E+_korkeakoulutukselle_ohjelman-esittely.jpg

Foto: Satu Haavisto

Presentation av programmet

Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna för åren 2014–2020. Det stöder europeiskt högskolsamarbete och mobilitet för studerande, lärare och övrig personal mellan högskolorna. Programmet stöder också samarbete och mobilitet mellan högskolor och arbetslivet.

Erasmus+ fortsätter med många av funktionerna i Erasmus, men innehåller också nyheter: bland annat stöder Erasmus+ även mobilitet och samarbete mellan europeiska och icke-europeiska partnerländer.

Vem kan delta?

I programmet Erasmus+ kan delta

 • universitet och yrkeshögskolor
 • högskolornas studerande, lärare och övriga personal
 • företag och andra organisationer inom arbetslivet och deras personal (vissa delar av programmet)
 • övriga organisationer verksamma inom högre utbildning såsom den offentliga och privata sektorn, föreningar, forskningsinstitut osv.
 • mobilitetskonsortier, det vill säga sammanslutningar mellan högskolor och andra organisationer som arrangerar mobilitet för studerande och personal.

Deltagande förutsätter att högskolan har Erasmus Charter for Higher Education beviljad av Europakommissionen.

Deltagarländer

Länder som kan delta i Erasmus+ inkluderar programländerna, det vill säga EU-länderna samt Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet, Makedonien och Serbien. Därtill kan de cirka 150 partnerländerna delta i vissa delar av programmet.

Stöd för mobilitet och projekt

Erasmus+ högre utbildning stöder både individuell mobilitet och långvariga projekt. Programmet innehåller följande programområden (Key actions):

Programområde 1 – mobilitet

Mobilitet för studerande, praktikanter, lärare och övrig högskolepersonal samt stöd för att organisera utbytet (Organisational support). Erasmus+ finansierar också arrangerandet av gemensamma magisterprogram (Joint Master Degrees).

Programområde 2 – projekt

 • Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic partnerships)
 • Kunskapsallianser (Knowledge alliances)
 • Kapacitetsuppbyggnadsprojekt (Capacity building)

Erasmus+ främjar kvalitet, arbetslivsrelevans och innovation inom högre utbildning

Programmet Erasmus+ har inom högskolesektorn som mål att bland annat

 • öka kvaliteten och kvantiteten hos mobiliteten i Europa
 • främja och öka samarbetet mellan högskolorna och arbetslivet
 • skapa ett europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area, EHEA)
 • främja uppkomsten av innovationer
 • öka genomsynligheten hos och erkännandet av examina och behörigheter
 • öka det akademiska erkännandet av studieprestationer och betyg
 • främja användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisning och utbildningstjänster.