Till sökande

Sökande syftar här på högskolekonsortier som ansöker finansiering för ett gemensamt program inom Erasmus+.

Konsortiet består av

 • en koordinerande högskola, som
  • representerar konsortiet gentemot kommissionen
  • är ekonomiskt och juridiskt ansvarig för genomförandet av det gemensamma programmet
  • koordinerar programmet i samarbete med konsortiets övriga medlemmar
 • fullvärdiga medlemmar (full partners), som kan vara
  • högskolor
  • andra offentliga eller privata organisationer som aktivt deltar i det gemensamma programmets planering, genomförande och evaluering
 • eventuella associerade medlemmar (associated partners), som kan vara organisationer vilka till vissa delar deltar i att sprida resultaten från det gemensamma programmet eller i att främja programmets kontinuitet.

Det gemensamma programmet måste i ansökningsskedet vara fullt utvecklat och helt klart för start. Det här gäller också erkännande av den examen som programmet beviljar i alla länder som deltar i konsortiet. Under det förberedande året marknadsförs programmet och den första studentantagningen görs.

Studenterna och lärarna ansöker om individuella stipendier direkt av högskolorna som arrangerar magisterprogrammen.

Ansökan inlämnas till Europeiska kommissionens genomförandeorgan (EACEA), som administrerar de gemensamma magisterprogrammensamt bedömer och väljer ut projekten som beviljas bidrag. CIMO fungerar som infokontor i Finland för de gemensamma magisterprogrammen inom Erasmus+.

I programmet arrangeras det en ansökningsomgång per år. Ansökningstid 2019 utgår den 14 februari 2019 kl 13.00 (kl 12.00 CET). Ansökningstiden för den gemensamma ansökningsprocessen för EU-Japan utgår den 1 april 2019.

Guidance for Applicants, Webinar 8.12.2017, 9.30-13

Programme

Erasmus+ -programguide (på EACEAs webbplats)

Information om programmet och ansökan (på EACEAs webbplats)

Nationella bilagor:

Nationell bilaga till ansökan yrkeshögskolor (.docx)
Nationell bilaga till ansökan universitet (.docx)