Undervisning och fortbildning utomlands

Högskolornas personal kan delta i en utlandsperiod för att undervisa eller fortbilda sig. På motsvarande sätt kan personal från utländska högskolor komma och undervisa vid högskolor i Finland. Mobilitetsstipendium beviljas av den egna högskolan.

Lärar- och personalutbytena bör vara målinriktade och ha en koppling till högskolornas egna strategier. Högskolorna väljer själva sina deltagare i lärar- och personalutbytet. För utbytet kan ett Erasmus+ -stipendium beviljas för att täcka en del av kostnaderna för utbytet.

Det går att ansöka om tilläggsbidrag för lärare eller personalmedlem med specialbehov. Syftet med tilläggsstödet är att möjliggöra deltagande utan hinder i Erasmus för personer som på grund av funktionshinder, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov inte skulle kunna delta i programmet utan extra ekonomiskt bidrag.

Undervisning utomlands

Lärarutbyten till utländska högskolor baserar sig på bilaterala samarbetsavtal som högskolorna har ingått. Dessutom kan man bjuda in en representant från ett utländskt företag för att undervisa vid en högskola i Finland. I dessa fall behövs inget bilateralt avtal, utan varje utbyte avtalas separat. Den mottagande högskolan betalar stipendium till personer som bjuds in från företag.

Villkor för lärarutbyte

  • Ett undervisningsbesök pågår i minst 2 arbetsdagar och högst 2 månader.
  • Under lärarutbytet ska deltagaren undervisa minst 8 timmar i veckan. Kravet på 8 timmar gäller även utbyten kortare än en vecka.
  • Undervisningen som ges ska ingå i högskolans normala undervisningsprogram.
  • En arbetsplan görs upp i förväg; i den ingår besökets innehåll och mål.

Fortbildning utomlands

Programmet Erasmus+ ger högskolans personal möjligheter till yrkesmässig utveckling. Vem som helst inom högskolans personal kan delta i en period av arbetsinlärning eller fortbildning vid en högskola i ett annat programland eller vid någon annan privat eller offentlig organisation.

Utbytet kan exempelvis ta formen av studiebesök, workshop eller inlärning i arbetet. Konferensdeltagande stöds inte ur Erasmus+.

Grundprinciperna för personalutbyte

  • Personalutbytets längd är minst 2 arbetsdagar och högst 2 månader.
  • Utbytets syfte är att fortbilda sig, utveckla den egna organisationen och utbyta erfarenheter.
  • En arbetsplan görs upp i förväg; i den ingår fortbildningens innehåll och mål.
  • Det krävs inget samarbetsavtal mellan högskolorna (till skillnad från lärarutbytet).