OPH: Uutisia yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyydestä

Erasmus+_yleissivistavalle_KA1.jpg

Foto: Satu Haavisto

Programområde 1: Mobilitet

Mobilitetsaktiviteterna inom allmänbildande utbildning stöder korta (2 dagar–2 mån.) undervisnings- och utbildningsperioder utomlands för skolans undervisningspersonal och personal som deltar i skolans
utveckling.

Finansieringen för mobilitetsperioder beviljas alltid till projekt och projekten pågår i ett eller två år. Projektets aktiviteter ska basera sig på skolans behov.

Mobilitetsaktiviteter inom den allmänbildande utbildningen:

 • Utveckling av yrkeskunskapen utomlands
  - deltagande i kurs eller annan utbildning
  - jobbskuggning/observation vid en partnerskola eller annan organisation relevant för branschen
 • Undervisningsperiod utomlands
  - en medlem av undervisningspersonalen undervisar vid en partnerskola

Vem kan ansöka?

Skolan/konsortiet ansöker med en mobilitetsansökan bidrag för en eller flera personalmedlemmar. Lärare och rektorer och också övriga i undervisningspersonalen kan delta i undervisningspersonalens mobilitet.

Bidragsberättigade skolor i Finland är:

 • daghem och förskolor
 • grundskolor
 • gymnasier
 • specialskolor
 • läroinrättningar i grundläggande konstundervisning
 • yrkesläroinrättningar, bara för allmänbildande ämnens del

Bidragsberättigade konsortie i Finland är:

Mål med mobiliteten

Mobiliteten ska motsvara skolans behov och utveckla undervisningspersonalens kunskaper och färdigheter, exempelvis chefernas ledarskapsfärdigheter och lärarnas förmåga att svara på elevernas behov, bredda skolans europeiska dimension och utveckla nya och bättre undervisningsmetoder. Undervisningspersonalen kan till exempel delta i en språkkurs eller förbättra sina IKT-färdigheter.

Vad ger mobilitetsprojekten organisationerna?

 • Ökad beredskap och förmåga att arbeta internationellt: bättre ledarskap och bättre internationaliseringsstrategier, etablerat samarbete med partners, bättre kvalitet på internationella projekt.
 • Innovativa sätt att arbeta med målgrupper, t.ex. mer attraktiva utbildnings- eller kursprogram, ökad kompetens bland undervisningspersonalen, metoder för att identifiera och erkänna kunskaper förvärvade under utbytesperioder, effektivare sätt att arbeta till fördel för det lokala samhället.
 • Mer modern, dynamisk, engagerad och professionell organisationsmiljö: bl.a. färdighet att ta in ny praxis och nya metoder i sitt eget arbete, strategisk planering av personalutvecklingen.

Länderna som deltar i programmet

 • EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike)
 • EES/EFTA-länderna: Norge, Island och Liechtenstein
 • Kandidatländerna: Turkiet och Makedonien

Hur görs ansökan? Hur går jag vidare?

Ansökningsanvisningarna finns på sidan Till sökande.

På ansökningsblanketten uppges skolans behov och utvecklingsmål vid punkten ”European Development Plan” som består av fyra frågor:

 1. skolans utvecklingsbehov och internationalisering,
 2. mobilitetens inverkan på eleverna, kollegerna och hela skolan,
 3. integrering av nya kunskaper och färdigheter i läroplanen och hela skolans verksamhet och
 4. eventuell användning av verktyget eTwinning.

Närmare information

Kontakta oss

 • Sirkka Säikkälä
 • Maive Matikainen