Innovationsprojekt

Innovationsprojekt ger aktörer inom ungdomssektorn möjlighet att bekanta sig med ungdomsarbete i olika europeiska länder, jämföra praxis och utveckla sin egen verksamhet.

Det centrala i projekten är att utveckla ungdomsarbetet: de utvecklar, överför och tar i bruk innovativa metoder inom ungdomsarbete.

Bara en ansökningstid

Strategiska partnerskapsprojekt som stöder innovation kan ansökas endast en gång år 2018, dvs. under årets första ansökningsomgång som slutar 15.2.2018. Cirka 70 % av bidragsbudgeten inom programområde 2 har reserverats för dem.

Strategiska partnerskap – bidragets fördelning mellan olika aktiviteter (%)
Den totala budgeten för 2018: 602 000 €


Ansökningsomgång 1
(slutar 5.2.2019)

 • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder innovation 70 %
 • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder erfarenhetutbyte samt europeiska ungdomsinitiativ 10 %


Ansökningsomgång 2
(slutar 30.4.2019)

 • Strategiska partnerskapsprojekt som stöder erfarenhetsutbyte samt europeiska ungdomsinitiativ 10 %


Ansökningsomgång 3
(slutar 1.10.2019)

 • Strategiska partnerskapsprojekt som erfarenhetsutbyte samt europeiska ungdomsinitiativ 10 %

Vem kan delta?

Ansökare: se programguiden för Erasmus+

Ett projekt måste ha minst tre partner från tre programländer.

Projekten utvecklar ungdomsarbete genom europeiskt samarbete.

Innovationsprojekt kan till exempel

• utveckla den egna organisationens metoder utifrån tips och erfarenheter som man får av partner

• utöka kunskaperna och expertisen hos projektdeltagarna

• kombinera olika mobilitets- och utvecklingsfunktioner

• skapa konkreta metoder och tillämpningar som även andra kan använda

• arrangera mobilitet för experter och ungdomar till stöd för projektets innehåll.

På ungdomssektorn prioriteras teman som anknyter till ungdomars

• sociala inklusion,

• erkännande av icke-formellt lärande,

• förebyggande av skolavhopp och

• ungdomars företagarutbildning.

Projekten kan pågå i högst tre år.

Inom innovationsprojekten kan man även samarbeta kring teman som överskrider gränserna för olika sektorer (Cross-Sectoral Partnerships) och då kan partnerna vara exempelvis en läroinrättning, en arbets- och näringsbyrå eller ett företag. Dessa projekt måste ha minst tre partnerorganisationer från tre programländer. Projekten pågår i högst tre år.

Innovationsprojekten har bredare verksamhet och större budget än programområdets övriga projekttyper.

Vilka aktiviteter stöds?

Bidrag beviljas för följande aktiviteter:

• projektets administration och genomförande (koordinatorns bidrag är större än partners)

• internationella projektmöten

• inlärnings-, undervisnings- och utbildningsverksamhet, korta (5 dagar–2 månader) och långa (över 2 månader) mobilitetsperioder

• produktion av krävande resultat/produkter (Intellectual Outputs).

• nationella och internationella seminarier för att sprida resultat(Multiplier Events) för projekt som beviljats bidrag för immateriella produkter

• kostnader för anskaffningar (gäller inte normalt kontorsmaterial eller normal utrustning).

• specialbidrag för deltagare.

Vad består bidraget till innovationsprojekt av?

Bidraget varierar enligt projektets verksamhet och baseras på enhetskostnader. Projektbidraget kan uppgå till högst 150 000 €/år.

Finansiering beviljas enligt högst 10 deltagande organisationer. Bidraget beräknas enligt tabellen här under.

Den egna finansieringen behöver inte anges i ansökan. Sådan krävs inte heller i samband med projektadministrationen. Bidraget som beviljas till projektet täcker dock inte nödvändigtvis alla kostnader som projektets genomförande ger upphov till.

BidragstypVad täcker det?


Projektets administration och genomförande

(Management and Implementation)

 • Koordinator 500 €/månad
 • Partner 250 €/månad


Internationella projektmöten

(Transnational project meetings)

Enhetskostnad/person (max. 40 resor/år/projekt)

 • 100–1 999 km = 575 €/deltagare
 • 2 000 km eller mer = 760 €/deltagare

Specialbidrag

(Special needs support)

 • Täcker 100 % av verkliga tilläggskostnader som direkt ansluter till projektet på grund av specialbehov hos funktionshindrad eller långtidssjuk deltagare (t.ex. assistent, specialbehov vid logi och resor, nödvändiga hjälpmedel, teckenspråkstolk osv.)

Särskilda kostnader

(Exceptional costs)

 • köp av underleverantör: 75 % av faktiska kostnader, högst 50 000 €
 • Strategiska partnerskap som anordnar lärande-, undervisnings- och utbildningsverksamheter kan söka pengar under budgetposten särskilda kostnader upp till 80 % av de totala tillåtna kostnaderna. De sökande måste kunna styrka att de vanliga budgetreglerna, schablonbelopp i enlighet med avståndet för resan, inte täcker 70 % av resekostnaderna för deltagarna.

Immateriella resultat
(projektets produkter eller resultat)
(Intellectual outputs)

Enhetskostnad/dag enligt befattning och land, t.ex. Finland:

 • ledning = 280 €/arbetsdag
 • planering = 214 €/arbetsdag
 • teknisk = 162 €/arbetsdag
 • administration = 131 €/arbetsdag

Internationell inlärnings-, undervisnings- och utbildningsverksamhet
för ungdomsarbetare/ungdomar/ledare
(Transnational learning/teaching/training activities)

Enhetskostnad enligt deltagarantal för arrangemang av evenemang

 • 100 €/lokal deltagare
 • 200 €/deltagare från annat land

Evenemang för spridning av resultat

(Multiplier events)

 • Individuellt bidrag (uppehållskostnader): enhetskostnad/person/dag
 • Resekostnader: enligt avståndskalkylatorn

Närmare information