Annanstans på nätet

Närmare information om EU:s ungdomsstrategi finns på Europakommissionens webbplats: EU Youth Strategy

Video om ungdomsstrategin på kommissionens webbplats: EU Youth Strategy: Investing & Empowering

Undervisnings- och kulturministeriets webbplats: Internationellt samarbete kring ungdomsfrågor

Närmare information om strukturerad dialog på Europeiska ungdomsportalen: Structured dialogue

Närmare information om genomförande av strukturerad dialog i Finland på Alliansens webbplats: EU:s ungdomspolitik: Strukturerad dialog (på finska)

E+nuorisotoimelle_KA3.jpg

Foto: Heidi Jyrkkä / Youth in Action -ungdomsutbyte Take a Pic / Ihminen ja kamera -gruppen, 08/2013.

Programområde 3 – Reform av ungdomspolitiken

Inom ungdomssektorn stöder Erasmus+-programmets Programområde 3 projekt som främjar dialog mellan ungdomar och beslutfattare.

Dessa projekt är träffar där unga får information, kan uttrycka sina åsikter och diskutera med beslutsfattare inom ungdomssektorn. Teman för träffarna är aktuella ämnen för strukturerad dialog eller för EU:s ungdomsstrategi, det vill säga teman inom det europeiska ramverket för ungdomspolitiken.

Strukturerad dialog påverkar ungdomspolitiken

Med strukturerad dialog avses diskussion mellan ungdomar och beslutsfattare med ansvar för ungdomspolitiken, vilken bidrar till att genomföra och utveckla ungdomspolitiken. Dialogen är strukturerad i den bemärkelsen att diskussionens ämnen och tidpunkt bestäms i förväg. EU-ländernas ungdomsministrar slår fast ämnen för ett och ett halvt år framåt. Ungas åsikter som samlats in i medlemsländerna behandlas på EU:s ungdomskonferenser.