E+_nuorisotoimialalle_ohjelman esittely

Bild: Miranna Jyrkkä / Youth in Action -ungdomsutbyte Take a Pic / Ihminen ja kamera -gruppen, 08/2013.

Presentation av programmet

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram. Dess delprogram Youth in Action är avsett för ungdomssektorn.

Målgruppen för Youth in Action är speciellt unga i åldern 13–30 år och ungdomsarbetare. Programmets olika funktioner främjar målgruppernas mobilitet, utvecklar samarbete inom ungdomssektorn och kvaliteten på ungdomsarbete samt stöder reformer av ungdomspolitiken.

Erasmus+ har som övergripande mål att förbättra ungdomars sysselsättning, utbildningsnivå och kompetens. Programmet syftar till att ta hänsyn till ungdomar med olika utgångslägen och att underlätta samarbete mellan olika sektorer.

Specifika mål för ungdomsområdet är att

  • förbättra ungas nyckelfärdigheter och sysselsättningsmöjligheter
  • främja ungdomars påverkningsmöjligheter, delaktighet och aktiva medborgarskap
  • utveckla kvaliteten på ungdomsarbete och förbättra samarbetet på alla nivåer inom ungdomssektorn
  • främja erkännande av icke-formellt och informellt lärande.

Vem kan delta?

Inom ramen för Erasmus+-projekt på ungdomssektorn kan till exempel följande beviljas bidrag:

  • Ungdomsorganisationer och ungdomsföreningar
  • Offentliga organ, som kommunalt fritidsväsende eller landskapsförbund
  • Informella ungdomsgrupper
  • Samhälleliga företag och företag med samhällsansvar.

Sökande kan inte vara en enskild ungdom eller ungdomsarbetare.

Deltagarländer

I programmet deltar EU-länderna, Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet och Makedonien. I vissa delar av programmet kan även EU:s grannskapsländer och andra länder på olika håll i världen delta.

Se också: Länder som deltar i programmet

Erasmus+-programmets stöd till ungdomssektorn

Programområde

Delområden

1: Mobilitet

Ungdomsutbyte

Europeisk volontärtjänst EVS

Ungdomsarbetares mobilitet

2: Samarbetsprojekt

Strategiska partnerskap

Europeiska ungdomsinitiativ

3: Reform av ungdomspolitiken

Dialog mellan ungdomar och beslutsfattare