Presentation av programmet

Programmet Jean Monnet ingår i Europeiska unionens program Erasmus+. Jean Monnet stöder undervisning och forskning om Europeiska unionen, och högskolor och andra organisationer inom högre utbildning praktiskt taget i hela världen kan delta i programmet.

Jean Monnet omfattar flera åtgärder med målet att stimulera undervisning och forskning av hög kvalitet om Europeiska unionen överallt i världen samt främja dialog mellan den akademiska världen och politiska beslutsfattare.Undervisningen och forskningen om EU täcker alla perspektiv och ämnen som handlar om Europa, men fokus ligger på den europeiska integrationsprocessen.

Jean Monnet-programmet beviljar även verksamhetsbidrag till följande institutioner som behandlar frågor om Europeiska unionen: College of Europe, European University Institute (EUI), Academy of European Law (ERA), European Institute of Public Administration (EIPA), Centre International de Formation Européenne (CIFE) samt European Agency for Development in Special Needs Education (AED).

Vem kan delta?

Organisationerna som är berättigade att delta och kraven på partnergruppens storlek varierar enligt åtgärd.

  • Jean Monnet-projekt förundervisning och forskning (moduler, professurer och kompetenscentra) kan ansökas endast av högskolor, som kan ligga var som helst i världen.
  • Jean Monnet-bidrag till institutioner och organisationer kan ansökas av institutioner, förbund för professoreroch forskningsorganisationer världen över som är specialiserade på EU-studier, med undantag för högskolor.
  • Jean Monnet-nätverk och -projekt för utbyte av kunskaper och erfarenheter kan ansökas av högskolor och organisationer inom högre utbildning överallt i världen, som är aktiva inom europeisk integration.

Vilka aktiviteter stöds?

Aktivitet

Beskrivning och bidragsbelopp

Jean Monnet-moduler

Korta studieperioder eller kurser om teman som anknyter till EU antingen inom ett visst ämne eller multidisciplinärt. Kurserna kan också vara sommar- eller intensivkurser. Kursen måste omfatta minst 40 undervisningstimmar under ett läsår.

Högsta bidragsbelopp är 30 000 € eller 75 % av projektets kostnader.

Jean Monnet-professurer (Chair)

Professur specialiserad på EU-frågor. Den utsedda professorn ska ge minst 90 timmar undervisning under ett läsår. Sökande är en högskola, inte en enskild person.

Högsta bidragsbelopp är 50 000 € eller 75 % av projektets kostnader.

Jean Monnet-kompetenscentra (Centre of Excellence)

Centrum för expertis, forskning och undervisning i EU-frågor, med en Jean Monnet-professor som akademiskt ansvarig. Endast en högskola som tidigare har beviljats en Jean Monnet-professur kan vara sökande.

Högsta bidragsbelopp är 100 000 € eller 80 % av projektets kostnader.

Jean Monnet-bidrag till institutioner och organisationer

Verksamhetsbidrag till institutioner, förbund för professorer och forskningsorganisationer som är specialiserade på EU-studier, för undervisning, forskning och informationsspridning om Europeiska unionen.

Högsta bidragsbelopp är 50 000 € eller 80 % av projektets kostnader.

Jean Monnet-nätverk

Nätverken samlar och sprider information om metoder för EU-studier och -forskning, ökar samarbetet mellan olika aktörer och utbyter god praxis överallt i världen. Ett nätverk måste bestå av 5 organisationer från 5 olika länder.

Högsta bidragsbelopp är 300 000 € eller 80 % av projektets kostnader.

Jean Monnet-projekt

Projekten kan främja innovativa perspektiv och undervisningsmetoder i EU-studier, reflektion över aktuella teman inom EU och allmänna EU-kunskaper. Projektet ansöks av en organisation, men flera organisationer kan senare ansluta sig till det.

Högsta bidragsbelopp är 60 000 € eller 75 % av projektets kostnader.

Alla Jean Monnet-aktiviteter har en bidragsperiod på 3 år, utom de sistnämna Jean Monnet-projekten som har en bidragsperiod på 12–24 månader.

Aktiviteterna som beviljas bidrag borde bära frukt även efter själva projektperioden.