska skaffa sina egna PIC-koder. PIC-anvisningar och -blanketter finns i menyn till höger på denna sida.

4.2. Fyll i och sänd ansökningsblanketten inom utsatt tid

 • Partnerskapsprojektets ansökan görs upp tillsammans med partnerna.
 • Projektkoordinatorn fyller i och sänder den elektroniska ansökan för hela partnergruppens räkning till det nationella kontoret i sitt land. Partnerna sänder alltså inte ansökan till sin nationella byrå.
 • Ansökningsprocessen beskrivs i avsnitt C, Information for applicants, i programguiden (Programme guide).
 • Endast blanketter som lämnas in elektroniskt inom utsatt tid beaktas i utvärderingen.
 • Ansökningar inlämnade per post godkänns inte.
 • Det lönar sig inte att lämna in ansökan den sista dagen.

4.3 Blanketter och länkar för ansökningsomgången 2018

Ansökningsblanketter på sidan för ansökningsprocessen för Erasmus+
Avståndsräknare (Distance Calculator)
Letter of Intent KA219 (doc)
Mandatbrev (Mandate) KA201 (doc)
Exempel tidsplan för projekt (pdf)
Template for the timetable of activities (GANTT Chart) (xls)
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) (pdf)

5. Stöd för de sökande

Se datum för Erasmus+-ansökningsinfo för allmänbildande utbildning 2018 här

Det nationella kontoret för Erasmus+ -programmet anordnar ansökningsinfomöten via nätet. Vi önskar att alla sökande deltar i åtminstone ett möte innan ansökningsomgången går ut. Vid ansökningsrådgivningen går vi igenom centrala frågor för projektplanering och ansökan samt ifyllande av ansökningsblanketten. Vi svarar också på deltagarnas frågor.

De sökande ges också råd per e-post och telefon: comenius(a)oph.fi. Telefonnumren hittas på sidan Kontakta oss.

6. Bedömning

Projekten bedöms vid koordinatororganisationens nationella kontor. Besluten fattas utifrån bedömningar som görs av utomstående sakkunniga. Om projektet godkänns, beviljas hela partnergruppen projektstöd.

Bedömningskriterier:

 • Projektets relevans (Relevance of the project)
 • Kvaliteten på projektplanen och genomförandet (Quality of the project design and implementation)
 • Kvaliteten på projektteamet och samarbetsarrangemangen (Quality of the project team and the cooperation arrangements)
 • Genomslag, spridning av resultat och kontinuitet (Impact and dissemination)

Det lönar sig att gå igenom bedömningskriterierna när projektet planeras och projektansökan skrivs. Noggranna beskrivningar av kriterierna finns i programguiden (Programme Guide s. 115–116) och anvisningen för bedömning.

Anvisning för bedömning (innehåller bedömningskriterierna):
Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment 2018 (pdf)Obs! Skilda bedömningskriterier för KA229


Stödet för allmänbildande utbildning fördelas mellan de ansökningar som klarat sig bäst i bedömningen. Finlands budget för 2018 är ca 4,8 M€. 70 % av stödet reserveras för projekt mellan skolor.

7. Information om beslut

 • Det nationella kontoret för Erasmus+-programmet fattar beslut om ansökningarna utifrån bedömningar gjorda av utomstående sakkunniga (allmäneuropeiska bedömningskriterier)
 • Information om besluten skickas i juli–augusti till den kontaktperson som anges i ansökan
 • Det nationella kontoret för Erasmus+-programmet ingår avtal med finländska koordinatorer samt i projekt mellan skolor (KA229) även med finländska partner.
 • Verksamhetsperioden för godkända projekt kan börja 1.9–31.12.

Mer information:

 • Eva-Lena Wakonen
 • Iiris Kajas
 • Katariina Petäjäniemi
 • Kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss