Strategiska partnerskapsprojekt

Högskolesektorns strategiska partnerskapsprojekt (Strategic partnerships) inom Erasmus+ är internationella projekt för utveckling av den högre utbildningen. De kan antingen vara mindre samarbetsprojekt eller utvecklingsprojekt med mer vittgående mål och en större partnergupp.

Vem kan delta?

I strategiska partnerskapsprojekt kan alla orgnisationer inom högre utbildning på både den offentliga och den privata sektorn delta – exempelvis

 • högskolor
 • företag
 • föreningar
 • myndigheter
 • forskningsinstitut osv.

Partnerguppen måste bestå av minst 3 organisationer från 3 programländer. Projekten kan även ha organisationer från partnerländer utanför Europa som medlemmar, om de tillför projektet mervärde.

Inom ramen för partnerskapsprojekt kan man också ha samarbete kring teman som gäller olika utbildningsstadier och ungdomssektorn ( s.k. cross sectoral-projekt som gäller flera målgrupper). Gemensamma teman kan vara exempelvis studiehandledning och -rådgivning eller utveckling av nyckelfärdigheter.

Målet är innovation och konkreta resultat

Målet är att utveckla, överföra och ta i bruk innovativa och konkreta resultat inom den högre utbildningen antingen regionalt eller på ett bredare plan. Det är inte nödvändigt att högskolor deltar i projektet, men projektets tema måste hänföra sig till högre utbildning.
Projekten bör ha ett nära samband med Europeiska unionens agenda för modernisering av högre utbildning och det rekommenderas att man bekantar sig med denna när man planerar ett projekt. Ifall en eller flera högskolor deltar, är det även viktigt med ett samband till deras egna strategier.

Inom ramen för strategiska partnerskapsprojekt kan man

 • främja kvalitet och förnyelse inom högre utbildning
 • främja tvärvetenskaplighet
 • bedriva långvarigt strategiskt samarbete
 • förstärka utbildningens arbetslivsrelevans och främja sysselsättningen bland utexaminerade
 • förbättra studiernas slutförande och förstärka den sociala dimensionen
 • förbättra utbildningens kvalitet med hjälp av mobilitet.

Projekten pågår i 2 eller 3 år. Bidraget kan vara högst 150 000 €/år, dvs. 450 000 € (ett treårigt projekt).

Vilken verksamhet stöds?

Projekten kan inbegripa bland annat följande verksamhet:

 • utveckling av undervisningsmetoder, läroplaner och gemensamma examensprogram, undervisningsmaterial och -utrustning
 • intensivkurser
 • workshoppar för personalen
 • alternativa former av mobilitet som kompletterar egentlig studentmobilitet (t.ex. virtuell mobilitet, långvarig lärarmobilitet)
 • virtuella mobilitetsformer, strategiskt främjande av öppna och flexibla lärandeformer
 • utveckling av studenternas arbetslivsfärdigheter genom praktikprogram och verkliga uppgifter som utförs i arbetslivet
 • samarbete med lokala och regionala aktörer
 • utveckling av metoder och redskap för studiehandledning.