Bild: Davide Pavone

Effekterna av internationellt ungdomsarbete

EU:s ungdomsprogram syftar till att utveckla kvaliteten hos ungdomsarbete och förstärka ungas delaktighet. En central roll för detta mål spelar såväl ungas som ungdomsarbetares lärandeerfarenheter och insikter om vad allt de kan göra och uppnå.

För att programmets mål inte bara ska förbli tomma ord följs programmets effekter upp och det utvecklas nya sätt och metoder med vilka ungdomsarbetet ytterligare kan förbättras och förstärkas inom ramen för programmet.

På de här sidorna har vi samlat information om olika undersökningar och projekt som beskriver effekterna av EU:s ungdomsprogram.

Internationella utbildningar för ungdomsarbetare redogör hur kurser och utbildningar i anknytning till ungdomsprogrammet syftar till allt bättre kvalitet och större mångsidighet i europeiskt och globalt ungdomsarbete.

Forskning ger en översikt av hur effekterna av EU:s ungdomsprogram undersöks.

De nationella kontorens samarbetsprojekt inom ungdomsområdet beskriver projekt som syftar till att förstärka och stödja målen i EU:s ungdomsprogram, exempelvis livslångt lärande, inklusion, social integrering och aktivt medborgarskap.