Kunskapsallianser

Kunskapsallianserna (Knowledge alliances) inom Erasmus+ är stora nätverksprojekt med syftet att främja innovationskunskaper och de förverkligas i samarbete mellan högskolor och företag. Projektens mål är att förbättra den europeiska innovationsförmågan och samarbetet mellan högskolorna och arbetslivet. Fokus ligger på effektiv överföring av information och innovationer där såväl högskolorna som företagen genuint deltar för att utveckla varandras innovationspotential.

Vem kan delta?

I projekten kan alla organisationer inom högre utbildning på både den offentliga och den privata sektorn delta – exempelvis

  • högskolor
  • företag
  • föreningar
  • myndigheter
  • forskningsinstitut osv.

Partnerguppen måste bestå av minst 6 organisationer från 3 programländer, av vilka minst 2 är högskolor och 2 företag. Projekten kan även ha organisationer från partnerländer utanför Europa som medlemmar, om de tillför projektet mervärde.

Målet är bestående effekter

Projekten strävar efter genuint samarbete mellan högskolor och arbetslivet som gagnar båda parterna och leder till resultat som exempelvis implementering av nya undervisningsmetoder och förvaltningssätt, förbättrade företagarkunskaper eller utveckling av företagets personalutbildning.

Projekten borde även bära frukt efter själva projektperioden. Effekterna och resultaten borde därtill sträcka sig utanför partnerkonsortiet. Detta förutsätter engagemang och starkt stöd av alla parter som deltar i projektets genomförande.

Projekten pågår i 2 eller 3 år.

Vilken verksamhet stöds?

Projekten kan inbegripa bland annat följande verksamhet:

  • utveckla undervisningsmetoder, utveckla multidisciplinära läroplaner och program för gemensamma examina i samarbete med företag
  • stödja och utveckla multidisciplinära, studentorienterade och probleminriktade studier (t.ex. att studerande och undervisningspersonal löser verkliga utmaningar i affärslivet)
  • förbättra kunskaper om och attityder till företagande bland högskolornas studerande och personal
  • nya lärande- och undervisningsmetoder i företagen.