OPH: Uutisia yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyydestä

Erasmus+_yleissivistavalle_KA1.jpg

Foto: Satu Haavisto

Programområde 1: Mobilitet

Mobilitetsaktiviteterna inom allmänbildande utbildning stöder korta (2 dagar–2 mån.) undervisnings- och utbildningsperioder utomlands för skolans undervisningspersonal och personal som deltar i skolans / daghems utveckling.

Finansieringen för mobilitetsperioder beviljas alltid till projekt och projekten pågår i ett eller två år. Projektets aktiviteter ska basera sig på skolans/daghems behov.

Personalutbyten kan omfatta en eller flera av följande typer av verksamhet
Strukturerade kurser eller utbildningsarrangemang utomlands som stöder yrkesutvecklingen hos lärare, skolledare eller annan skolpersona
Job shadowing / Jobbskuggning som innebär en möjlighet för lärare, skolledare eller annan skolpersonal att tillbringa en period utomlands vid en partnerskola eller en annan relevant organisation som är verksam inom skolutbildning
Undervisningsuppdrag som gör det möjligt för lärare och annan skolpersonal att undervisa vid en partnerskola utomlands

Vem kan ansöka?

 • daghem och förskolor
 • grundskolor
 • gymnasier
 • specialskolor
 • läroinrättningar i grundläggande konstundervisning
 • yrkesläroinrättningar, bara för allmänbildande ämnens del

Konsortiet kan också söka stöd

Ett konsortium måste bestå av minst tre organisationer (samordnaren och minst två skolor). Konsortieansökan görs av utbildningsarrangören (i regel kommunen) för minst två specifika skolor/daghem inom sitt område.

 • Om samordnaren för ett nationellt konsortium är en skolmyndighet eller ett samordningsorgan måste skolorna i konsortiet vara organisatoriskt sett anknutna till konsortiumsamordnaren.
 • Om samordnaren är en skola måste projektansökan innehålla en motivering där man förklarar varför konsortiet bildats och hävdar samordnarens förmåga att leda projektet

En organisation eller ett nationellt konsortium får bara göra en ansökan per urvalsomgång. En organisation får dock ingå i eller samordna flera olika nationella konsortier som lämnar in ansökan samtidigt.

Vem kan delta?

Skolan, daghem eller konsortiet ansöker med en mobilitetsansökan bidrag för en eller flera personalmedlemmar. I mobiliteten kan delta:
Personal som ansvarar för skolundervisning (undervisande och icke- undervisande, inklusive skolledare, rektorer m.fl.) samt annan skolpersonal (skolinspektörer, yrkesvägledare, pedagogiska konsulter, psykologer m.fl.) som medverkar i den strategiska utvecklingen av den sändande skolan eller skolorna.
Personal eller lokala eller regionala myndigheter eller skolsamordningsorgan för ett konsortium som är delaktiga i skolpolitik, skolutveckling eller andra aktiviteter av strategisk betydelse för skolutbildningssektorn.
Samtliga deltagare måste stå i arbetsrelation till den sändande organisationen.
OBS! Eleverna kan inte delta i denna projekttyp, men de kan delta i KA2-projekten.

Vad ger mobilitetsprojekten organisationerna?

Finland deltog under 2016 i en utredning, där man kartlade hur väl programmets mål förverkligas i skolornas fortbildningsprojekt och hur verksamhetens effekter syns i skolgemenskapen. I utredningen betraktas fortbildningsprojektens effektivitet såväl från lärarnas och rektorernas som elevernas och föräldrarnas perspektiv, vilket knappt gjorts tidigare i Finland. Materialet samlades in via en enkät och intervjuer.

Länderna som deltar i programmet

 • EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien*, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike)
 • EES/EFTA-länderna: Norge, Island och Liechtenstein
 • Kandidatländerna: Turkiet, Makedonien och Serbien*

*med några undantag

Mål med mobiliteten

Mobiliteten ska motsvara skolans behov och utveckla undervisningspersonalens kunskaper och färdigheter, exempelvis chefernas ledarskapsfärdigheter och lärarnas förmåga att svara på elevernas behov, bredda skolans europeiska dimension och utveckla nya och bättre undervisningsmetoder. Undervisningspersonalen kan till exempel delta i en språkkurs eller förbättra sina IKT-färdigheter

Hur görs ansökan? Hur går jag vidare?

Ansökningsanvisningarna finns på sidan Till sökande.

På ansökningsblanketten uppges skolans behov och utvecklingsmål vid punkten ”European Development Plan” som består av fyra frågor:

1. What are the key needs and goals of your organisation in the area of European mobility and cooperation?
2.Define the key areas of your organisation's activity that you would like to improve and explain how. For example, reflect on your plans to improve staff and management competences; teaching and training content, methods and tools; development of key competences and skills of staff and learners; development of sustainable cross-border cooperation; etc.
3.Please define the objectives of this specific project: which of the identified needs, goals and key areas for improvement do you plan to target through activities described in this project proposal?
4.What are the most relevant topics addressed by your project?

  Närmare information

  Kontakta oss

  • Sirkka Säikkälä
  • Maive Matikainen