Studier och praktik utomlands

Högskolornas examensstuderande kan oavsett nationalitet åka ut i Europa genom Erasmus+ för att avlägga en del av sina studier eller en praktikperiod som sammanhänger med studierna under studietiden eller inom ett år efter avlagd examen. Studerande som åker utomlands på en studie- eller praktikperiod kan få Erasmus+ -stipendium som täcker en del av kostnaderna för utbytet.

En studerande kan avlägga flera studie- eller praktikperioder utomlands under sina studier. Antalet utlandsperioder är inte begränsat, men en studerande kan delta i Erasmus-utbyte i sammanlagt högst 12 månader på respektive examensnivå (lägre högskoleexamen, högre högskoleexamen och doktorsexamen).

Högskolan kan ansöka tilläggsstöd för studerande med speciella behov. Syftet med tilläggsstödet är att möjliggöra deltagande utan hinder i Erasmus för personer som på grund av funktionshinder, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov inte skulle kunna delta i programmet utan extra ekonomiskt bidrag.
Programmet kommer att innehålla webbaserad testning av språkkunskaper och språkövning. Det här gäller engelska, spanska, italienska, franska och tyska.

Studier utomlands

Högskolornas grundexamens- och forskarstuderande inom alla ämnen, som har studerat minst ett läsår, kan ansöka om plats inom studentutbytet.

Inom Erasmus-studentutbytet kan studerande fördjupa sig i sitt utbildningsområde och få nya perspektiv på sina studier. Utländska högskolor erbjuder kanske också ett bredare kursutbud än hemhögskolan eller specialkunskaper inom något ämne.

Grundprinciper för studentutbytet

 • Studieperioden är minst 3 månader och högst 12 månader.
 • Studentutbytena baserar sig på samarbetsavtal som högskolorna ingått.
 • Högskolorna väljer de utresande studenterna.
 • Utbytesstuderande betalar inga terminsavgifter vid den mottagande högskolan.
 • Studierna som avläggs räknas i sin helhet till godo inom examen som avläggs vid hemhögskolan.
 • Utbytesstudenterna har studerat i minst ett läsår vid hemhögskolan.

Praktik utomlands

Grundexamens- och forskarstuderande inom alla ämnen kan åka utomlands för att avlägga en praktikperiod som hör ihop med studierna.

Grundprinciperna för praktikantutbytet

 • Praktikperiodens sammanhängande längd är minst 2 månader och högst 12 månader.
 • Lämpliga praktikplatser är företag och de flesta privata och offentliga organisationer, däribland forskningsinstitut, högskolor, andra läroinrättningar, stiftelser och ideella organisationer.
 • Högskolan kan i mån av möjlighet hjälpa till att hitta en praktikplats, men studerande har huvudansvaret för att skaffa sig en plats.
 • Lärarstuderandes praktik som lärarassistenter i skolor ingår som en normal del av Erasmus+-praktiken.
 • Praktikperioden tillgodoräknas i examen som studenten avlägger, om praktiken sker före utexamineringen.
 • Också nyutexaminerade kan delta i praktikantutbyte inom ett år efter avlagd examen; i så fall måste stipendiet ansökas från hemhögskolan och praktikavtalet undertecknas innan man får sin examen.