Projekt för erfarenhetsutbyte

Fokus inom de strategiska partnerskapsprojekten ligger på att främja kvaliteten på ungdomsarbete och stötta ungdomars egenmakt, delaktighet och aktiva medborgarskap.

De strategiska partnerskapsprojekten indelas i två olika projekttyper:

• Strategiska partnerskapsprojekt som stöder erfarenhetsutbyte (inkluderar europeiska ungdomsinitiativ) och

• Strategiska partnerskapsprojekt som stöder innovation

Läs mer

Strategiska partnerskapsprojekt som stöder innovation

Europeiska ungdomsinitiativ

Tre ansökningstider

Bidrag för erfarenhetsutbyten kan ansökas inom alla tre ansökningsomgångar 2018.

Strategiska partnerskap – bidragets fördelning mellan olika aktiviteter (%)
Den totala budgeten för 2018: 602 000 €


Ansökningsomgång 1

(slutar 5.2.2019)

  • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder innovation 70 %
  • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder erfarenhetsutbyte samt europeiska ungdomsinitiativ 10 %


Ansökningsomgång 2

(slutar 30.4.2019)

  • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder erfarenhetsutbyte samt europeiska ungdomsinitiativ 10 %


Ansökningsomgång 3

(slutar 1.10.2019)

  • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder erfarenhetsutbyte samt europeiska ungdomsinitiativ 10 %

Projektens mål

Det huvudsakliga målet med projekt för erfarenhetsutbyte är att ge speciellt organisationer inom ungdomssektorn möjlighet att

• utveckla och förstärka nätverk,

• förbättra färdigheterna i internationell verksamhet,

• sprida och få idéer, erfarenheter och metoder.

Projekten kan även utveckla konkreta produkter och de förväntas sprida resultaten från sin verksamhet, dock så att spridningsåtgärderna står i proportion till projektets mål och omfattning. Dessa resultat och åtgärder finansieras ur bidraget för projektets administration och genomförande. Inom strategiska projekt för erfarenhetsutbyte går det inte att få bidrag för personalkostnader.

Inom ramen för strategiska partnerskapsprojekt kan man exempelvis:

• utveckla den egna organisationens metoder utifrån tips och erfarenheter som man får av partner,

• utöka kunskaperna och expertisen hos projektdeltagarna,

• kombinera olika mobilitets- och utvecklingsfunktioner,

• skapa konkreta metoder och tillämpningar som även andra kan använda,

• arrangera mobilitet för experter och ungdomar till stöd för projektets innehåll.

Vem kan delta?

Alla organisationer med verksamhet inom ungdoms- eller utbildningssektorn eller något annat socioekonomiskt område, samt organisationer med verksamhet inom flera sektorer (t.ex. lokala och regionala myndigheter, center för erkännande av kunskaper och kvalifikationer, handelskammare, branschorganisationer, rådgivningscentraler och kulturorganisationer) kan delta i projekten.

Projekten ska också ha sådana partner som är lämpligast med tanke på deras prioriteringar och mål, och som representerar olika branscher så att projektet kan producera ändamålsenliga resultat av hög kvalitet genom att utnyttja partnernas olika erfarenheter och branschspecifika sakkunskap.

Ungdomssektorns strategiska partnerskapsprojekt (dvs. projekt där alla deltagare är organisationer inom ungdomssektorn) kan bestå av bara två organisationer från minst två olika programländer. I annat fall krävs minst tre organisationer från tre olika programländer.

Projektets längd

6 månader – 3 år

Projektexempel

Introduktion av workshopmodellen för social cirkus i Galway Community Circus

Vad består bidraget till erfarenhetsutbyten av?

BidragstypVad täcker det?

Projektets administration och genomförande
(Management and implementation)

  • Koordinator 500 €/månad
  • Partner 250 €/månad

Internationella projektmöten
(Transnational project meetings)

Enhetskostnad/person (högst 40 resor/år /projekt):
  • 100–1 999 km = 575 €/deltagare
  • 2 000 km eller mer = 760 €/deltagare

Specialbidrag
(Special needs support)

  • Täcker 100 % av verkliga tilläggskostnader som direkt ansluter till projektet på grund av specialbehov hos funktionshindrad eller långtidssjuk deltagare (t.ex. assistent, specialbehov vid logi och resor, nödvändiga hjälpmedel, teckenspråkstolk osv.)

Särskilda kostnader
(Exceptional costs)

  • Köp från underleverantör: 75 % av faktiska kostnader, högst 50 000 €

Närmare information