Annanstans på nätet


Söker du projektpartner? Du kan hitta en i Oatlas-databasen:

Otlas Partner-Finding Tool

Europeiska ungdomsinitiativ -broschyr (EN, pdf, 2017) Allt om ungdomsinitiativ. Allt.

Europeiska ungdomsinitiativ

Europeiska ungdomsinitiativ utvecklar ungas initiativkraft, entreprenörskap och företagarkunskaper. När ungdomarna genomför projektet lär de sig viktiga färdigheter för projektadministration och arbetslivet.

Europeiska ungdomsinitiativ

 • utgår från ungdomars initiativ
 • genomförs av ungdomarna själva och påverkar det omgivande samhället
 • är allmännyttiga, dvs. utöver deltagarna gagnar de också en bredare grupp människor
 • är internationella projekt som genomförs av ungdomar från minst 2 länder
 • är 6 - 36 månader lång

Syftet med ungdomsinitiativen är att åstadkomma positiv förändring i saker som ungdomarna upplever som viktiga. Man försöker uppnå förändring genom innovativ och skapande verksamhet.

Initiativets genomförande kan till och med resultera i att man får ett jobb eller att man grundar en förening eller ett samhälleligt företag.

Ungdomar genomför initiativet

Europeiska ungdomsinitiativ planeras och genomförs av

 • en internationell grupp med 13–30-åriga ungdomar
 • gruppen ska ha minst 2 medlemmar från minst 2 programländer

Om det ingår minderåriga ungdomar i gruppen, ska gruppen ha en ledare (coach) som är minst 18 år. Ledaren fungerar som en tränare. Han eller hon gör inte saker för ungdomarna, utan stöder dem att klara sig själva i att genomföra projektet.

Den internationella gruppen väljer ett ämne som behandlas i en europeisk kontext och ungdomarna lär sig av andra europeiska unga.

Ungdomsinitiativets mål och form

Målet för ungdomsinitiativtes aktivitet kan vara till exempel att

 • förbättra situationen för en minoritets- eller specialgrupp (invandrare, äldre osv.)
 • ställa i ordning ett område som är viktigt för ungdomarna (köpcentrum, naturskyddsområde osv.)
 • påverka i en aktuell samhällsfråga
 • utveckla en viktig färdighet (mediekompetens, företagarkunskaper osv.)

Verksamhetens form definieras alltid enligt projektets mål.Alltså kan den vara nästan vad som helst som ungdomarna anser att är lämplig verksamhet för att uppnå deras mål. Det kan vara till exempel

 • en kampanj
 • ett evenemang
 • en kurs
 • en föreställning eller utställning
 • en publikation

Initiativets mål eller form kan inte definieras i förväg av någon annan än ungdomarna själva. Det centrala är att initiativet genuint kommer från ungdomarna.

Vem kan ansöka?

Föreningar och offentliga samfund kan ansöka och administrera projektbidraget för ungdomsgruppen.

Om det inte finns en sådan bakgrundsorganisation, kan ungdomsgruppen själv vara sökande. I så fall är en gruppmedlem som är över 18 år gruppens juridiska representant och bär ansvaret för projektets genomförande.

Ungdomsinitiativets finansiering

Bidraget till europeiska ungdomsinitiativ fastställs i första hand utifrån antalet partnerorganisationer och projektets längd.

Bidragstyp

Vad ingår?

Projektets administration och genomförande

(Management and Implementation)

 • Koordinerande gruppen:500 €/mån.
 • Övriga grupper:250 €/mån.
 • Bidragsbeloppet är högst 2 750 €/mån.
 • Beräkningsgrund är projektets längd och gruppernas antal

Internationella projektmöten

(Transnational project meetings)

 • 100–1999 km: 575 €/person/möte
 • Minst 2000 km: 760 €/person/möte
 • Högst 23 000 €/år
 • Behovet av möten måste motiveras.Bidraget fastställs enligt antal deltagare och avståndens längd.

Bidrag för specialbehov

(Special needs support)

 • 100 % av bidragsberättigade kostnader
 • Bidrag för kostnader för funktionshindrade (bl.a. assistenters resor och logi)
 • Kostnaderna måste motiveras

Särskilda kostnader

(Exceptional costs)


 • 75 % av verkliga kostnader för köp från underleverantör eller anskaffning av varor och tjänster
 • Högst 50 000 €/projekt
 • Villkor:Köp från underleverantör måste handla om tjänster som deltagargrupperna av välgrundande skäl inte kan producera själva.Utrustning som anskaffas får inte vara vanliga kontorsapparater eller sådana som deltagarna använder i sin normala verksamhet.

Vid ansökan om bidrag för särskilda kostnader ska man observera att det behövs 25 % egen finansiering för att täcka kostnaderna.

Närmare information