Foto: Davide Pavone

Deltagande gör skillnad!

Som en del av den undersökningsbaserade analysen och uppföljningen av Youth in Action-programmet genomfördes en enkätundersökning i 12 länder för att mäta effekterna av programmet. I denna sida tar vi upp resultaten i Finland. Tilläggsinformation av RAY-nätverket, undersökningen och dess resultat hittar du på sidans högra spalt.

Enkäten genomfördes av pedagogiska institutionen vid Innsbrucks universitet i samarbete med Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO och undersökningspartner i 11 andra europeiska länder. Enkäten skickades ut både till ungdomar och till personer som jobbar med ungdomar som varit deltagare i olika projekt samt till projektledare.

Mest betydande resultat

  • Youth in Action-programmets inverkan framstår i synnerhet i deltagarnas förändrade attityder och personlig utveckling
  • programdeltagandet är kvinnodominerat
  • sociala nätverk spelar en stor roll när det gäller rekrytering till programmet
  • projektdeltagandet har ökat medvetenhet ombehoven avsocialt svagare grupper
  • deltagarnas självförtroende och självkännedom stärktes tack vare projekten
  • deltagarnas yrkesval och utbildningsplaner blev tydligare
  • deltagande organisationer stärkte sina färdigheter inom mångkulturella frågor
  • skillnaden mellan resultaten av olika delområden är sällan beaktansvärda
  • de långvarigare EVS-projekten framstår ändå påverka mest deltagarnas attityder och personlig utveckling

Närmare information

Irmeli Karhio
Siru Korkala