Se också

Det arrangeras många olika kurser och träffar inom ramen för Erasmus+ för ungdomsarbetare. Information om kommande evenemang publiceras i händelsekalender (SV)

Youthpass-intyget hjälper till att identifiera lärande och att dokumentera det: Icke-formellt lärande och Youthpass

Med hjälp av SALTO-resurscentren kan du utveckla dina yrkesfärdigheter och hitta nya redskap för arbetet med ungdomar.

SALTO-webbplatsen

Ungdomsarbetarnas mobilitetsprojekt

Ungdomsarbetarnas mobilitetsprojekt stödjer yrkesmässig utveckling och internationellt nätverkande bland personer som arbetar med ungdomar. Projekten kan vara exempelvis internationella seminarier, kurser, studiebesök eller evenemang för att hitta partners. Mobilitetsprojekten planeras och genomförs inom ramen för internationellt samarbete, så att de tillgodoser behoven hos både ansökarorganisationen och dess partner.

När ungdomsarbetare deltar i mobilitetsprojekt förbättras ungdomsarbetets kvalitet i deras avsändande organisation – målet med projekten ska vara att inverka direkt på det vardagliga ungdomsarbetet. Tillämpning av det inlärda i det praktiska arbetet och spridning av projektets resultat utgör väsentliga delar av ungdomsarbetarnas mobilitetsprojekt.

Lärandet inom projekten baserar sig på spridning av god praxis, diskussioner, praktiska övningar och mångsidig användning av aktiva metoder. Därtill stöds deltagarnas lärande av att de analyserar sina erfarenheter och identifierar sina insikter. Fördelarna för ungdomsarbetet och deltagarnas eget lärande kan dokumenteras i ett Youthpass-intyg.

Målet avgör verksamhetsformerna

Ungdomarbetarnas mobilitetsprojekt har ingen exakt definierad form. Samarbetspartnerna bygger upp sitt projekt enligt hur man bäst kan uppnå målen som satts upp för projektet.

Projekten kan använda traditionella verksamhetsformer, vara en kombination av olika former eller skapa helt nya arbetssätt. Det viktigaste är att verksamheten är målinriktad och att den tjänar projektets syfte. Det går också att kombinera olika verksamhetsformer i ett projekt, exempelvis först arrangera en planeringsträff och senare en utbildningsperiod.

Exempel på projektformer

Seminarium

 • Baserar sig på de deltagande organisationernas behov att behandla ett aktuellt eller annars viktigt tema
 • Gör det möjligt att sprida de nyaste kunskaperna om temat och utbyta god praxis mellan organisationerna
 • Kan omfatta expertinlägg, teoretisk diskussion, presentation av arbetsmetoder, workshoppar
 • Resultaten kan vara ställningstaganden, modeller och annat material
 • Deltagarna sprider information om det inlärda inom sina egna organisationer

Kurs

 • Fokuserar på praktiska färdigheter, arbetssätt och metoder inom ungdomsarbete
 • Utgår från de deltagande organisationernas behov att utveckla personalens kunskaper
 • Programmet kombinerar teori och mångsidiga, praktiska metoder
 • Utbildare insatta i ämnet ansvarar för innehållet
 • Resultatet kan vara guider, material, verktyg osv.
 • Deltagarna utnyttjar det inlärda i sitt eget arbete

Evenemang för partnerskapbyggande

 • Målet är att hitta lämpliga partner för kommande Erasmus+-projekt
 • Kan ha ett avgränsat tema (t.ex. för organisationer som arbetar med funktionshindrade ungdomar)
 • Skapar en trygg bas för att starta samarbete
 • De deltagande organisationerna, deras arbetssätt och skillnader mellan länderna presenteras ingående
 • Kan innehålla utveckling av idéer för samarbetsprojekt

Studiebesök

 • Besök som handlar om ett avgränsat tema inom ungdomsarbete eller ungdomspolitik
 • Utgår från de deltagande organisationernas behov att förstärka sin kapacitet och sina nätverk
 • I regel bekantar man sig med flera organisationers arbetssätt för att få en bredare bild av temat
 • Kan omfatta presentationer, workshoppar, praktiska övningar, utbyte av god praxis och samarbetsidéer
 • Deltagarna utnyttjar det inlärda mångsidigt och långsiktigt inom sina egna organisationer

Praktiskt arbetsplatsbesök

 • Kort- eller långvarig lärandeperiod vid en organisation inom ungdomssektorn
 • Målet är att bredda deltagarens yrkeskunskaper genom att på nära håll följa arbetet inom en annan organisation
 • Ger möjlighet till djupgående lärande av ett visst ämne, praktiska övningar samt att bekanta sig med det lokala samhället och den lokala kulturen
 • Resultaten kan vara exempelvis en rapport, lärandedagbok, modeller eller annat material
 • Deltagarna utnyttjar det inlärda mångsidigt och långsiktigt inom sina egna organisationer

Reglerna för ungdomsarbetares mobilitetsprojekt i korthet

Vilka organisationer kan delta?

 • Ideella organisationer, offentliga organ och samhälleliga företag samt fria ungdomsgrupper
 • Regionala och nationella offentliga samfund, företag med samhällsansvar samt regionala sammanslutningar och nätverk

Vilka organisationer kan vara sökande?

 • Ideella organisationer, offentliga organ och samhälleliga företag samt fria ungdomsgrupper
 • Regionala och nationella offentliga samfund, företag med samhällsansvar samt regionala sammanslutningar och nätverk (i dessa fall minskar organisationsbidraget med 50 %)

En av partnerorganisationerna ansöker projektbidrag för alla deltagande organisationer. Endast organisationer i ett programland kan vara sökande.

Vilka personer kan delta i projekten?

 • Alla som aktivt arbetar med ungdomar (både avlönade och volontärer i t.ex. organisationer, församlingar och det kommunala ungdomsväsendet)
 • Ingen åldersbegränsning
 • Deltagarna måste vara engagerade i ungdomsarbete och motiverade att tillämpa det inlärda i praktiken

Övriga formella behörighetskriterier

 • Partnerorganisationerna kan komma från programländer eller EU:s grannregioner
 • Deltagande organisationer från minst 2 länder
 • Aktiviteterna ska äga rum i en av de deltagande organisationernas hemland
 • Högst 50 deltagare (inkl. eventuella utbildare/facilitatorer och stödpersonal)
 • Aktiviteternas längd 2 dagar–2 månader
 • Projektperioden 3–24 månader (perioden inom vilken alla kostnader ska uppstå och aktiviteterna genomföras)

Hur fastställs bidraget för ungdomsarbetares mobilitetsprojekt?

Projektbidraget täcker inte projektets alla kostnader, utan organisationerna ska också samla egen finansiering för att täcka projektets utgifter.

Bidraget beräknas utifrån enhetskostnader och verkliga kostnader. Enhetskostnad betyder en viss summa som beviljas exempelvis för resekostnader.

Utgifterna som baserar sig på verkliga kostnader uppskattas i början av projektet och intygas med kvitton i slutet av projektet.

Bidragstyp

Vad täcker det?

Resebidrag (Travel)

 • Beviljas åt alla deltagare och deras assistenter en gång
 • Engångsersättningen fastställs enligt längden på resan i en riktning (från bostadsorten till platsen för verksamheten)
 • Resans längd beräknas med avståndskalkylatorn
 • Engångsersättningarna specificeras i tabellen nedan
Organisationsbidrag (Organisational support)
 • Beräkningsformel för aktiviteter som genomförs i Finland: 71 € x deltagarantal x antal aktivitetsdagar
 • Bidragsbeloppet fastställs enligt landet där aktiviteten genomförs (se Programguiden)
 • Betalas vid behov även för en resedag före och efter aktiviteten
 • Täcker kostnader som direkt ansluter till att genomföra projektet (logi, mat, lokaltrafik, utrustning, administration)
 • Organisationsbidraget kan uppgå till högst 1100 €/deltagare
 • Regionala eller nationella offentliga samfund, organisationer som främjar europeiskt regionalt samarbete och företag som bär samhällsansvar kan beviljas 50 % av organisationsbidraget

Specialbidrag (Special needs support)

 • Beviljas för tilläggskostnader som direkt ansluter till projektet på grund av specialbehov hos funktionshindrad eller långtidssjuk deltagare (t.ex. assistent, specialbehov vid logi och resor, nödvändiga hjälpmedel, teckenspråkstolk osv.)
 • Det slutliga bidragsbeloppet fastställs enligt faktiska kostnader (ersätts till 100 %)

Särskilda kostnader (Exceptional costs)

 • Beviljas för kostnader för visum och uppehållstillstånd samt vaccinationer (faktiska kostnader ersätts till 100 %)
 • Därtill ersätts höga resekostnader för deltagare från och till utomeuropeiska områden (OCTs) (80 % av faktiska kostnader)

Resebidragstabell

Avståndskalkylatorn (Distance calculator)

Resans längd km

Bidrag €/deltagare

10–99

20

100–499

180

500–1999

275

2000–2999

360

3000–3999

530

4000–7999

820

8000–

1500

Närmare information