Presentation av programmet

Erasmus+ (2014–2020) är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram, vars idrottsaktiviteter sporrar idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete. Programmet stöder projekt som skapar innovativ praxis för verksamheten på europeisk nivå, men även nationellt, regionalt och lokalt.

Bidrag beviljas speciellt till aktörer på gräsrotsnivå, vilka genomför olika utvecklingsprojekt tillsammans med partner i andra medlemsländer. Målet med dessa projekt kan vara att till exempel motverka diskriminering, främja social delaktighet, öka hälsofrämjande motion eller arbete med antidoping.

Programmet ger deltagarna möjlighet att skapa nätverk på gräsrotsnivå, testa nya verksamhetsmodeller och arbetssätt samt dela goda erfarenheter inom europeiskt samarbete.

Programmets mål

Målet med Erasmus+ är att motverka faktorer som påverkar idrottens oberoende, som doping och manipulering av idrottsresultat samt våld, intolerans och diskriminering. Därtill vill man främja god administration inom idrottssektorn och idrottares dubbla karriärer.

Med hjälp av programmet syftar man till att öka antalet som deltar i idrottsverksamhet och säkerställa att alla har jämlika möjligheter att idrotta. Programmet stimulerar volontärverksamhet, social delaktighet, jämlikhet och sprider information om betydelsen av hälsofrämjande motion.

Vem kan delta?

I aktivitetern för idrott inom Erasmus+ kan delta till exempel olika organisationer inom motions- och idrottssektorn, såsom

  • offentliga organ, exempelvis idrottsväsendet i städer och kommuner
  • spelarförbund
  • nationella olympiska kommittéer
  • drottsklubbar.

Deltagare kan också vara organisationer inom andra sektorer som har verksamhet motsvarande programmets mål: exempelvis skolor, kommuners och städers fritidsväsende eller en organisation som arbetar för ökad motionsidrott och fysisk aktivitet.

I programmet deltar EU-länderna samt Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet och Makedonien.

Bidragsformer och ansökan

Erasmus+-programmet beviljar bidrag till

  • ·samarbetspartnerskap mellan organisationer på motions- och idrottssektorn
  • ·icke-vinstdrivande europeiska idrottsevenemang.

I programmets hela budget har 256 miljoner euro reserverats för idrottsaktiviteter. År 2014 utdelas 19,3 miljoner euro.

Bidrag från programmet ansöks centraliserat från Europeiska kommissionens verkställande organ för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA som också informerar om ansökningsomgångarna och ger råd till sökande.

På EACEA:s webbplats finns den giltiga programguiden samt blanketter och anvisningar för ansökan.

Andra webbplatser

Erasmus+ för idrott på EACEA:s webbplats: Sport http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

Programmet Erasmus+ på EACEA:s webbplats: Erasmus+

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Se också

Erasmus+: Ansökningsprocessen http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi